Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/09/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen voorzitter

Openbare vergadering

A-punten

Voorzitter raad

B-punten

Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
Ouderenzorg

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Beleidscel POOW
 • De Steden en Gemeenten uit de aangrenzende eerstelijnszones rond Gent krijgen de mogelijkheid om samen te werken in de Gentse nachtopvang. Dit betekent dat de Steden en Gemeenten daklozen met acute opvangnoden kunnen laten opvangen in een Gentse nachtopvanglocatie. De begeleiding wordt verder opgenomen door de betreffende Stad of Gemeente. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CAW Oost-Vlaanderen vzw als operationeel coördinator van de nachtopvang. 

  Voor daklozen uit Steden en Gemeenten buiten de nachtopvangregio wordt gevraagd maximaal in te zetten op het vinden van oplossingen binnen de eigen regio en het eigen netwerk. 

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Facility Management

Dienst FM Welzijn - team FM

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2021.

  De rapportering bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2021 is gebouwd.

A-punten

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het reglement artikel 60-personeel te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is om ook voor deze medewerkers die in aanmerking komen voor telewerk de nieuwe inzichten inzake telewerken verder te implementeren. Daarnaast zijn er nog een aantal redactionele wijzigingen.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van het reglement artikel 60-personeel ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie
Cluster Grond

Departement Gezondheid en Zorg

Directie
Ouderenzorg

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Beleidscel POOW
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de subsidieovereenkomst goed te keuren met CAW Oost-Vlaanderen als beheer- en begeleidingspartner voor het project Opvang en Oriëntatie, doelgroep mensen zonder wettig verblijf binnen opvangstructuur Blekerij. De beheer- en begeleidingspartner zal hiertoe de opstart van het opvanginitiatief mee voorbereiden, deel uitmaken van het beslissingscomité, de gehele opvangstructuur met 20 opvangplaatsen beheren als voorzichtig en redelijk persoon, de aanklampende perspectiefbegeleiding van de deelnemers aan het project voorzien, het samenleven in en rond de opvangstructuur bewaken, samenwerkingen met de lokale en bovenlokale actoren realiseren en deelnemen aan overleg in functie van het project.

  De subsidieovereenkomst start op 1 oktober 2021 en loopt tot 31 december 2023 met jaarlijkse evaluatie en verlengbaar bij positieve evaluatie. Het CAW Oost-Vlaanderen ontvangt hiervoor binnen de subsidieovereenkomst een jaarlijks geïndexeerde subsidie van 251.758,90 euro voor 3.9 VTE inclusief 15 % overhead.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Patrimoniumbeheer OCMW

sogent

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst