Terug gemeenteraad

ma 25/10/2021 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen voorzitter

  • De raad vergadert hybride, dit betekent dat er zowel raadsleden zijn die deze zitting volgen in de gemeenteraadszaal, als raadsleden die de zitting digitaal volgen. De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

    De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

Mededelingen algemeen directeur

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Voorzitter raad

Bevoegdheid Stad

Voorzitter raad
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Staf
Onderwijscentrum Gent
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Groendienst
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Economie
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Wonen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
IVA Mobiliteitsbedrijf
Fiets
Circuleren 2
N.E.S.T.
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Financiën
Team Wonen, werk en ruimte

Bureau -Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok van 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd artikel 10, § 4 en artikel 10, § 6 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven', goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021, te wijzigen. Het betreft de aanpassing van een materiële vergissing; voor het bepalen van het bedrag voor de toegankelijkheidstoelagen werden in voormeld subsidiereglement verouderde bedragen gebruikt.

    De wijzigingen treden in werking op datum van inwerkingtreding van het initieel op 26 januari 2021 goedgekeurde subsidiereglement.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Economie
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Strategie en Organisatie
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Vredeshuis
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen

Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar van de personeelsleden die vermeld worden op de desbetreffende lijst, zodat zij hun decretale rol (Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) binnen de vergunningverlening kunnen opnemen.

    Deze lijst vervangt de bij gemeenteraad van 30 september 2020 (2020_GRMW_00979) goedgekeurde lijst van gemeentelijke omgevingsambtenaren.

A-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend