Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06398 - Rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06398 - Rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Kennisneming 2021_CBS_06398 - Rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikelen 34 en 58, § 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en zijn uitvoeringsbesluit.
  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO).
  • Het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode (VWC).
  • De Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 (NGW).

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Dienst Toezicht doet aan toezicht en handhaving op 5 thema's, nl. wonen, bouwen, milieu, openbare gezondheid en openbare veiligheid.

De gemeentelijke toezichthouders/controleurs doen aan toezicht en handhaving op lokaal niveau in opdracht van de Vlaamse Regering en binnen het wettelijk kader dat hen toegewezen is.
Zij hebben soms exclusieve bevoegdheden, maar soms ook bevoegdheden analoog aan die van de burgemeester of soms zijn de bevoegdheden exclusief toegewezen aan de burgemeester en hebben zij slechts een adviserende rol.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 58, § 2, van het uitvoeringsbesluit van titel XVI van het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) stelt voorop dat de toezichthouders schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen moeten melden dat er een proces-verbaal werd opgesteld.
Artikel 79/1 stelt dat een kopie van het besluit houdende de veiligheidsmaatregelen of een schriftelijke bevestiging van mondeling genomen veiligheidsmaatregelen onmiddellijk bezorgd moeten worden aan het college van burgemeester en schepenen. Daarin melden ze minstens de concrete locatie van het milieumisdrijf en, als die bekend is, de naam van vermoedelijke overtreder en de datum van de vaststelling. De melding van een proces-verbaal aan het college van burgemeester en schepenen wordt gedaan binnen een termijn van veertien dagen na de datum van de afsluiting van het proces-verbaal. Veiligheidsmaatregelen dienen onmiddellijk aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd te worden.

Naast deze wettelijke verplichtingen wenst de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu het college van burgemeester en schepenen spontaan op de hoogte te houden van de andere bestuurlijke maatregelen die in zwaardere milieudossiers genomen zijn door de afdeling Milieutoezicht.
Bovendien wordt deze spontane, facultatieve rapportage ook uitgebreid naar een overzicht van de PV's, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht, alsook naar de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht en tenslotte naar de burgemeestersbesluiten m.b.t. de openbare gezondheid en veiligheid opgemaakt door de cel burgemeestersbevelen.

Het is de bedoeling om naast de burgemeester, die door de wetgever als eindverantwoordelijke aangeduid werd in onze 5 materies, ook de bevoegde schepen te informeren en bij uitbreiding de rest van het college. Op die manier kan gevolgd worden in welke dossiers op het Gentse grondgebied Dienst Toezicht de zwaardere bestuurlijke handhavingsinstrumenten inzet.

Activiteit

AC34214 Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen zoals opgesomd in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Neemt kennis van de door de verbalisanten ruimtelijke ordening van Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Bouwtoezicht opgemaakte processen-verbaal, en van de door de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Bouwtoezicht opgemaakte bestuurlijke maatregelen en herstelvorderingen zoals opgesomd in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 3

Neemt kennis van de door de controleurs van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Woontoezicht opgemaakte besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woningen zoals opgesomd in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 4

Neemt kennis van de door de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - cel Burgemeestersbevelen opgemaakte burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en de openbare veiligheid zoals opgesomd in de bij dit besluit gevoegde bijlage.


Bijlagen

  • CBS 09 12 2021 bijlage bij rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen Bouwen en Milieu.docx