Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06443 - Aanpassen van het kruispunt Holisstraat met Elshout te Drongen - Ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06443 - Aanpassen van het kruispunt Holisstraat met Elshout te Drongen - Ontwerpplannen - Goedkeuring 2021_CBS_06443 - Aanpassen van het kruispunt Holisstraat met Elshout te Drongen - Ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …


Oorsprong van het dossier

Het kruispunt  Holisstraat met Elshout aan de voet van de brug is zeer breed, de Stad Gent wil dit kruispunt veiliger maken.

WIS-kwaliteiten:
Wegenis heeft kwaliteit B, C2, C3
Bermen hebben kwaliteit C1

Data IKZ-vergaderingen:
14 oktober 2021 (voorontwerp)

Consultatie bevolking:
geen

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit te voeren werken:

Door het kruispunt Holisstraat met Elshout compacter te maken zal het overzichtelijker en veel veiliger zijn en verkeersremmend werken.
De bermen worden veel breder.
De Groendienst zal bijkomende bomen voorzien, rekening houdend met een goede zichtbaarheid op het kruispunt.
De overbodige bushalte aan de voet van de brug wordt verwijderd.
De bestrating, die nu in zeer slechte kwaliteit ligt, zal tot aan de voet van de brug vernieuwd worden.
De rijweg wordt opnieuw aangelegd in asfalt.
Het verkeersjuridisch statuut zone 50 blijft ongewijzigd.
De dubbele rijrichtingen blijven behouden.
De parkeerbalans blijft gelijk. 

Verhardingsbalans

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Verschil

Verharding

1192m²

99%

822m²

69%

30%

Halfverharding

0 m²

 

0 m²

 

 

Groen 

10 m²

1%

380m²

31%

30%

 

De raming van deze werken bedraagt 70.000,00 euro (excl. btw).

In functie van het jaarlijks extra onderhoud dient een gevolgkost in rekening gebracht te worden voor ca. 370 m² nieuw groen a rato van 2,34 euro/m² per jaar. Dit komt bijgevolg op een jaarlijkse gevolgkost van 865,80 euro.

Er worden geen werken aan de riolering uitgevoerd. 

Voor deze werken zijn geen verwervingen nodig.

Voor deze werken is geen omgevingsvergunning nodig.

Adviezen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Mobiliteitsbedrijf Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Dienst Milieu en Klimaat Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Groendienst Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Brandweer Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot het aanpassen van het kruispunt Holisstraat met Elshout te Drongen.


Bijlagen

  • Plannen
  • Wis-plan
  • Foto's