Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06274 - Trimestriële rapportering over het financieel beheer van de pensioenreserves voor het derde kwartaal van 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06274 - Trimestriële rapportering over het financieel beheer van de pensioenreserves voor het derde kwartaal van 2021 - Kennisneming 2021_CBS_06274 - Trimestriële rapportering over het financieel beheer van de pensioenreserves voor het derde kwartaal van 2021 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De gecoördineerde pensioenverzekerings- en bijdragenverzekering eerste pijler (wettelijke pensioenen) tussen de Stad en het OCMW Gent en Ethias NV, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2018;
  • Het besluit van de gemeenteraad van  25 mei 2021 houdende het kader rond de beleggingen en financieringen van de Stad Gent en het OCMW Gent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De pensioenreserves van de pensioenverzekeringsovereenkomst van de eerste pijler (wettelijke pensioenen) (FP025) en de overeenkomst bijdragenverzekering (FP027) worden belegd in een Tak 21-fonds en een Tak 23-fonds, beheerd door vermogensbeheerder Candriam.

Het investeringsbeleid van deze twee fondsen wordt bepaald door enerzijds het winstdelingsreglement van het afgezonderd fonds ‘Ethias Stad en OCMW Gent 21’ en het beheersreglement ‘Ethias Ethical Invest Stad en OCMW Gent’ en anderzijds het eigen beleggingskader van Stad en OCMW Gent.

Trimestrieel ontvangen de Stad en het OCMW Gent hierover een financiële rapportering. Deze rapportering wordt ter kennisname voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij dit besluit wordt de trimestriële rapportering gevoegd van het derde kwartaal van 2021.

Activiteit

AC35238 Beheren van financiële processen op geconsolideerd niveau en ondersteunen van klantenteams

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde trimestriële rapportering over het financieel beheer van de pensioenreserves  voor het derde kwartaal van 2021.


Bijlagen

  • trimestriële rapportering Q3 2021.pdf