Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06422 - Toelating voor het plaatsen van peilbuizen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Voormuide ea [P-254172] - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06422 - Toelating voor het plaatsen van peilbuizen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Voormuide ea [P-254172] - Weigering 2021_CBS_06422 - Toelating voor het plaatsen van peilbuizen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Voormuide ea [P-254172] - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • Het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement), goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2021;
  • Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 januari 2021 het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement) goed.

Volgens artikel 17 van dit reglement beslist het college van burgemeester en schepenen over de vraag voor werken. Dit is de zogenaamde 'reservatievergunning', die desgevallend ook de nodige 'domeintoelating' omvat.

Het college beslist meer bepaald of en onder welke voorwaarden de aangevraagde nuts- en infrastructuurwerken in een bepaalde referentieperiode uitgevoerd mogen worden.

Afhankelijk van deze beslissing, kunnen de werken concreet ingepland worden en vraagt de uitvoerder de nodige uitvoeringsvergunning(en) (signalisatie) aan bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR). De uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken onder jaartoelating is enkel mogelijk binnen het voorziene reglementaire kader.

De opdrachtgevers en uitvoerders van nuts- en infrastructuurwerken dienen in ieder geval de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid na te leven, zoals ook beschreven in de gids voor de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken in Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Envirosoil - Siemenslaan 13 8020 Oostkamp diende op 18/11/2021 conform artikel 19 van voormeld NINF-reglement een aanvraag in voor de uitvoering van volgende werken in het kader van een bodemonderzoek:

  • plaatsen peilbuizen in Voormuide, Dok Noord

De aanvraag en plannen zijn opgenomen als bijlage bij dit besluit.

De toelating kan niet verleend worden om volgende redenen:

Een permanente plaatsing van de peilbuizen wordt niet toegelaten.

    

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Weigert de reservatievergunning/domeintoelating aan Envirosoil - Siemenslaan 13 8020 Oostkamp voor het plaatsen van peilbuizen in Voormuide, Dok Noord, 


Bijlagen

  • Aanvraag_inname openbare weg.pdf
  • Uitvoeringsplan_Boorplan met leidingen.pdf
  • Uitvoeringsplan_Signalisatieschema.pdf
  • Beslissing_Weigering_Bodemonderzoek