Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06468 - OMV_2021137651 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning - zonder openbaar onderzoek - Arthur Van Laethemstraat 20, 9050 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:13
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06468 - OMV_2021137651 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning - zonder openbaar onderzoek - Arthur Van Laethemstraat 20, 9050 Gent - Vergunning 2021_CBS_06468 - OMV_2021137651 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning - zonder openbaar onderzoek - Arthur Van Laethemstraat 20, 9050 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Igor IDZIEJCZAK met als contactadres Arthur Van Laethemstraat 20, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021137651) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 15 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een woning

• Adres: Arthur Van Laethemstraat 20, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nr. 171/2 C

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

 

Het perceel is gelegen langsheen de Arthur Van Laethemstraat in de deelgemeente Gentbrugge. De omgeving wordt gekenmerkt door een combinatie van rijwoningen en halfopen woningen met voortuinen aan de ene zijde van de weg en alleenstaande woningen aan de andere zijde.
 

Het pand in kwestie betreft een halfopen grondgebonden eengezinswoning op een hoekperceel (Arthur van Laethemstraat en Voetbalstraat). De woning bestaat uit twee bouwlagen en een hellend dak. De voordeur bevindt zich aan de zijde van de Arthur van Laethemstraat.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Met voorliggende aanvraag wenst men twee dakuitbouwen te realiseren om extra slaapkamers en een badkamer te realiseren onder het dakvolume.

 

Een eerste dakuitbouw wordt voorzien in de achtergevel van de woning.

Het gevelvlak van de dakuitbouw wordt voorzien in het verlengde van de achtergevel van de woning, met behoud van de bestaande dakgoot.

De dakuitbouw is 6,33 m breed met zowel aan linker- als rechterzijde een oversteek van 30 cm breed. De dakuitbouw wordt voorzien op ±65 cm van de dakrand van de woning en op ±48 cm van de gemeenschappelijke perceelsgrens. De bovenzijde van de dakuitbouw heeft een hoogte van 8,45 m tov de vloerpas van de woning (+1,62 m tov de bestaande kroonlijst).

 

Een tweede dakuitbouw wordt voorzien in de zijgevel van de woning en maakt de overgang tussen twee verschillende gevelvlakken van de woning. Het gevelvlak van de dakuitbouw wordt voorzien in het verlengde van de zijgevel van de woning, eveneens met behoud van de bestaande dakgoot.

De dakuitbouw is 4,9 m breed met een oversteek van 30 cm breed aan de linkerzijde en wordt voorzien tot op ±67 cm van de dakrand van de woning. De bovenzijde van de dakuitbouw heeft een hoogte van 8,45 m tov de vloerpas (+1,62 m tov de bestaande kroonlijst).

 

De dakuitbouwen worden afgewerkt met wit plaatmateriaal en grijs-groen geschilderde ramen.

 

Er worden geen verbouwingen uitgevoerd op de gelijkvloerse of eerste verdieping. De verbouwingen beperken zich tot het verbouwen van het dakvolume.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De dakuitbouwen zorgen voor een optimalisatie van het bestaande dakvolume, wat de kwaliteit van de slaapkamers onder het hellend dak ten goede komt. De dakuitbouwen zijn ondergeschikt aan het bestaande dakvolume.

De dakuitbouw aan de zijgevel valt binnen de gangbare afmetingen en houdt voldoende afstand tot de perceelsgrenzen.
De dakuitbouw aan de achtergevel valt net buiten de gangbare afmetingen. Dakuitbouwen worden als gangbaar beschouwd indien deze ingeplant worden op min. 60 cm tov de perceelsgrenzen van aaneengesloten woningen. De geplande dakuitbouw wordt ingeplant tot op ±48 cm van de zijdelingse perceelsgrens. Aangezien het raam in deze geplande dakuitbouw zich op 1,8 m van de zijdelingse perceelsgrens bevindt en de dakuitbouw beperkt is in hoogte tot 1,62 m boven de bestaande kroonlijsthoogte, wordt verwacht dat de impact op de aanpalende woning (en bij uitbreiding de omgeving) beperkt is.

We merken op dat de voortuin gedeeltelijk verhard is. Uit luchtfoto’s kan worden afgeleid dat een deel van deze verharding (tussen woning en garage) gerealiseerd werd rond 2015. Enkel het aanleggen van strikt noodzakelijke verhardingen (oprit naar de garage en wandelpad tot de voordeur) is in de voortuin vrijgesteld van vergunning. Voor alle andere verhardingen in de voortuinstrook dient een vergunning aangevraagd te worden. Voor het gedeelte verharding in de voortuinstrook gelegen tussen woning en garage, is geen vergunning verleend.

Deze aanvraag heeft enkel betrekking op de dakuitbouw en doet dus geen uitspraken over de verharding.

 

Voorliggende aanvraag komt in aanmerking voor vergunning.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de heer Igor IDZIEJCZAK gelegen te Arthur Van Laethemstraat 20, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.


Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

Verharding

Deze aanvraag heeft enkel betrekking op de dakuitbouwen en doet dus geen uitspraken over de verharding.