Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06467 - Omgevingsvergunning OMV_2020164323 - afwijking plaatsing hemelwaterput - Rabotstraat 82, Gent

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:13
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06467 - Omgevingsvergunning OMV_2020164323 - afwijking plaatsing hemelwaterput - Rabotstraat 82, Gent 2021_CBS_06467 - Omgevingsvergunning OMV_2020164323 - afwijking plaatsing hemelwaterput - Rabotstraat 82, Gent

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.16, § 2.
  • Algemeen bouwreglement, artikel 13


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 2
  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.16, § 2.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 15 april 2021 de omgevingsvergunning voor de het uitbreiden van een woning een perceel gelegen te Rabotstraat 82, 9000 Gent.

 

In deze omgevingsvergunning werd bij de behandeling van de waterparagraaf vermeld dat een hemelwaterput met een volume van 5.000 liter moest geplaatst worden overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement.

 

Met een mail van 9 november 2021 verzoekt de architect het college van burgemeester en schepenen een afwijking toe te staan op de bepalingen van 13 van het algemeen bouwreglement. Dit artikel voorziet in de verplichte plaatsing van een hemelwaterput van 5.000 liter bij nieuwbouw en bij verbouwing van kelder en/of gelijkvloers die voor gevolg hebben dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan worden aangepast. 

       

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In toepassing van artikel 13, §1, derde lid van het algemeen bouwreglement kan de vergunningverlenende overheid de bouwheer vrijstellen van de verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput, indien de plaatsing technisch niet mogelijk is.
De bouwheer heeft gemotiveerd dat de plaatsing van de hemelwaterput technisch onmogelijk is.

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en bracht hieromtrent het volgende advies uit:
Deze afwijking wordt gelet op artikel 13,§1 toegestaan: “Op gemotiveerd verzoek kan de vergunningverlenende overheid de bouwheer bij verbouwingen vrijstellen van de verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput of toestaan dat een kleinere hemelwaterput wordt geplaatst, indien de plaatsing technisch niet mogelijk of te moeilijk is.” De tuinzone is onvoldoende breed (<5m) en onvoldoende groot waardoor wordt geoordeeld dat de plaatsing van deze hemelwaterput technisch moeilijk is. Bijgevolg kan de een afwijking toegestaan worden op de aanleg van een hemelwaterput. 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt de vrijstelling van de verplichting om de in artikel 13 van het algemeen bouwreglement voorgeschreven hemelwaterput te plaatsen goed.