Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06470 - OMV_2021153983 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het na-isoleren en afwerken met sierpleister van gevel op perceelgrens - zonder openbaar onderzoek - Overreke 18, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:13
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06470 - OMV_2021153983 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het na-isoleren en afwerken met sierpleister van gevel op perceelgrens - zonder openbaar onderzoek - Overreke 18, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06470 - OMV_2021153983 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het na-isoleren en afwerken met sierpleister van gevel op perceelgrens - zonder openbaar onderzoek - Overreke 18, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

ASSURIMMO NV met als contactadres Maenhoutstraat 9, 9830 Sint-Martens-Latem en Mevrouw Laurence Beeken met als contactadres Maenhoutstraat 9, 9830 Sint-Martens-Latem hebben een aanvraag (OMV_2021153983) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het na-isoleren en afwerken met sierpleister van gevel op perceelgrens

• Adres: Overreke 18, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie A nr. 2735P2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen langs Overreke, in de wijk Sluizeken – Tolhuis – Ham. Het perceel is onderdeel van de Acec-Site aan Dok-Noord. Op het perceel bevinden zich meerdere meergezinswoningen. Voorliggende aanvraag betreft meer specifiek het gebouw ‘Seinpost’, het meest zuidelijke gebouw op het perceel.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het na-isoleren en afwerken met sierpleister van de zuidgerichte gevel ter hoogte van de 6e, 7e en 8e verdieping. Deze bevindt zich op de perceelsgrens met de aanpalende meubelwinkel "De Direkteurswoning".  De afwerking betreft een gevelbepleistering (1 cm) op een dunne plaat EPS-isolatie (6 cm). De kleur van de gevelbepleistering betreft een rode Terracotta kleur naar analogie met de bestaande kleur.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 05/09/2019 werd een aktename afgeleverd voor aanpassingswerken binnen ondergrondse parkeergarage (OMV_2019101819).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • 2007/981: Vergunning van 14 februari 2008 voor Masterplan en reconversie industriële site.
  • 2004/709: Weigering van 23 maart 2006 voor renoveren van de zijgevel en plaatsen van een verlicht publiciteitspaneel.
  • 2004/627: Weigering van 7 november 2005 voor de herbestemming van delen van een industriële site2004/413: Vergunning van 19 augustus 2004 voor de renovatie van een industriële site: een voorstel tot regularisatie van slopingswerken;
  • 2004/36: Weigering van 19 mei 2004 voor de plaatsing van een fijnmazige afsluiting.
  • Op 24/12/2008 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een appartementencomplex Dok Noord, nieuwbouw torengebouw (80 units) en locomotiefgebouw (39 units) en 2 ondergrondse parkeerniveau's, aanleg van publieke ruimte. 2008/1150
  • Op 22/07/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van het terras aan een appartement met ongeveer 75 m², het betreft appartement 3.4.4 in gebouw seinpost,  waar momenteel een terras voorzien is van ongeveer 7 m². (2016/08097)

 

Verkavelingsvergunningen

  • Op 11/03/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het herontwikkelen van grond in diverse private entiteiten en de inrichting van openbaar domein. (2009 GE 125/00)
  • Op 10/11/2010 werd een vergunning afgeleverd voor wijziging van een bestaande verkaveling. (2010 GE 125/01)
  • Op 11/04/2013 werd een vergunning afgeleverd voor wijziging van een bestaande verkaveling. (2012 GE 125/02)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 5 november 2021 onder ref. 045163-005/MLE/2021 (zie omgevingsloket):
Besluit: Voorwaardelijk GUNSTIG

Bijzonder aandachtspunt: De gevelbekleding moet voldoen aan volgende voorwaarden, nl een brandreactieklasse A2 voor de verdiepingen conform bijlage 5 van het KB van 07/07/1994 of een brandreactieklasse klasse B-s3, d1 conform bijlage 5/1 van het KB van 07/12/2016.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'ACEC' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 6 april 2006). De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor gemeenschapsvoorziening A, B, C.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werd 1 bezwaar ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.  

 

De bezwaren worden als volgt samengevat:

-          Het gebouw Overreke 18 staat dichter bij het gebouw van De direkteurswoning dan oorspronkelijk voorzien waardoor er een heel smalle ruimte is tussen beide gebouwen. Hierdoor is het moeilijk/ onmogelijk om herstellingswerken uit te voeren aan het dak of dakgoten van De Direkteurswoning. Dergelijke werken zijn enkel mogelijk door het plaatsen van stelling rond het gebouw waarbij we vrezen dat er onherroepelijke schade zal aangebracht worden aan ons gebouw, dak en dakgoten.

 

Naar aanleiding van het stedenbouwkundig onderzoek van deze aanvraag worden de bezwaren als volgt besproken:

-          De vermelde zaken moeten in hoofdzaak tussen burgers onderling worden geregeld, en kunnen dus niet verder weerhouden worden bij het beoordelen van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag. Omgevingsvergunningen zijn immers gebaseerd op publiekrecht en worden ‘verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken, burgerlijke rechten’ (cfr. artikel 4.2.22 Vlaamse codex ruimtelijke ordening). De vergunningverlenende overheid is dan ook niet bij machte een uitspraak te doen over de huidige staat en de potentiële toekomstige schade van aan gebouw, dak en dakgoten. De voorgestelde afwerking van de gevel is stedenbouwkundig aanvaardbaar. Isoleren aan de buitenzijde zorgt voor de meest optimale, thermische kwaliteiten. De afwerking met crepi maakt de muur water- en vochtbestendig. Zoals hierboven al gesteld, kunnen we verder géén uitspraak doen over deze materie. We geven wél nog mee dat het – vanuit het burgerlijk recht - alleszins een ‘recht’ is om de gemene muur aan de buitenzijde te voorzien van ‘een’ afwerking om de muur water- en vochtbestendig te maken.

Het is uiteraard wel belangrijk dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om schade aan de aanpalende eigendommen zowel tijdens als na de bouwwerken te vermijden. Het (laten) opmaken van een correcte plaatsbeschrijving is hierbij een goed instrument om eventuele schade nadien duidelijk te kunnen aantonen. Dergelijke maatregelen kunnen echter niet via deze stedenbouwkundige vergunning worden opgelegd en vallen onder de verantwoordelijkheid van de ingenieur, architect en betrokken aannemers.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het na-isoleren en afwerken met sierpleister in functie van het oplossen van een vochtprobleem in de appartementen op de bovenste drie verdiepingen dat veroorzaakt wordt door waterinsijpeling via de horizontale voegen tussen de prefab wandpanelen waarmee de bestaande zijgevel werd afgewerkt. Dit is stedenbouwkundig aanvaardbaar en het isoleren van de gevel zal een positief effect hebben op zowel het wooncomfort als de energie-efficiëntie van de woning. De gevel wordt op een kwalitatieve manier afgewerkt naar analogie met de bestaande gevelafwerking.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het na-isoleren en afwerken met sierpleister van gevel op perceelgrens aan ASSURIMMO nv (O.N.:0442490640) en mevrouw Laurence Beeken gelegen te Overreke 18, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 


Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

Advies brandweer:

-          De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 05/11/2021 met kenmerk 045163-005/MLE/2021).