Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06420 - Subsidiereglement Cocreatiefonds 'Collectie van de Gentenaar - creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor periode 2021-2023 - Wijziging

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06420 - Subsidiereglement Cocreatiefonds 'Collectie van de Gentenaar - creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor periode 2021-2023 - Wijziging 2021_CBS_06420 - Subsidiereglement Cocreatiefonds 'Collectie van de Gentenaar - creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor periode 2021-2023 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent is projectcoördinator van het Europese Urban Innovative Actions project 'CoGhent - De collectie van de Gentenaar'. Dit project wil de ‘Gentse museale collectie’ digitaal ontsluiten en op een participatieve manier verrijken met input en verhalen van Gentenaars. Aan de hand daarvan tonen we wat ons verbindt op cultureel niveau. We onderzoeken hoe we hierdoor de sociale cohesie in de stadswijken kunnen versterken. Het project ging van start op 1 juli 2020. 

Het Urban Innovative Actions programma voorziet een regeling voor financiële bijdragen ter ondersteuning van derde partijen (individuen en organisaties) die geen deel zijn van het partnerschap. Zo worden bewoners, organisaties, etc. gestimuleerd om gebruik te maken van en zelf aan de slag te gaan met de digitaal ontsloten collecties van de instellingen die deelnemen aan het project (Design Museum Gent, STAM, Industriemuseum, Huis van Alijn en Archief Gent). Doel is dat zij er nieuwe afgeleiden, verhalen of activiteiten rond bouwen en/of de collecties verrijken met nieuwe creaties, verhalen, onderzoek,… 

Hiertoe werden 2 nieuwe reglementen uitgewerkt, parallel aan elkaar: 

1. Subsidiereglement ‘Collectie van de Gentenaar – creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor periode 2021-2023. Hiervoor is een budget van 100.000 euro  beschikbaar bij de Stad Gent. Dit subsidiereglement heeft als doel projecten te ondersteunen die op een creatieve manier aan de slag gaan met de ontsloten erfgoedcollecties. De projecten dragen bij aan de sociale cohesie in de buurt, wijk of stad. 

2. Subsidiereglement ‘Collectie van de Gentenaar– technologisch (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor periode 2021-2023. Hiervoor is een budget van 100.000 euro  beschikbaar bij District09. Dit subsidiereglement heeft als doel projecten te ondersteunen die aan de slag gaan met de ruwe data uit de in CoGhent ontsloten erfgoedcollecties om er nieuwe technologische toepassingen mee te ontwikkelen. 

Enkel het eerste reglement valt onder de bevoegdheid van de Stad Gent en werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het reglement rond technologisch hergebruik werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van District09. De communicatie rond beide reglementen gebeurt gemeenschappelijk.

De Dienst Strategische Subsidies is belast met de controle van de uitvoering van dit reglement. 

Het reglement trad in werking op 1 oktober 2021 en eindigt op 30 juni 2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met dit project wordt onderzocht hoe gedigitaliseerd erfgoed kan bijdragen tot het verhogen van sociale cohesie en inclusie op stadsniveau. Het cocreatiefonds is opgezet om 

  • gebruik en hergebruik te stimuleren van gedigitaliseerd erfgoed, dat werd ontsloten binnen de Collectie van de Gentenaar
  • burgers, organisaties, bedrijven actief aan de slag te laten gaan met deze gedigitaliseerde collecties.

Maar het publiek webportaal (data.collectie.gent) waarop de collecties gepresenteerd zullen worden, liep nogmaals vertraging op en is nog volop in ontwikkeling. Dit door technische en projectmatige complexiteit. 

We voerden een gesprek met de betrokken partners met als duidelijke conclusie dat iedereen alles in het werk zal stellen om die nieuwe timing te halen. Het is dan ook ons absoluut streven om deze nieuwe timing niet meer te moeten wijzigen. Alle betrokken partijen streven er dan ook naar dat het publiek webportaal (data.collectie.gent) online komt op 1 februari 2022. 

Ideaal gezien hebben potentiële indieners bij het cocreatiefonds toch zeker 6 weken de tijd om de collecties te doorzoeken op het platform, voorafgaand aan de uiterlijke indiendatum voor de subsidieaanvraag.

We stellen voor om:

  •     De  indiendatum te verschuiven van 1 februari 2022  naar 13 maart 2022 (Artikel 7. Procedure - b.)
  •     De startdatum voor projecten verschuift dan van 1 mei 2022 naar 17 juni 2022; de maximale einddatum voor het project schuift van 31 maart 2023 naar 2 april 2023 (Artikel 4. Voorwaarden - c.).

De wijzigingen treden in werking zodra ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

Activiteit

AC34498 Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Wijzigt het "Subsidiereglement Cocreatiefonds ‘Collectie van de Gentenaar – creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed’ voor periode 2021-2023" zoals aangegeven in het document in bijlage.

De wijzigingen treden in werking zodra ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het "Subsidiereglement Cocreatiefonds ‘Collectie van de Gentenaar – creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed’ voor periode 2021-2023" zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen