Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06450 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Antwerpsesteenweg - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:10
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. één of meerdere gewestwegen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06450 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Antwerpsesteenweg - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2021_CBS_06450 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Antwerpsesteenweg - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit getroffen worden, zijn: enerzijds de regularisatie van het deel tussen de Lijnmolenstraat en de Georges Wibierdreef en anderzijds het aanbrengen van een verdrijvingsvlak ter hoogte huisnummer 768 (Lokaal Diensten Centrum Wibier). Deze maatregel wordt getroffen om de zichtbaarheid te verhogen bij het uitrijden van het Lokaal Diensten Centrum op het aankomend verkeer. Op 14 juli 2021 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor deze verkeersmaatregel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 18 maart 2021 werd een Rechtdoor door Rood ingevoerd voor fietsers ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsevoetweg en de Herman Teirlinckstraat zodat fietsers hun weg in noordelijke richting kunnen verderzetten, na overleg en akkoord met Agentschap Wegen en Verkeer. Dit op basis van de beslissing in 2020 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Lydia Peeters, om rechtsaf/rechtdoor door rood te regelen door middel van verkeersborden B22/B23 en niet door middel van verkeerslichten.

Bij collegebesluit van 1 oktober 2020 werd als nieuwe maatregel getroffen, het aanbrengen van verdrijvingsvlakken ter hoogte van nr 54, ingevolge het herhaaldelijke foutparkeren voor de inrit en de veelvoudige ingrepen van de politie die hiervan het gevolg zijn. De maatregel is bedoeld om de onduidelijkheid die heerst op deze plaats vanwege de speciale poort weg te nemen. De maatregel werd als duidelijke uitzondering op de regel  goedgekeurd door AWV per mail op 21/9/2020.

Als nieuwe maatregel wordt het voorbehouden parkeren voor marktkramers op de ventweg tussen de Beelbroekstraat en de Achtenkouterstraat verwijderd, wegens niet meer relevant. Het beperkt éénrichtingsverkeer aan de kop van de ventweg wordt gesignaleerd door F19/C1 borden met uitzonderingen voor fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A. Dit reglement regulariseert voorts de bestaande toestand van de ventweg. 

Bij collegebesluit van 20 juni 2019 werd het verwijderen van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 600 goedgekeurd.

Bij collegebesluit van 21 december 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en als nieuwe maatregel werd een nieuwe parkeerplaats voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummer 762.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Antwerpsesteenweg, goedgekeurd in zitting van 18 maart 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Antwerpsesteenweg.