Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06473 - OMV_2021130180 - aanvraag omgevingsvergunning voor combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling - met openbaar onderzoek - Merelbekestationplein 15, 9050 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:14
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06473 - OMV_2021130180 - aanvraag omgevingsvergunning voor combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling - met openbaar onderzoek - Merelbekestationplein 15, 9050 Gent - Advies 2021_CBS_06473 - OMV_2021130180 - aanvraag omgevingsvergunning voor combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling - met openbaar onderzoek - Merelbekestationplein 15, 9050 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De Werkvennootschap NV met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel en Mevrouw Karolien Bulkmans met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Sint-Joost-ten-Node hebben een aanvraag (OMV_2021130180) ingediend bij de vlaamse overheid op 12 augustus 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling

• Adres: Merelbekestationplein 15, 9050 Gent

Kadastrale gegevens:  sectie A nrs. 426/2 A en afdeling 23 sectie B nrs. 520/2 B

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 oktober 2021.

De vlaamse overheid heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 27 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

 

De aanvraag situeert zich langsheen het Merelbekestationplein op de grens van de gemeente Gent en de gemeente Merelbeke.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het bouwen van een combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling en de aanleg van een parkeerplaats voor wagens. Er worden 17 parkeerplaatsen voor wagens voorzien. De fietsenstalling is 3,36 m hoog en krijgt een oppervlakte van 562 m² (408 fietsen). 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 01/04/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van een vrijstaande woning en bijgebouwen (OMV_2021006219).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg VOGELHOEK, goedgekeurd op 6 april 1987, zone voor openbaar nut: spoorwegemplacementen.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan en het BPA.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het is strijdig met onderstaand artikel:

 

- artikel 12 – beperken verhardingen: Het verharden van oppervlaktes moet tot een minimum beperkt worden. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

De aanvraag levert bijzonder weinig inspanning om de verharding zoveel mogelijk te beperken. Men vertrekt voor het deel van de fietsenstallingen van de bestaande  overmatige verharding als argument om deze te behouden. Niet al de verharding is strikt noodzakelijk en waar mogelijk dient deze gereduceerd te worden. In het deel waar de nieuwe parking voor de wagens komt worden twee groene zones aangeduid. Deze zijn klein qua oppervlakte in vergelijking met de nieuwe verharding en de aanleg ervan is niet geheel duidelijk. De aanvraag is strijdig met bovenstaand artikel. Er moeten meer delen onverhard aangelegd worden.

 

- artikel 14 - groendak: Bij nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) moet elke nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden aangelegd worden als een groendak. Hier wordt een nieuw plat dak aangelegd dat niet van een groendak wordt voorzien.

 

De fietsenstalling is vrij omvangrijk (562 m²) en wordt voorzien van een plat dak. In het ontwerp werd geen rekening gehouden met bovenstaand artikel. Bij dergelijke grote oppervlaktes dient men voldoende inspanning te leveren om het regenwater vertraagd af te voeren. De aanleg van een groendak lijkt hier evident. Qua impact op het waterverhaal is het vasthouden van hemelwater om het vertraagd te laten afvoeren beter dan ondergrondse infiltratieoppervlaktes.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de waterparagraaf. Met betrekking tot de waterparagraaf wordt volgend advies uitgebracht:

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

 

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Het water moet vertraagd afgevoerd worden. Om te voldoen aan artikel 14 van het algemeen bouwreglement moet een plat dak aangelegd worden. Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel.
Er kan geconcludeerd worden dat de watertoets negatief is.

6.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 8 november 2021 tot 7 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend.

 
Het betreft een advies van de NMBS dat gunstig is.

7.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
het is vanuit het STOP-principe en de beoogde model shift absoluut positief dat men een uitbreide fietsenstalling voorziet aan het station van Merelbek. De aanvraag doorstaat echter de goede ruimtelijke ordening niet omwille van een aantal redenen.

Groendak
De fietsenstalling is vrij omvangrijk (562 m²). Er wordt in de aanvraag geen of te weinig inspanning geleverd om het hemelwater vertraagd af te voeren. Er worden grote oppervlaktes infiltratievoorziening aangelegd maar het is beter om het water eerst op te vangen en vertraagd af te voeren in plaats van ineens te laten infiltreren. Een groendak is visueel ook een goeie oplossing en speelt ook een belangrijke rol om het hitte-effect tegen te gaan.

Verharding
De aanvraag is strijdig met artikel 12 van het algemeen bouwreglement dat stelt dat verhardingen zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Hier worden enkel twee kleine groenzones ingetekend waarvan de aanleg niet duidelijk is. Er zijn verschillende delen die niet strikt noodzakelijk zijn die onverhard en groen ingericht kunnen worden. Zo kan er ter hoogte van de parking 1 inrit aangelegd worden in plaats van twee en zijn verschillende delen rond de fietsenstalling niet noodzakelijk verhard aan te leggen.


Bomen
Vanuit stad Gent geldt de regel om bij een nieuwe parking per 5 parkeerplaatsen één boom te voorzien die qua plantvlak overeenstemt me de grootte van een parkeerplaats. Op die manier krijgt de parking een groenere invulling om enerzijds het hitte-effect tegen te gaan en anderzijds een visueel aantrekkelijkere parking aan te leggen. In de aanvraag wordt er geen enkele inspanning geleverd om nieuw opgaand groen te voorzien. Dit is een gemiste kans.

Een nieuwe aanvraag of aangepaste aanvraag dient aangeleverd te worden met minder verharding/aanleg van een groendak op de fietsenstalling en nieuw opgaand groen.


CONCLUSIE

Ongunstig, de aanvraag is niet  in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (artikel 12 en 14 algemeen bouwreglement) en niet en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

De aanvraag wordt beslist door de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering over omgevingsvergunningsaanvragen die door de Vlaamse Regering worden behandeld (vlaamse projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen brengt ongunstig advies uit over de omgevingsaanvraag voor combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling van De Werkvennootschap nv en mevrouw Karolien Bulkmans, gelegen te Merelbekestationplein 15, 9050 Gent.