Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06476 - OMV_2021161685 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een amberboom - zonder openbaar onderzoek - Julius Vuylstekestraat 9, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:14
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06476 - OMV_2021161685 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een amberboom - zonder openbaar onderzoek - Julius Vuylstekestraat 9, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2021_CBS_06476 - OMV_2021161685 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een amberboom - zonder openbaar onderzoek - Julius Vuylstekestraat 9, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Ewoud Raeman met als contactadres Magretstraart 39, 9080 Lochristi heeft een aanvraag (OMV_2021161685) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 15 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van een amberboom

• Adres: Julius Vuylstekestraat 9, 9040 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 18 sectie B nr. 124P2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag is gelegen in de Julius Vuylstekestraat, te Sint-Amandsberg. Het betreft een doodlopende zijstraat van de Antwerpsesteenweg, met gekoppelde en vrijstaande eengezinswoningen.

 

Doel van de aanvraag is het rooien van een amberboom in de voortuin. De boom heeft een dubbele top en een plakoksel. Er wordt gevraagd de boom te mogen rooien omdat deze vlak naast de scheidingslijn met de buren van nr 7 staat, welke hier overlast van ondervinden. In de toekomst zal ook een verlichtingspaal in de kruin opgaan.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 06/01/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een aanbouw (nr 9) en het bouwen van een halfopen tweewoonst. (2013/60205)

Verkavelingsvergunningen

* Op 01/02/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van een terrein 
in 15 loten bestemd voor eengezinswoningen. (1967 SA 063/00)

* Op 15/10/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het samenvoegen van lot 4 en lot 5. (1987 SA 063/02)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SYNGEMKOUTER' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 31 januari 2008). Het bouwperceel ligt in: Z2 - zone voor wonen: open & gekoppelde bebouwing, Z4 - zone voor bouwvrije tuinen, Z5 - zone voor tuinen en bijgebouwen.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde verkaveling (ref. nr. 2011 SA 276/00). De aanvraag heeft betrekking op lot 1. De zonering volgens deze verkaveling is zone voor open- en gekoppelde bebouwing, zone voor tuinen en bijgebouwen, zone voor bouwvrije tuinen.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Er is geen bezwaar tegen het verwijderen van deze nog relatief jonge boom (zo'n 12 jaar) met beperkte stamomtrek (60-tal cm). De boom heeft een plakoksel wat naar de toekomst toe mogelijks het uitscheuren van de stam kan veroorzaken. Deze boom staat ook net tegen de perceelsgrens. De buur geeft aan hiervan nu al overlast te ondervinden en deze boom zal alleen maar in omvang toenemen. De boom groeit ook in de verlichtingspaal. Gezien de slechte positie van de boom kan het verwijderen positief beoordeeld worden.


CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het rooien van een amberboom aan Ewoud Raeman gelegen te Julius Vuylstekestraat 9, 9040 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.