Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06477 - Verkavelingsvergunning OMV_2021099398- Attest verkoop percelen – Adolf Lootensstraat 19, Drongen

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06477 - Verkavelingsvergunning OMV_2021099398- Attest verkoop percelen – Adolf Lootensstraat 19, Drongen 2021_CBS_06477 - Verkavelingsvergunning OMV_2021099398- Attest verkoop percelen – Adolf Lootensstraat 19, Drongen

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 2
  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 september 2021 de omgevingsvergunning OMV_2021099398 voor een verkaveling verleend aan de heer Luc Verstraete, met als adres Adolf Lootensstraat 19A te 9031 Drongen, voor een perceel gelegen aan de Adolf Lootensstraat te 9031 Drongen, kadastraal bekend 27ste afdeling, sectie D 279C en 281F.

 

De aanvraag beoogde het herverdelen van 2 percelen waardoor een bebouwbaar lot (lot 2) voor een vrijstaande eengezinswoning ontstaat. Lot 1 is reeds bebouwd en werd uit de verkaveling gesloten.

 

In de verkavelingsvergunning werden lasten opgelegd voor de aanpassing van riolering en nutsvoorzieningen.

 

In het advies van Farys staat vermeld dat lot 2 op normale en reglementaire wijze op het bestaand drinkwaterdistributienet kan aangesloten worden.  Er is geen uitbreiding noodzakelijk.
Voor wat de riolering betreft is voor lot 2 een nieuwe aansluiting noodzakelijk: één voor afvalwater en één voor regenwater. Gezien volgens de aangeleverde plannen de ligging van een gracht langsheen de perceelsgrens mag het regenwater op deze gracht aangesloten worden.
Farys bepaalde de offerte voor de uitvoering van deze werken op 2.112,26 EUR.
De vergunninghouder stortte op 1 december 2021 dit bedrag in de stadskas.
Na uitvoering van de werken zal Farys een factuur versturen die door de vergunninghouder moet vereffend worden.


Eandis heeft bevestigd dat de vergunninghouder voldaan heeft aan de financiële verplichtingen voor de aanleg van gas-, elektriciteits- en openbare verlichtingsinstallaties.

 

Telenet en Proximus hebben bevestigd dat de nodige infrastructuur reeds aanwezig is om de distributie van informatie- en communicatiesignalen te verzekeren.

      

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van art. 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een verkavelingsakte pas verleden worden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat voor de volledige verkaveling het geheel van de lasten is uitgevoerd of gewaarborgd.

De vergunninghouder heeft alle lasten opgelegd in de verkavelingsvergunning, die moeten uitgevoerd worden om een attest te bekomen dat tot de verkoop van de loten van de verkaveling mag worden overgegaan, uitgevoerd of gewaarborgd.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Geeft aan de vergunninghouder, de heer Luc Verstraete, een attest dat tot de verkoop van lot 2 van de omgevingsvergunning OMV_2021099398 voor een verkaveling goedgekeurd op 23 september 2021 voor een perceel gelegen aan de Adolf Lootensstraat 19 te 9031 Drongen, kadastraal bekend 27ste afdeling, sectie D 279C en 281F, mag worden overgegaan.