Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06296 - Erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen - Pastory vzw - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:43
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06296 - Erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen - Pastory vzw - Goedkeuring 2021_CBS_06296 - Erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen - Pastory vzw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Reglement voor de erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25 juni 2012;
  • De statuten en het huishoudelijk reglement van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 29 januari 2002.

Niet digitale bijlagen

De aanvraag met alle bijlagen is raadpleegbaar bij de Dienst Milieu en Klimaat.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het ‘Reglement voor de erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen’ diende de milieu- en natuurvereniging Pastory vzw een erkenningsaanvraag in. Een erkenning is geldig voor 5 jaar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Milieu en Klimaat onderzocht de erkenningsaanvraag.
Er wordt voorgesteld erkenning te verlenen aan de milieu- en natuurvereniging Pastory vzw, aangezien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor erkenning zoals bepaald in artikel 4 van het reglement.

Activiteit

AC34250 Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Verleent erkenning aan de milieu- en natuurvereniging Pastory vzw, Louis Schuermanstraat 1 - 9040 Sint-AmandsbergBijlagen

  • Reglement m.b.t. de erkenning van milieu en natuurorganisaties.pdf
  • Aanvraagformulier erkenning Pastory vzw
  • Overzichtslijst
  • Beoordeling erkenning Pastory vzw