Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06474 - OMV_2021145413 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe diensttrap in een bestaand handelspand - zonder openbaar onderzoek - Veldstraat 10, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:14
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06474 - OMV_2021145413 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe diensttrap in een bestaand handelspand - zonder openbaar onderzoek - Veldstraat 10, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06474 - OMV_2021145413 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe diensttrap in een bestaand handelspand - zonder openbaar onderzoek - Veldstraat 10, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

P&C Vastgoed België BV met als contactadres Godsweerdersingel 77, 6041 GK Roermond heeft een aanvraag (OMV_2021145413) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 11 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een nieuwe diensttrap in een bestaand handelspand

• Adres: Veldstraat 10, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 3 sectie C nr. 113D

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats van de aanvraag

Het te verbouwen pand bevindt zich in de Veldstraat, in centrum Gent. De omgeving bestaat voornamelijk uit handelspanden in een centraal gelegen winkelstraat (kernwinkelgebied). De bouwvolumes variëren van 3 à 4 hoge bouwlagen met bijkomend platte daken, mansardedaken, zadeldaken.

 

De te verbouwen locatie maakt deel uit van een groter pand met huisnummers 10 tot en met 36, gelegen op de hoek Veldstraat – Nodenaysteeg, achteraan grenzend aan de Schuurkensstraat. De werken vinden plaats te Veldstraat nummer 10, meerbepaald in de winkel ‘Pull & Bear’.

 

Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Burgerhuis' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictID: 88514) en als 'Winkelhuis' (relictID: 67512).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag voorziet louter inpandige werken, meerbepaald het plaatsen van een nieuwe diensttrap in het bestaand handelspand, gaande van het gelijkvloers naar de kelder. Deze trap zal enkel gebruikt worden door personeel (niet door publiek) en zal dienen als interne verbinding tussen de winkelruimte en de onderliggende ruimte voor magazijn/stock. Hiervoor dient de gelijkvloerse vloerplaat deels opengemaakt te worden (constructiewerken).

 

De nieuwe trap dient om interne circulatie te scheiden tussen private vertrekken (appartement te Schuurkenstraat 3 / Veldstraat 8) en het handelsgedeelte (winkel). Namelijk een andere trapzaal die reeds aanwezig is zou heden gebruikt worden door het personeel als diensttrap tussen de winkel en het magazijn in de kelder, maar zou in principe dienen vooral als private trap naar een aanpalende woonfunctie en voorts louter als vluchtweg voor de lokalen die in gebruik genomen worden door het handelspand. Daarom wordt nu een nieuwe trap aangevraagd zodat de circulatie van privaat en personeel kan gescheiden worden.

 

In de kelder worden draagmuren in metselwerk voorzien om de trapkoker te bouwen. Op het gelijkvloers (in de winkel) worden wordt de trapkoker zodanig aangepast zodat deze in het winkelinterieur past. Tijdens de werken wordt voldoende afsluiting en signalisatie voorzien teneinde een veilige situatie voor de winkelklanten te creëren. Voorts wordt de trapkoker voorzien van de nodige ingrepen inzake brandveiligheid.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

 • Op 19/10/1964 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een winkelpui (KW V-33-64).
 • Op 06/09/1965 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de winkelpui (KW V-25-65).
 • Op 12/09/1966 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen winkelpui en uitvoeren binnenaanpassingen in de winkelruimte (KW V-27-66).
 • Op 12/01/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de winkelpui en het uitvoeren van onderhoudswerken aan de voorgevel op de bovenverdieping en binnenaanpassingen op het gelijkvloers (KW V-28-69).
 • Op 09/04/1973 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen en aanpassen van het gelijkvloers van een winkelhuis, zonder wijziging van het volume, winkelpui inbegrepen (KW V-30-72).
 • Op 07/02/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een handelsruimte en de plaatsing van vier uithangborden (2001/768).
 • Op 02/05/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de aanpassing van de gevel van een winkelpand (2001/517).
 • Op 31/10/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de verwijdering van een roltrap (2001/231).
 • Op 04/08/2011 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een winkelgevel (2011/407).
 • Op 20/08/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van drie logo's op de gevel van een commercieel pand, 2 evenwijdig op de gevel, 1 loodrecht op de gevel (2015/08115).
 • Op 21/01/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 3 logo's op de gevel van een commercieel pand, 3 evenwijdig, 1 loodrecht (2015/08203).
 • Op 25/02/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 1 logo evenwijdig op de achtergevel van een commercieel pand en het heropenen van een gesloten vensteropening op de verdieping (2015/08242).
 • Op 28/04/2016 werd een vergunning afgeleverd voor de vervanging van het buitenschrijnwerk op gelijkvloers en de plaatsing van een lift en trap tussen gelijkvloers en 1° verdieping (2016/08022).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Geen tijdig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. De adviesvraag is verstuurd op 21/10/2021. Op 29 november 2021 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 29 oktober 2021 onder ref. 037572-006/JT/2021:
Besluit: GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen (zie bijlage op het omgevingsloket).

Het beëindigen van de werken moet gemeld worden aan de brandweer via de website www.brandweerzonecentrum.be/preventie teneinde een controlebezoek te kunnen laten plaatsvinden.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van bovenvermelde plannen.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

 

Niet van toepassing omdat de aanvraag enkel beperkte werken voorziet die niet onderhevig zijn aan  de bepalingen van de hemelwaterverordening.

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

 

Niet van toepassing omdat de aanvraag geen werken voorziet met oog op publieke toegankelijkheid.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg. 

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.
 

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor de interne werking van de handelsruimte, alsook voor het private gebruik van de woonunit. De nieuwe trap wordt voorzien van de nodige ingrepen inzake brandveiligheid. Het advies van de brandweer is voorwaardelijk gunstig, de voorwaarden moeten gevolgd worden (zie bijzondere voorwaarde).

De klanten van de winkel ondervinden geen hinder of onveiligheid tijdens of na de werken. Er is geen impact op de aanpalende panden. De erfgoedwaarde wordt niet geschaad.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe diensttrap in een bestaand handelspand aan P&C Vastgoed België bv gelegen te Veldstraat 10, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

     

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 29/10/2021 met kenmerk 037572-006/JT/2021).