Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06462 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Liefkensstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:12
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06462 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Liefkensstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2021_CBS_06462 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Liefkensstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is de lokale fietsroute, Liefkensstraat, in de voorrang steken om de verkeersveiligheid van de (brom)fietsers te verbeteren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 25 november 2021 werd signalisatie B1 met haaietanden geplaatst. Op deze manier wordt de voorrangsregeling op vraag van Politiezone Gent wettelijk gesignaleerd ter hoogte van het kruispunt met de Evergemsesteenweg. 

Bij collegebesluit van 22 oktober 2020 werd een C11 ingevoerd ter hoogte van het plateau aan het begin van de fietssuggestiestrook, dit verduidelijkt de situatie dat het initiële gemengde fietspad/ voetpad is herleid tot een voetpad.

Bij collegebesluit van 16 april 2020 werd het artikel met betrekking tot de dambordmarkeringen geschrapt. Deze wegmarkeringen zullen niet aangebracht worden in afwachting van de opmaak van een algemeen kader voor de uniforme toepassing ervan. 

Bij collegebesluit van 27 juni 2019 werden volgende maatregelen getroffen: het voorzien van verkeersborden D10 in beide richtingen en het niet voorzien van de fietssuggestiestroken in het deel tussen het kruispunt met de Evergemsesteenweg en huisnummer 82, het voorzien van een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen ter hoogte van huisnummer 82 met daarbij een verkeersbord B1 en haaietanden en tenslotte het voorzien van een verkeersbord C11, zodat fietsers verplicht worden om over te steken.

Bij collegebesluit van 28 februari 2019 werden volgende maatregelen getroffen: het verwijderen van de rijstrookverdeling ter hoogte van de Evergemsesteenweg, het plaatsen van het eindbord voor het parkeren (P+R), het voorzien van de verkeersborden F49 bij de 2 bestaande oversteekplaatsen voor voetgangers, het verwijderen van onnodige gevaarsborden en het verwijderen van de verkeersborden D7 bij het fietspad. Er worden fietssuggestiestroken aangelegd en het dubbelrichtingsfietspad verdwijnt.

Bij collegebesluit van 24 januari 2019 werden dambordmarkeringen voorzien ter hoogte van huisnummer 35-35G en huisnummer 1.

Bij collegebesluit van 11 mei 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd één nieuwe maatregel ingevoerd. De halte van De Lijn werd vernieuwd en ligt nu komende van de Evergemsesteenweg verder in de Liefkensstraat. Nu was de vraag gesteld om de huidige parkeerplaats voor personen met een handicap te schrappen aan de kant van de oude halte en een nieuwe te voorzien dichter aan de nieuwe tramhalte. Door de verplaatsing van de parkeerplaats voor personen met een handicap naar de parkeerstrook dichter bij de tramhalte, bleef er in deze parkeerstrook een onbenutte ruimte van 3m. Doordat een extra fietsenstalling hier gewenst was, werd beslist om in deze restruimte 1 bijkomende module Type Gent te plaatsen, goed voor 5 extra fietsparkeerplaatsen. De stalling werd zo snel mogelijk geplaatst na het goedkeuren van het collegebesluit.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Liefkensstraat, goedgekeurd in zitting van 25 november 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Liefkensstraat.