Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06471 - OMV_2021134768 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een buitennoodtrap ter hoogte van het nieuwe auditorium in de kapel - met openbaar onderzoek - Beekstraat 1, 9030 Mariakerke - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:14
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06471 - OMV_2021134768 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een buitennoodtrap ter hoogte van het nieuwe auditorium in de kapel - met openbaar onderzoek - Beekstraat 1, 9030 Mariakerke - Vergunning 2021_CBS_06471 - OMV_2021134768 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een buitennoodtrap ter hoogte van het nieuwe auditorium in de kapel - met openbaar onderzoek - Beekstraat 1, 9030 Mariakerke - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

LUCA School of Arts VZW met als contactadres Paleizenstraat 70, 1030 Brussel heeft een aanvraag (OMV_2021134768) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 augustus 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een buitennoodtrap ter hoogte van het nieuwe auditorium in de kapel

• Adres: Beekstraat 1, 9030 Mariakerke

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie A nrs. 1125C en 1127F

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het project bevindt zich langs de Beekstraat in de deelgemeente Mariakerke, en situeert zich op de site van het kasteel Ter Beken, waarbij de oorspronkelijke bisschoppelijke seminarieruimten worden verbouwd als tekenschool voor Luca School of Arts.

 

De huidige aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een externe noodtrap op een beperkte afstand van de achtergevel van het seminariegebouw op de site. Deze noodtrap vormt een noodzakelijke tweede evacuatieweg voor de brandveilige ontsluiting van de aula in de kapel van het seminariegebouw. De noodtrap bevindt zich binnen de afbakening van het beschermd monument ‘kasteeldomein ter Beken’ (opgenomen in het beschermingsbesluit van 18/04/1994, met ID 2664).

 

Door het aanbrengen van een buitentrap is slechts een kleine ingreep nodig, met name het verlagen van de raamschoot in het lokaal C125 (in bestaande toestand op een hoogte van ca. 16,46 m) tot toegang naar de noodtrap (op een hoogte van ca. 15,98 m). De buitentrap zelf, bestaat uit optredes van 18 cm diep en aantredes van 24 cm hoog. Het materiaal waarin de trap wordt uitgevoerd is niet meegegeven in het dossier. 

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Gunstig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen afgeleverd op 5 oktober 2021 onder ref. 4.002/44021/376.2:
Het agentschap Onroerend Erfgoed verleent voor de gevraagde handelingen een gunstig advies (omgevingsvergunning art. 6.4.4, §2 tweede lid Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013).

 

Motivering

Het kasteeldomein Ter Beken is beschermd als monument wegens de historische, artistieke en documentaire waarde sinds 18/04/1994.

 

De aanvraag omvat de bouw van een noodtrap als evacuatie voor de niet-beschermde vleugel. Er is onderzocht of een binnentrap mogelijk was. Gezien de erfgoedwaarde van het interieur en het feit dat de noodtrap in aansluiting voorzien is op het gebouw en dus geen schade aan het park toebrengt, kunnen we akkoord gaan met deze aanvraag.

 

In ons advies voor vergunningsplichtige werken aan publiek toegankelijke gebouwen maken we altijd een afweging tussen het behoud van de erfgoedwaarden en de toegankelijkheid. In dit dossier komen de werken voor toegankelijkheid voldoende overeen met de erfgoedwaarden (art.35 Besluit Vlaamse Regering van 5 juni 2009 over toegankelijkheid tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid).

 

Gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 20 september 2021 onder
ref. 025709-016/EHA/2021:
Besluit: GUNSTIG

 

Gunstig advies van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Civiele Veiligheid afgeleverd op 5 oktober 2021 onder ref. 5766:
Het advies is: GUNSTIG.

Motivatie van de beslissing of het advies van de Veiligheidscommissie ASTRID: zie bijlage op het omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in parkgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan. De aanvraag handelt niet over een inrichting in functie van het vervullen van de sociale rol van het parkgebied.

Artikel 4.4.6. uit de VCRO stelt echter dat in een omgevingsvergunning betreffende een bestaand hoofdzakelijk vergunde constructie die krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd is als monument, of deel uitmaakt van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht cultuurhistorisch landschap of archeologische site, kan worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, voor zover de betrokken handelingen worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed.

 

Hetzelfde geldt voor handelingen aan of in de omgeving van een beschermd monument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of archeologische site die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

1° ze betreffen ontsluitingen, parkings, verhardingen, reliëfwijzigingen, ondergrondse constructies, technische constructies of onthaalinfrastructuur met een maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter;

2° ze bevorderen het functioneren van de aanwezige of te vergunnen activiteiten binnen de beschermde goederen, vermeld in het eerste lid, of ze zorgen voor de valorisatie ervan.

 

Aangezien de aanvraag een handeling aan een beschermd monument betreft, en de buitentrap voldoet aan beide voorwaarden volgens art. 4.4.6 uit de VCRO en het gunstig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, kan geoordeeld worden dat een afwijking aan de stedenbouwkundige voorschriften kan worden toegestaan.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 23 september 2021 tot 22 oktober 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De huidige aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een externe noodtrap op een beperkte afstand van de achtergevel van het seminariegebouw op de site. Deze noodtrap vormt een noodzakelijke tweede evacuatieweg voor de brandveilige ontsluiting van de aula in de kapel van het seminariegebouw.

 

Door de buitentrap te voorzien van een eigen fundering en op enige afstand van de buitengevel van het seminariegebouw te plaatsen, is deze ingreep reversibel op termijn. De enige bouwkundige ingreep die noodzakelijk is in de buitengevel van het seminariegebouw, is het verlagen van de raamschoot in het lokaal C125, wat naar ruimtelijke (visuele) impact en naar impact op de erfgoedwaarde zeer beperkt is.

 

Bijgevolg kan er akkoord gegaan worden met de plaatsing van de noodtrap, op voorwaarde dat deze uitgewerkt wordt als een sobere, doch kwalitatieve buitentrap. De zone onder de buitentrap moet daarbij geheel vrij blijven. Indien er voldaan wordt aan deze voorwaarden, kan geoordeeld worden dat de ruimtelijke impact van deze nieuwe trap eerder beperkt blijft. Deze trap zal de wezenlijke eigenschappen van de beschermde omgeving van het kasteeldomein niet verstoren.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een buitennoodtrap ter hoogte van het nieuwe auditorium in de kapel aan LUCA School of Arts vzw (O.N.:0456758944) gelegen te Beekstraat 1, 9030 Mariakerke.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

     

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

Brandweer

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 20/09/2021 met kenmerk 025709-016/EHA/2021).

 

Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen

Het advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen (advies van 05/10/2021, met kenmerk 4.002/44021/376.2) moet strikt nageleefd worden.

 

Erfgoed

De fysieke en visuele impact van de noodtrap binnen het beschermd kasteeldomein moet tot een minimum beperkt blijven. Er wordt hiertoe opgelegd om te werken met een sobere, doch kwalitatieve buitentrap. Bij gebrek aan de detaillering, het materiaalgebruik, de kleur, etc. van de noodtrap in de aanvraag, zal voor de verdere uitwerking nog een toelating werken moeten worden aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed.