Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06455 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Coupure - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:11
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06455 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Coupure - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2021_CBS_06455 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Coupure - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit genomen wordt, is het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van een woonzorgcentrum, in combinatie met een verdrijvingsvlak in de parkeerstrook om de zichtbaarheid te garanderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 14 oktober 2021 werden volgende maatregelen genomen: Enerzijds de wijziging van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen naar een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummer 300-300E gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen faciliteren we elektrische deelwagens, zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. De voorbehouden autodeelplaats zal gebruikt worden door elektrische deelwagens van een erkende autodeelorganisatie. Anderzijds wordt het artikel geschrapt uit dit reglement met betrekking tot de signalisatie in fietsstraten (verkeersborden F111 en F113). In het Verkeersreglement zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de signalisatie in fietsstraten en dit vanaf 1 augustus 2021. Zo verdwijnt oa het verkeersbord F113 uit het Verkeersreglement en zou de fietsstraat op de Coupure met zonale borden moeten worden gesignaleerd. Er werd geen overgangsperiode voorzien voor de steden en gemeenten om deze aanpassing door te voeren. Om een aanpassing te kunnen doen aan het bestaande aanvullend reglement van de Coupure is het noodzakelijk om dit artikel te verwijderen. 

Bij collegebesluit van 11 februari 2021 werden aanpassingen in signalisatie & markeringen getroffen als gevolg en  in kader van aanleg onderdoorgang Contributiebrug. Door het doortrekken van de fietsstraat tot aan de onderdoorgang zal de veiligheid voor fietsers en voetgangers verhogen. Op deze manier is de voorrangsregeling duidelijk leesbaar.

Bij collegebesluit van 10 september 2020 werd als maatregel getroffen,  de inrichting van 2 voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen (1 ter hoogte van het kruispunt met de Rozemarijnstraat en 1 aan de overzijde van huisnummer 8) en 5 voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen (1 ter hoogte van huisnummer 499, 3 aan de overzijde van huisnummers 8-10 en 1 aan de overzijde van huisnummer 298) gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen faciliteren we elektrische deelwagens, zoals bepaald in het Autodeelplan 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016. De voorbehouden autodeelplaats zal gebruikt worden door elektrische deelwagens van een erkende autodeelorganisatie.

Bij collegebesluit van 17 oktober 2019 werd de signalisatie gecorrigeerd met betrekking tot het parkeerverbod ter hoogte van de Ekkergemstraat. Dit parkeerverbod geldt aan de oostelijke straatzijde vanaf huisnummer 615-619J tot het kruispunt met de Ekkergemstraat en vanaf de Nieuwewandeling tot ditzelfde kruispunt.

Bij collegebesluit van 10 juli 2019 werd als eerste maatregel een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen duidelijker gesignaleerd ter hoogte van huisnummers 12-48, aan de kant van het water. Als tweede maatregel werden aan de zuidelijke kant van de Coupure de verkeersborden C11 langs het voetpad aan de kant van het water verwijderd met als doel fietsende kinderen tot 10 jaar toe te laten op dit voetpad. 

Bij collegebesluit van 13 juni 2019 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 316-380. 

Bij collegebesluit van 16 mei 2019 werden volgende maatregelen getroffen: het voorzien van verkeersborden B15 ter hoogte van het kruispunt met de Pieter Colpaertsteeg, het verwijderen van de verkeersborden B15 ter hoogte van het kruispunt met de Ekkergemstraat en de Roderoestraat, het voorzien van een parkeerverbod (gele onderbroken strepen) ter hoogte van huisnummers 615-619J tot en met huisnummers 561-611, ter hoogte van huisnummer 385 en ter hoogte van huisnummers 503-503B-503C, het voorzien van een verdrijvingsvlak aan de overzijde van huisnummers 561-611 en aan de overzijde van huisnummer 381, het voorzien van een verkeersbord B1 en haaietanden aan de noordelijke zijde van het kruispunt met de Papegaaistraat en het voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Hospitaalbrug.

Bij collegebesluit van 11 april 2019 werden bijkomende verkeersborden C11 voorzien ter hoogte van het pad aan de kant van het water in het gedeelte tussen de onderdoorgang aan de Rozemarijnstraat en de Sint-Agnetebrug.

Bij collegebesluit van 14 maart 2019 werd de parkeerstrook ingekort en werd een verdrijvingsvlak voorzien ter hoogte van huisnummer 267 omwille van een betere zichtbaarheid.

Bij collegebesluit van 14 februari 2019 werd de Coupure, gedeelte tussen huisnummers 561-611 en de Nieuwewandeling, ingericht als fietsstraat.

Bij collegebesluit van 31 januari 2019 werden de parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummers 12-48 duidelijker gesignaleerd.

Bij collegebesluit van 29 november 2018 werd het mogelijk gemaakt voor speedpedelecs om in tegenrichting te rijden op de fietsstraat Coupure, tussen de Papegaaistraat en de Hospitaalstraat.

Bij collegebesluit van 15 november 2018 werd een nieuw reglement opgesteld naar aanleiding van het definitief ontwerp voor de fietsstraat. Het voorzien van fietsenstallingen op deze locatie zal ingekaderd worden in het wijkgerichte onderzoek naar de nood aan fietsparkeerplaatsen dat in deze wijk nog moet plaatsvinden. Hierbij worden wijk per wijk de noden in kaart gebracht, aangevuld met de suggesties die we ontvangen van de burgers en objectieve cijfers zoals o.a. de bevolkingsdichtheid. Op deze manier komen we tot een gebiedsdekkend Gents fietsparkeerplan.

Bij collegebesluit van 31 oktober werd nieuwe maatregel aan beide zijden van de noordelijke in- en uitrit van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen een verdrijvingsvlak aangebracht, dit om de doorgang voor zwaar verkeer te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 16 augustus 2018 werden parkeerhaken aangebracht ter hoogte van huisnummer 214 en huisnummer 224 om het in- en uitrijden van de inrit ter hoogte van huisnummer 214 te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 5 juli 2018 werden een aantal fietsenstallingen toegevoegd aan het ontwerp van de fietsstraat.

Bij collegebesluit van 29 maart 2018 werd de Hospitaalbrug ontoegankelijk voor alle verkeer uitgezonderd fietsers, bromfietsen, speedpedelecs, taxi's, prioritaire voertuigen en huisvuilophaalwagens. Deze maatregel past in kader van de aanpassingen aan het circulatieplan na evaluatie. Ook werd de Coupure, gedeelte begrepen tussen de Hospitaalstraat en huisnummer 381 en gedeelte begrepen tussen huisnummers 561-611 en huisnummer 685 ingericht als fietsstraat.

Bij collegebesluit van 25 januari 2018 werd een laad- en loszone ingericht ter hoogte van huisnummer 298 en huisnummers 300-300E.

Bij collegebesluit van 14 december 2017 werden twee bijkomende parkeerplaatsen voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummer 298.

Bij collegebesluit van 7 september 2017 werd ter hoogte van huisnummers 12-48 twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen ingericht. Een van deze plaatsen is ook voorbehouden voor autodelen, de andere plaats is algemeen toegankelijk en betalend.Een andere nieuwe maatregel was het veiliger maken van het kruispunt van de Coupure Rechts met de Lindenlei. Er kwam een stopbord met stopstreep voor het gemotoriseerd verkeer en fietsers kregen een beveiligde doorgang. Het fietspad tussen de brug en de Lindenlei werd verwijderd en fietsers gaan via de rijbaan geleid d.m.v. fietspictogrammen.

Bij collegebesluit van 6 juli 2017 werd aan de twee bestaande parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen ter hoogte van huisnummers 12-48 een derde voorbehouden plaats toegevoegd.

Bij collegebesluit van 9 maart 2017 worden op de Coupure, gedeelte begrepen tussen de Papegaaistraat en de Contributiestraat, nachtbussen toegelaten in tegenrichting.

Bij collegebesluit van 19 januari 2017 werd in kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, diverse wijzigingen in de rijrichtingen in de omgeving van de Coupure doorgevoerd, dit zorgt ervoor dat de Coupure en de Verlorenkost worden omgevormd tot ontsluitingswegen voor de buurten errond, en niet langer fungeren als doorgaande as of als shortcut voor de R40. Door het invoeren van een lichtenregeling op het kruispunt met de Contributiestraat moeten de grote aantallen fietsers gescheiden worden. Tussen de Contributiestraat en de Pieter Colpaertsteeg wordt een eenrichtingsfietspad in de richting van de Contributiebrug ingericht. De straat wordt in dat gedeelte omgevormd tot fietsstraat waar de fietsers op straat dezelfde rijrichting volgen als het gemotoriseerd verkeer.

Bij collegebesluit van 17 november 2016 werd ter hoogte van huisnummers 12-48, zijde water, twee parkeerplaatsen voor autodelen ingericht.

Bij collegebesluit van 26 mei 2016 werd aan de drie bestaande voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen één nieuwe toegevoegd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Coupure, goedgekeurd in zitting van 14 oktober 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Coupure.