Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06315 - OMV_2021179779 - melding voor het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt - Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06315 - OMV_2021179779 - melding voor het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt - Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent - Aktename 2021_CBS_06315 - OMV_2021179779 - melding voor het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt - Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

JACOBS EXPRESS BVBA met als contactadres Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021179779) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 november 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt

• Adres: Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 2 sectie B nr. 1206H

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt.

De bestaande winkel zal op naam van Jacobs Express BVBA uitgebaat worden.

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Diverse koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 21,2 kW | klasse 3 | Nieuw

21,2 kW

45.4.d)

verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) en de aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen | Een verkooppunt van producten met dierlijke oorsprong | klasse 3 | Nieuw

1 verkooppunt

45.4.e)1°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton | Opslag van producten met dierlijke oorsprong | klasse 3 | Nieuw

1 ton

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 22/11/2018 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een carrefour express winkel (OMV_2018104939).

* Op 27/06/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor sloop bestaande bebouwing + bouw meergezinswoning (OMV_2018086972).

* Op 26/03/2020 werd een weigering afgeleverd voor de verbouwing/renovatie van een gebouw met 12 studio’s tot een gebouw met 10 studio’s, 2 duplexen en 1 appartement (OMV_2019163208).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 29/10/1979 werd een weigering afgeleverd voor slopen woning. (KW S-48-79)

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

aspect afval

De voortgebrachte afvalstoffen (pmd, papier en karton, glas, GFT, ...) worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. Conform VLAREMA is het verplicht het gescheiden bedrijfsafval in te zamelen en te laten ophalen door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. Het is eveneens verplicht een afvalstoffenregister bij te houden.

Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

aspect afvalwater

Het debiet van de lozing van huishoudelijk afvalwater is lager dan 600 m³/jaar en is niet meldingsplichtig.

 

aspect geluid

De koelinstallaties kunnen mogelijks geluidshinder veroorzaken. De inrichting grenst verschillende woningen. Er zijn klachten gekend van de installaties. De toepasselijke geluidsnormen dienen te allen tijde nageleefd te worden. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Voor belevering van winkels in de dagrand is een kader uitgewerkt in de milieuregelgeving (afdeling 4.5.7 van Vlarem II). De dagrand wordt hierin als volgt gedefinieerd:

- ochtend: 6:00 u tot 7:00 u

- avond: 19:00 u tot 23:00 u

 

Dit kader omvat o.a. soepelere geluidsnormen voor laad en los-activiteiten en vrachtwagenmanoeuvres binnen welbepaalde venstertijden.

 

De 3 basisvoorwaarden waaraan de winkel moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de soepelere geluidsnormen zijn:

  1. Er moet sprake zijn van een detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen (Nace code 47.11);
  2. Vlarem-rubriek 16.3.1 moet van toepassing zijn;
  3. Er moet een bedrijfseigen laad- en losplaats zijn.

 

Er is geen bedrijfseigen laad- en losplaats. Bijgevolg zijn de soepelere geluidsnormen die in de Vlaamse regelgeving vooropgesteld worden (Afdeling 4.5.7 van Vlarem II) niet van toepassing.

 

apect lucht

Er wordt een koelcentrale van 21,2 kW aangevraagd. In een vorig dossier werd er voor een vermogen van 50 kW aangevraagd. Er dient nagegaan worden of alle gebruikte koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties opgenomen zijn in deze rubriek. Oa. op de plannen staat er nog een koelcel en oude koelcel aangegeven.

De aangevraagde koelcentrale bevat 100 l R744 (CO2).

 

aspect mobiliteit

Het betreft een bestaande, de huidige mobiliteitsgeneratie wordt hierdoor niet beïnvloed. Leveringen gebeuren via een daarvoor voorziene garagepoort aan de Oude Beestenmarkt: 3 vaste dagelijkse leveringen en 9 bijkomende leveringen verspreid over de week.

Het aantal leveringen is beperkt en gebeuren steeds tussen 7u en 19u.

 

aspect energie

Het bedrijf komt in aanmerking voor energiecoaching van de stad Gent. De energiecoach geeft professioneel advies op maat voor zowel renovaties, nieuwbouw of voor een algemene verlaging van het energieverbruik binnen het bedrijf.

Contact en meer info: Energiecoaching@stad.gent of 09 268 23 00 of http://www.stad.gent/energiecoaching. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

 

CONCLUSIE 

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd. 

 

De rubrieken worden als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

Aktename

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Diverse koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 21,2 kW  (Nieuw)

21,2 kW

45.4.d)

Aktename

verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) en de aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen | Een verkooppunt van producten met dierlijke oorsprong  (Nieuw)

1 verkooppunt

45.4.e)1°

Aktename

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton | Opslag van producten met dierlijke oorsprong  (Nieuw)

1 ton

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door JACOBS EXPRESS bvba (O.N.:0848061892) voor het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt, gelegen Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211103-0055, omvattende volgende rubrieken:

 

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

16.3.2°a)

Aktename

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Diverse koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 21,2 kW  (Nieuw)

21,2 kW

45.4.d)

Aktename

verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) en de aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen | Een verkooppunt van producten met dierlijke oorsprong  (Nieuw)

1 verkooppunt

45.4.e)1°

Aktename

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton | Opslag van producten met dierlijke oorsprong  (Nieuw)

1 ton

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

1. De voortgebrachte afvalstoffen (pmd, papier en karton, glas, GFT, ...) worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. Conform VLAREMA is het verplicht het gescheiden bedrijfsafval in te zamelen en te laten ophalen door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. Het is eveneens verplicht een afvalstoffenregister bij te houden.

2. De toepasselijke geluidsnormen dienen te allen tijde nageleefd te worden.

3. Er wordt een koelcentrale van 21,2 kW aangevraagd. In een vorig dossier werd er voor een vermogen van 50 kW aangevraagd. Er dient nagegaan worden of alle gebruikte koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties opgenomen zijn in deze rubriek. Oa. op de plannen staat er nog een koelcel en oude koelcel aangegeven.

4. Het bedrijf komt in aanmerking voor energiecoaching van de stad Gent. De energiecoach geeft professioneel advies op maat voor zowel renovaties, nieuwbouw of voor een algemene verlaging van het energieverbruik binnen het bedrijf.

Contact en meer info: Energiecoaching@stad.gent of 09 268 23 00 of http://www.stad.gent/energiecoaching