Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06495 - OMV_2021152584 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en bekleden van de voorgevel en zijgevel van 2 woningen (inclusief garage) - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 410-410D en Lededries 2, 9050 Ledeberg - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06495 - OMV_2021152584 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en bekleden van de voorgevel en zijgevel van 2 woningen (inclusief garage) - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 410-410D en Lededries 2, 9050 Ledeberg - Weigering 2021_CBS_06495 - OMV_2021152584 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en bekleden van de voorgevel en zijgevel van 2 woningen (inclusief garage) - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 410-410D en Lededries 2, 9050 Ledeberg - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Céline Van Cauwenberghe met als contactadres Brusselsesteenweg 410, 9050 Ledeberg heeft een aanvraag (OMV_2021152584) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 27 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het isoleren en bekleden van de voorgevel en zijgevel van 2 woningen (inclusief garage)

• Adres: Brusselsesteenweg 410-410D en Lededries 2, 9050 Ledeberg

Kadastrale gegevens: afdeling 20 sectie A nrs. 172E5 en 172F5

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 18 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft de gevelrenovatie van twee aanpalende panden gelegen op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Lededries in de deelgemeente Ledeberg. De omgeving bestaat voornamelijk uit gesloten bebouwing met variërende hoogtes.

Het eerste pand (Brusselsesteenweg 410-410D) betreft een meergezinswoning bestaande uit een hoofdvolume van drie bouwlagen afgewerkt met een hellend dak en een aanbouwvolume en scheidingsmuur gelegen langsheen de Lededries.

Het tweede pand (Lededries 2) betreft een ééngezinswoning bestaande uit een volume van twee bouwlagen en een volume van één bouwlaag (met garage), beiden afgewerkt met een plat dak en gelegen langsheen de Lededries. Beide percelen grenzen aan elkaar en vormen één gevelbeeld in de Lededries.

 

Het pand Brusselsesteenweg 410-410D is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed als onderdeel van het bouwkundig relict met ID 26527 en wordt hierin als volgt beschreven:

“Onderkelderd burgerhuis van het enkelhuistype met twee traveeën en drie bouwlagen, samen met nummer 408 onder een schilddak (nok evenwijdig met de straat, Vlaamse pannen). Hoogstwaarschijnlijk een 19de-eeuwse bewoning met circa 1925 in art-decostijl aangepaste en gecementeerde lijstgevels naar ontwerp van architect O. Vandenhoeck (zie opschrift plintsteen). Bredere venstertravee met licht erkerachtig uitspringende drielichten. Bovenste deurvenster gemarkeerd door een toog en met decoratieve ijzeren balkonleuningen. Deur met art-decotraliewerk. Typische behandeling der vensters met gebroken bovendorpel of afgeschuinde bovenhoeken, getrapte rechtstanden, bovenlichten met geometrische houten roedeverdeling en gekleurd glas. Verlevendiging van het gevelvlak door getrapt uit- of verlopende muurvelden al dan niet gecombineerd met ribbel- en driehoekmotieven. Blinde linkerzijgevel verticaal geritmeerd door muurdammen.”.

 

In deze aanvraag worden de voorgevels van beide panden geïsoleerd met 10 cm isolatie. Daarna wordt deze afgewerkt met een sierpleister in een gebroken witte kleur (0,15 cm). Het buitenschrijnwerk blijft behouden. De totale uitsprong ten opzichte van de rooilijn bedraagt bijgevolg 10,15 cm. In bestaande toestand heeft het voetpad langs de Brusselsesteenweg een breedte van circa 1,90 m. Het voetpad langs de Lededries heeft een variërende breedte van minimum circa 1,40 m.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 27/01/1965 werd een vergunning afgeleverd voor het steken van een nieuwe inrijpoort ter vervanging van een deur op de achtergevel (1966 LE 3288).
  • Op 18/02/1992 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van een woning tot meergezinswoning (regularisatie) (1991/20148).
  • Op 18/07/1996 werd een weigering afgeleverd voor verbouwen van een woning tot meergezinswoning (1995/20220).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op
27 oktober 2021 onder ref. AV/411/2021/01339. Het integraal advies kan nagelezen worden op het Omgevingsloket.


Geen tijdig advies van Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen. De adviesvraag is verstuurd op 21/10/2021. Op 1 december 2021 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg en gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De voor- en zijgevel van het pand Brusselsesteenweg 410-410D worden verlevendigd en gekarakteriseerd door hun oorspronkelijke bepleistering uit 1925. Deze similibepleistering is voorzien van diverse rijkelijk uitgewerkte en gedetailleerde motieven in art-decostijl. Ook versterkt de bepleistering de aanwezige muurvelden en dieptewerkingen in deze gevels. De gevelvlakken en aanwezige bepleistering bepalen integraal de vormentaal van dit pand. De bepleistering draagt een hoge architectuurhistorische en artistieke erfgoedwaarde in zich.

 

Het aanbrengen van een buitengevelisolatiesysteem en/of een nieuwe pleisterafwerking op de voor- en zijgevel van dit pand, leidt tot verlies van het oorspronkelijke materiaal én tot verlies van het waardevolle oorspronkelijke geveluitzicht, de gevelgeleding en de geveldetailleringen van deze straatgevels. Het aanbrengen van een buitengevelisolatiesysteem zal de subtiele dieptewerking en verhoudingen van deze straatgevels daarbij ook wijzigen, wat niet aanvaardbaar is. Aangezien de aanwezige materialisatie en de geveldetaillering integraal deel uitmaken van de architectuurtaal en erfgoedwaarde van het pand Brusselsesteenweg 410-410D, moet de voor- en zijgevel als dusdanig zichtbaar behouden blijven. Indien de voor- en zijgevel van het pand Brusselsesteenweg 410-410D bijkomend dienen geïsoleerd te worden, is dit enkel langs de binnenzijde mogelijk.

 

Het pand Lededries 2 valt buiten de afbakening van de inventaris bouwkundig erfgoed. Desondanks dat delen van dit pand zichtbaar dateren uit dezelfde karakteristieke bouwfase van 1925 als het pand Brusselsesteenweg 410-410D, kan er gesteld worden dat dit pand reeds doorgedreven verbouwingen heeft ondergaan. Daarbij is dit pandgedeelte minder karakteristiek dan het hoofdvolume op adres Brusselsesteenweg 410-410D. De resterende erfgoedwaarde van het gebouw Lededries 2 wordt bijgevolg als minder waardevol beschouwd. Het isoleren van de voorgevel kan hier principieel aanvaard worden gezien dit een positief effect zal hebben op zowel het wooncomfort als de energie-efficiëntie van de woning.

 

Volgens het huidige toetsingskader (o.m. artikel 4.3.8 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kan er gunstig geadviseerd worden voor het plaatsen van uitspringende gevelisolatie ten opzichte van de rooilijn met een dikte van maximum 12 cm (isolatie inclusief afwerking, waarvan de isolatie zelf een dikte van minstens 10 cm heeft). De aanvraag valt binnen bovenstaande richtlijn.

Het is echter ongeloofwaarding dat de afwerking in sierpleister slechts 1,5 mm bedraagt zoals aangegeven op de plannen. Bovendien moet men, om schade aan de nieuwe gevelafwerking te vermijden, de gevelisolatie voorzien van een slagvast materiaal dat minstens 10 cm doorgetrokken wordt tot onder het trottoirpeil en minstens 40 cm boven het maaiveld. De aanvraag is niet voorzien van dergelijke plintafwerking.

 

Voorliggende aanvraag wordt daarom ongunstig beoordeeld.


CONCLUSIE

Ongunstig, de aanvraag is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en onverenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

De aanvraag wordt ongunstig beoordeeld omwille van volgende redenen:

  • De buitenisolatie van het pand Brusselsesteenweg 410-410D leidt tot een verlies aan erfgoedwaarden.
  • De buitenisolatie van het pand Lededries 2 is niet voorzien van een slagvaste plint.
     

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het isoleren en bekleden van de voorgevel en zijgevel van 2 woningen (inclusief garage) aan Céline Van Cauwenberghe gelegen te Brusselsesteenweg 410-410D en Lededries 2, 9050 Ledeberg.