Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06307 - OMV_2021145448 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Langerbruggekaai 7 en Meersgatstraat 4, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:45
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06307 - OMV_2021145448 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Langerbruggekaai 7 en Meersgatstraat 4, 9000 Gent - Advies 2021_CBS_06307 - OMV_2021145448 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Langerbruggekaai 7 en Meersgatstraat 4, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

DE BREE SOLUTIONS NV met als contactadres Krommewege 31G, 9990 Maldegem heeft een aanvraag (OMV_2021145448) ingediend bij de deputatie op 20 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA)

• Adres: Langerbruggekaai 7 en Meersgatstraat 4, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 13 sectie R nr. 1638F

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 november 2021.

De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 15 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA).

Men wenst volgende zaken toe te voegen aan de bestaande vergunning:

- verdeelinstallatie voor diesel (dubbelwandige tank van 5000 liter)

- stallen van bedrijfsvoertuigen

- airco in de werfkeet

- compressor (zal opgesteld worden in klein materiaalkeetje van 2x3m)

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:
 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | Brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen (diesel) | klasse 3 | Nieuw

1 verdeelslang

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | Stallen van 5 voertuigen en aanhangwagens (wiellader / kraan / zeefmachine / hakselaar) | klasse 3 | Nieuw

5 voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 1 airco van 3 kW

1 compressor van 3 kW | klasse 3 | Nieuw

6 kW

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Opslag van 5.000m³ of 4,2ton diesel in dubbelwandige tank | klasse 3 | Nieuw

4,2 ton

 

Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:

2.2.2.f)2° | De opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (groenafval en boomwortels) met een opslagcapaciteit van maximaal 1.750 ton. | 1750 ton

2.2.3.a)3° | De opslag en compostering van uitsluitend groenafval met een composteerruimte van maximaal 20.000 m³ en een totale opslagcapaciteit van maximaal 12.000 ton afgewerkte compost. | 20000 m³

2.4.3.b)1° | De biologische behandeling (aërobe compostering) van uitsluitend tuin- en plantsoenafval met een gemiddelde capaciteit van 160 ton/dag | 160 ton/dag

 

HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 25/08/2020 werd een aktename afgeleverd voor melding van de gehele overdracht van een inrichting voor het opslaan, sorteren en behandelen van afvalstoffen met inrichtingsnummer: 20180824-0073. (OMV_2020100697).

* Op 11/02/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen en het exploiteren van een afvalstoffenverwerkend bedrijf + bijstelling (OMV_2020101744).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

 

TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.
 

OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

 

 

CONCLUSIE

Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

 

De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies over de omgevingsaanvraag voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA) van DE BREE SOLUTIONS nv, gelegen te Langerbruggekaai 7 en Meersgatstraat 4, 9000 Gent.

Artikel 2

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.