Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06311 - OMV_2021178435 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder - Cyriel Buyssestraat 12a, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
2021_CBS_06311 - OMV_2021178435 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder - Cyriel Buyssestraat 12a, 9000 Gent - Aktename 2021_CBS_06311 - OMV_2021178435 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder - Cyriel Buyssestraat 12a, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

ARCHITECTENBUREAU KATRIEN BAUTERS BVBA met als contactadres Magaret 2, 9840 De Pinte en De heer Jonas Impe met als contactadres Kortrijksesteenweg 168, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021178435) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 november 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder

• Adres: Cyriel Buyssestraat 12a, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 538H3

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Heb betreft een aanvraag voor de tijdelijk verlaging van het grondwaterpeil voor het plaatsen van een kelder. | klasse 3 | Nieuw

30000 m³/jaar

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 21/10/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning en het rooien van een naaldboom (OMV_2021120565).

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden om de grondwatertafel tot 3,4 meter onder het maaiveld te brengen.  Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 80 m³/dag en dus 3,3 m³/uur.

 

Via rubriek 53.2.2°a) wordt een volume van 30.000 m³ aangevraagd. Berekeningen in de aanvraag tonen echter dat een volume van 182 m³ volstaat. Dit is het volume dat toegestaan wordt.

 

Het grondwater wordt volgens de aanvraag geloosd in de riolering.

 

retourbemaling

In eerste instantie dient het grondwater dat onttrokken wordt conform artikels 5.53.6.1.1. - par. 2 en 6.2.2.1.2. - par. 5 van Vlarem II zoveel mogelijk terug in de grond gebracht te worden. Minstens de mogelijkheid tot retourbemaling dient onderzocht te worden om (een deel van) het bemalingswater in de achterste tuinzone te laten vloeien. Enkel indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater geloosd worden in de openbare riolering. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Indien geloosd wordt op de riolering dan dient dit 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be. Met het oog op een goede werking van de openbare riolering wordt dit als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

wateroverlast

De retourbemaling of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

zettingen

Het geotechnisch rapport toont aan dat de nodige aandacht dient uit te gaan naar zettingsrisico’s. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling kan van start gaan vanaf de ontvangst van de aktename en zal volgens de aanvrager 21 dagen duren. De verwachte periode van bemaling is bijgevolg: 10/12/2021 – 31/12/2021.  Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater.

 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

 

Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken.

Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:

-          Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

-          De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.

De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

 

Geluid

Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking meegenomen.

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

 

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

De rubriek wordt als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Heb betreft een aanvraag voor de tijdelijk verlaging van het grondwaterpeil voor het plaatsen van een kelder.  (Nieuw)

182 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door ARCHITECTENBUREAU KATRIEN BAUTERS bvba (O.N.:0884094820) en de heer Jonas Impe voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder, gelegen Cyriel Buyssestraat 12a, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211025-0032, omvattende volgende rubriek:

 

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Heb betreft een aanvraag voor de tijdelijk verlaging van het grondwaterpeil voor het plaatsen van een kelder.  (Nieuw)

182 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. In eerste instantie dient het grondwater dat onttrokken wordt conform artikels 5.53.6.1.1. - par. 2 en 6.2.2.1.2. - par. 5 van Vlarem II zoveel mogelijk terug in de grond gebracht te worden. Minstens de mogelijkheid tot retourbemaling dient onderzocht te worden om (een deel van) het bemalingswater in de achterste tuinzone te laten vloeien. Enkel indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater geloosd worden in de openbare riolering.

2. Indien geloosd wordt op de riolering dan dient dit 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be.

3. De retourbemaling of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

4. Het geotechnisch rapport toont aan dat de nodige aandacht dient uit te gaan naar zettingsrisico’s. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).

5. De bemaling kan van start gaan vanaf de ontvangst van de aktename en zal volgens de aanvrager 21 dagen duren. De verwachte periode van bemaling is bijgevolg: 10/12/2021 – 31/12/2021.  Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

6. Indien geloosd wordt in de riolering dient voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken.

Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:

- Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

- De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.

De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

- Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.