Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06325 - Afweging evenement: Inname van de parking aan de Yachtdreef in Gent - voor de organisatie van het Ghent Motor Event – 24/04/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:48
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Annelies Storms

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06325 - Afweging evenement: Inname van de parking aan de Yachtdreef in Gent - voor de organisatie van het Ghent Motor Event – 24/04/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring 2021_CBS_06325 - Afweging evenement: Inname van de parking aan de Yachtdreef in Gent - voor de organisatie van het Ghent Motor Event – 24/04/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
  • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°;
  • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement', artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28/10/2021 ontving de Dienst Feesten en Ambulante Handel de vraag van Ghent Motor Events vzw om op 24/04/2022 gebruik te maken van de parking aan de Yachtdreef in Gent voor de organisatie van het Ghent Motor Event.

Bij toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein, wordt de mogelijke impact van dit evenement gequoteerd als ‘licht’, met als bijzonder aandachtspunt: 

  • Het betreft een bijeenkomst van, voor en door motorliefhebbers.

Als gevolg hiervan wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om de opportuniteit van dit evenement voorafgaand te beoordelen en eventueel proactief duidelijke randvoorwaarden aan de organisator op te leggen. Na positieve beoordeling start de Dienst Feesten en Ambulante Handel de formele aanvraag- en adviesprocedure ‘Inname Openbaar Domein’ op en legt het volledige dossier ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester van schepenen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Feesten en Ambulante Handel stelt voor dit evenement principieel goed te keuren:

  • Omdat dit evenement reeds eerder plaatsvond op deze locatie zonder noemenswaardige overlast te bezorgen.
  • Het evenement richt zich op een breed motorliefhebbend publiek en is gratis en vrij toegankelijk.
  • De gekozen locatie aan de Yachtdreef ligt aan de rand van het centrum, en is goed bereikbaar vanaf de hoofdwegen zodat de hinder op de mobiliteit beperkt blijft.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

 Keurt principieel goed het gebruik van de parking aan de Yachtdreef in Gent voor de organisatie van het Ghent Motor Event op 24/04/2022 door Ghent Motor Events vzw.


Bijlagen

  • vraag Ghent Motor Event.pdf
  • afwegingskader Ghent motor event.xlsx