Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06496 - Verkavelingsaanvraag 2003 OO 405/00 - Vrijgave financiële waarborg groenaanleg - Aan de Ratte, Oostakker

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06496 - Verkavelingsaanvraag 2003 OO 405/00 - Vrijgave financiële waarborg groenaanleg - Aan de Ratte, Oostakker 2021_CBS_06496 - Verkavelingsaanvraag 2003 OO 405/00 - Vrijgave financiële waarborg groenaanleg - Aan de Ratte, Oostakker

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 2
  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Bestendige Deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen heeft op 27 januari 2005 het beroep ingewilligd aan de nv Gronden DB met als adres Dendermondsesteenweg 306 9070 Destelbergen. De verkavelingsvergunning nummer 2003 OO 405/00 werd verleend voor gronden gelegen Aan de Ratte 9041 Gent-Oostakker, kadastraal bekend (afd. 17) sectie B nrs. 1334 Z2, 1334 M, 1336 F2, 1336/H2, 1330/A6 (deel), 1335 B (deel), 1335/K (deel) en 1335 H (deel).

 

De verkaveling had tot doel het verdelen van gronden in 8 loten voor open bebouwing en 2 loten voor halfopen bebouwing, de aanleg van een weg, riolering en een openbare groenzone.

 

De Nationale Borg-Maatschappij nv, met maatschappelijke zetel Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam, Nederland, handelend via haar zetel Uitbreidingstraat 66 te 2600 Antwerpen, heeft zich op 7 maart 2007 in opdracht van NV Villabouw Francis Bostoen, borg gesteld voor een bedrag van 5 000 EUR voor de groenaanleg.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich op 14 augustus 2008 akkoord verklaard met het bedrag van de waarborg.

 

De groenaanleg werd op 25 oktober 2018 voorlopig opgeleverd.

 

De definitieve oplevering van de groenaanleg gebeurde op 18 november 2021.

    

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform de verkavelingsvergunning van 27 juli 2005 en zoals opgenomen in de borgakte, wordt de waarborg voor de aanleg en het onderhoud van de groenzones in helften vrijgegeven, de ene helft na de voorlopige oplevering van de groenaanleg en de andere helft na de definitieve oplevering van de onderhoudsperiode van 3 jaar, na schriftelijk akkoord van het college burgemeester en schepenen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Verleent de goedkeuring aan het vrijgeven van de resterende waarborg van 2.500 EUR  voor de groenaanleg  naar aanleiding van de definiteve oplevering op 18 november 2021.