Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06306 - OMV_2021129849 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum - met openbaar onderzoek - Korte Mate 14-18, 9042 Desteldonk - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:45
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06306 - OMV_2021129849 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum - met openbaar onderzoek - Korte Mate 14-18, 9042 Desteldonk - Vergunning 2021_CBS_06306 - OMV_2021129849 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum - met openbaar onderzoek - Korte Mate 14-18, 9042 Desteldonk - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

TAILORMADE LOGISTICS NV met als contactadres Korte Mate 5, 9042 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021129849) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum

• Adres: Korte Mate 14-18, 9042 Desteldonk

Kadastrale gegevens: afdeling 13 sectie A nrs. 146D en 394A

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 14 september 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum.

 

TAILORMADE LOGISTICS NV is actief als distributie- en logistiek centrum voor goederen van derden.

 

Voor de activiteiten in de opslagmagazijnen gelegen in Korte Mate 14 werd door de bouwheer (GHENT-HULSDONKWAREHOUSING BVBA) een Omgevingsvergunning klasse 2 bekomen op 16/07/2020.

 

Deze Omgevingsvergunning werd op 10/06/2021 via een “melding van overname” overgedragen op

TAILORMADE LOGISTICS NV (“TML”), de huurder en exploitant van de inrichting.

 

 

Wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie:

 

De inrichting is vergund voor het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van max. 700 m³/jaar. Het reële debiet zal echter ca. 50% lager liggen, gezien het geringe aantal personen (max. 25) die op de vestiging zullen tewerkgesteld zijn. Het waterverbruik is momenteel nog niet bekend aangezien de activiteiten in opstart zijn, maar zal niet meer dan 400 m³/jaar bedragen. Het huishoudelijk afvalwater zal geloosd worden via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, maar aangezien het debiet lager is dan 600 m³/jaar, is deze activiteit niet vergunningsplichtig onder rubriek 3.6.1.

 

Aangezien de aard en hoeveelheid van de opgeslagen goederen sterk kunnen variëren naargelang de klanten en projecten, werd door de bouwheer een grote diversiteit aan niet-gevaarlijke goederen aangevraagd in de basisvergunning. 

 

Ten gevolge van een nieuwe opdracht, zullen er door TML echter ook oliën en smeermiddelen worden opgeslagen. Het betreft voornamelijk brandbare vloeistoffen (oliën zonder gevaarsymbool), maar er zijn ook producten bij met de gevaarsymbolen GHS05, GHS07, GHS08 en GHS09.

Via deze aanvraag wenst TML de desbetreffende rubrieken aan te vragen.

 

Daarnaast wenst TML de vergunning uit te breiden met de opslag van een aantal niet-gevaarlijke goederen die nog niet waren opgenomen in de basisvergunning, meer bepaald:

- opslag van textielwaren;

- opslag van kunststoffen;

- opslag van papier- en karton;

- opslag van hout (paletten):

- opslag van dierenmeel (cat. 3).

 

Het magazijn heeft een totale opslagcapaciteit van 7000 ton. In de praktijk zijn de verschillende types producten in wisselende hoeveelheden aanwezig. Aangezien er verschillende scenario’s mogelijk zijn (waaronder mono-opslag), wordt voor elke toepasselijke indelingsrubriek het maximum aangevraagd. 

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

6.4.2°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | Opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (oliën zonder gevaarsymbool) | klasse 2 | Nieuw

300000 liter

17.3.4.2°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS05 in verplaatsbare recipiënten | klasse 2 | Nieuw

21 ton

17.3.6.2°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS07 in verplaatsbare recipiënten | klasse 2 | Nieuw

100 ton

17.3.7.2°a)

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS08 in verplaatsbare recipiënten | klasse 2 | Nieuw

25 ton

17.3.8.2°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS09 in verplaatsbare recipiënten | klasse 2 | Nieuw

34 ton

19.6.1°a)

opslag van hout in een lokaal volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer  dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal) | Opslag van hout in het magazijn | klasse 3 | Nieuw

400 m³

19.6.1°b)

opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | Opslag van hout (paletten) in open lucht | klasse 3 | Nieuw

1600 m³

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van kunststoffen | klasse 3 | Nieuw

200 ton

33.4.1°a)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | Opslag van papier en karton | klasse 3 | Nieuw

200 ton

41.5.

opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van textiel en textielwaren | klasse 3 | Nieuw

1000 ton

45.4.e)2°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton | Opslag van dierenmeel (cat. 3) in bigbags | klasse 2 | Nieuw

800 ton

 

Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:

4.5. | Opslag van bedekkingsmiddelen | 7000 ton

5.3.2° | Opslag van pesticiden | 7000 ton

12.2.1° | Transformator (hoogspanning) met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA | 800 kVA

12.3.2° | Batterijladers voor heftrucks | 100 kW

15.1.2° | Stallen van 60 vrachtwagens/opleggers aan de kaaien en stallen van 20 heftrucks in het magazijn | 80 voertuigen

16.3.2°a) | Compressor voor de rookluiken van 5 kW en warmtepomp van 100 kW voor het kantoor | 105 kW

17.3.2.1.1.1°b) | Opslag van 2.150 kg (= 2.500 liter) aan mazout in een bovengrondse dubbelwandige vaste houder | 2,15 ton

17.4. | Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen | 100 liter

21.3. | Opslag van kleurstoffen en pigmenten | 7000 ton

22.2. | Opslag van cosmetische stoffen | 7000 ton

26.2. | Opslag van lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine | 7000 ton

28.1.f)2° | Opslag van kunstmeststoffen | 7000 ton

34.3. | Opslag van reinigingsmiddelen en poetsmiddelen | 7000 ton

43.1.1°a) | 2 aerothermen van elk 90 kW in het crossdock magazijn en 5 aerothermen van elk 90 kW in het magazijn | 630 kW

44.3. | Opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen | 7000 ton

50. | Opslag van strooizout | 7000 ton

 

Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing:

3.2.2°a) | Lozen van huishoudelijk afvalwater | 700 m³/jaar

 

2.       HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 16/07/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen en exploiteren van een opslagloods met bijbehorende burelen (OMV_2020010249).
  • Op 10/06/2021 werd een aktename afgeleverd voor melding van overname van de opslagloods en bijbehorende burelen voor een logistiek bedrijf op naam van Ghent-Hulsdonk Warehousing bvba (OMV_2021080348).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Geen advies van Agentschap Zorg en Gezondheid (G) afgeleverd op :
Voor dit dossier zal ons agentschap geen advies verlenen.

 

Geen bezwaar advies van North Sea Port afgeleverd op 29 september 2021 onder ref. 2021-217:
Wij verwijzen naar uw bovenvermelde adviesvraag via het Omgevingsloket van 17/9/2021 met referentie OMV_2021129849. De milieuvergunning wordt aangevraagd op gronden eigendom van North Sea Port en zijn in concessie gegeven aan de aanvrager. North Sea Port heeft geen bezwaar tegen deze aanvraag.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Polder Moervaart en Zuidlede afgeleverd op 9 november 2021 onder ref. adv/ov/21/2021129849:
Hierbij werden volgende voorwaarden voorgesteld: 

5m-voorwaarden: 

* geen enkele bebouwing, beplanting en/of constructie zoals omheiningen, tuinhuisjes e.d. zal gedoogd worden binnen een zone van 5 m vanaf de uiterste rand van de waterloop zonder machtiging van het bestuur van de Polder van Moervaart en Zuidlede;

* de zone van 5 m naast de uiterste rand van de waterloop dient steeds vrij te blijven om het onderhoud van de waterloop te verzekeren. De ruim- en maaispecie wordt binnen deze zone gedeponeerd (art. 17 wet op de onbevaarbare waterlopen).

* Bomen dienen ofwel aangeplant te worden buiten de 5 m-zone, ofwel op 0,75 cm van de uiterste rand van de waterloop met een minimale tussenafstand van 12 m. Dit om het machinaal onderhoud van de waterloop niet te hinderen.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 30 september 2021 onder ref. 066210-002/JT/2021:
Besluit GUNSTIG ADVIES, mits naleving van de hierboven vermelde maatregelen!

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

 

Het project ligt in regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.


5.       WATERPARAGRAAF 

Het project situeert zich in het stroomgebied van de Rodenhuizeloop (beheer : Polder Moervaart en Zuidlede). Het is niet gelegen in effectief of mogelijks overstromingsgebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen, verhardingen of het reliëf, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Er wordt bodemvreemd materiaal opgeslagen (indelingsplichtig) in niet overstromingsgevoelig gebied.

De impact van het bodemvreemd materiaal wordt besproken onder het aspect bodem en grondwater. De opslag moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor verontreiniging zal voorkomen worden.

 

Er kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag mits toepassing van bovenstaande maatregelen de watertoets doorstaat.

 

De Dienst Milieu en Klimaat verleent onderhavig advies op basis van de gegevens uit de watertoetskaarten (http://www.waterinfo.be).

 

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

 

 

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 september 2021 tot 24 oktober 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.


 

8.       OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

aspect afvalwater

De inrichting ligt in niet gerioleerd gebied volgens het zoneringsplan van Stad Gent, vastgesteld door de Vlaamse Regering in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 op 18 december 2015.

 

Het huishoudelijk afvalwater wordt na zuivering via een KWZI geloosd in de straatriolering die uitmondt in oppervlaktewater. Het lozingsdebiet wordt met deze aanvraag aangepast naar de reële situatie (van 700 m³/j naar 400 m³/j) en is niet langer ingedeeld.

De IBA moet op regelmatige basis onderhouden worden om te allen tijde een goede werking te garanderen. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen door een daartoe erkende overbrenger opgehaald te worden. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

aspect bodem

Er worden een rubrieken aangevraagd die aangeduid zijn met een vlarebocode.

Conform het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) is een oriënterend onderzoek verplicht om de 20 jaar en bij overdracht, sluiting en faillissement. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

De opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen (oliën) kan bij incidenten aanleiding geven tot bodem- en grondwaterverontreiniging.

 

Het magazijn is uitgerust met een vloeistofdichte betonvloer.

 

De recipiënten met brandbare en gevaarlijke vloeistoffen worden op vloeistofdichte opvangbakken geplaatst.

Hiervoor werden 100 opvangbakken aangekocht met een opvangcapaciteit van elk 440 liter, wat een totale opvangcapaciteit van 44.000 liter vertegenwoordigt (10% van de maximaal opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke en brandbare vloeistoffen).

 

Gezien alle gevaarlijke vloeistoffen in hun oorspronkelijke transportverpakking en op vloeistofdichte opvangbakken worden gestockeerd, wordt het risico op bodem- of grondwaterverontreiniging beperkt geacht.

ln de inrichting dienen de nodige interventiemiddelen, zoals absorptie-en neutralisatiemateriaal, overmaatse vaten, beschermingsmiddelen, enz., aanwezig te zijn om in geval van lekkages, ondeugdelijke verpakking, morsen, en andere incidenten dadelijk te kunnen ingrijpen om de mogelijke schadelijke gevolgen maximaal te beperken. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

aspect geur

De opslag van dierenmeel kan aanleiding geven tot (lokale) geurhinder.

De opslag van dierenmeel gebeurt in een gesloten magazijn en in afgesloten verpakkingen. De exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om geurhinder door de opslag van dierenmeel tot een minimum te beperken. Er mag enkel opslag gebeuren in gesloten verpakkingen en in een gesloten magazijn. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

aspect mobiliteit

Door de uitbreiding van het soort goederen zal er geen noemenswaardige wijziging zijn in mobiliteitsimpact.

 

aspect (brand)veiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden uit het advies (met referentie 066210-002/JT/2021) van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

De nodige voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden om te vermijden dat gevaarlijke producten met elkaar in contact komen waarbij:

- gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden;

- producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van schadelijke of gevaarlijke gassen en dampen;

- producten samen ontploffingen of branden kunnen veroorzaken.

De afstandsregels voor de opslag van gevaarlijke stoffen (Vlarem II, bijlage 5.17.1) dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Dit wordt als opmerking opgenomen. 

CONCLUSIE

De gevraagde omgevingsvergunning is mits voorwaarden milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, bijgevolg is het verslag voorwaardelijk gunstig.

 

Volgende rubrieken worden gunstig beoordeeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

6.4.2°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | Opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (oliën zonder gevaarsymbool) | Nieuw

300000 liter

17.3.4.2°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS05 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

21 ton

17.3.6.2°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS07 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

100 ton

17.3.7.2°a)

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS08 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

25 ton

17.3.8.2°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS09 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

34 ton

19.6.1°a)

opslag van hout in een lokaal volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer  dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal) | Opslag van hout in het magazijn | Nieuw

400 m³

19.6.1°b)

opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | Opslag van hout (paletten) in open lucht | Nieuw

1600 m³

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van kunststoffen | Nieuw

200 ton

33.4.1°a)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | Opslag van papier en karton | Nieuw

200 ton

41.5.

opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van textiel en textielwaren | Nieuw

1000 ton

45.4.e)2°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton | Opslag van dierenmeel (cat. 3) in bigbags | Nieuw

800 ton

 

 

De geactualiseerde vergunningstoestand van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit (inrichtingsnummer 20200127-0090) is:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

4.5.

opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | Opslag van bedekkingsmiddelen | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

5.3.2°

opslag van meer dan 2 ton  biociden - andere dan rubrieken 17 en 48 | Opslag van pesticiden | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

6.4.2°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | Opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (oliën zonder gevaarsymbool) | vlarebo : A | klasse 2

300000 liter

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Transformator (hoogspanning) met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA | klasse 3

800 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | Batterijladers voor heftrucks | klasse 3

100 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Stallen van 60 vrachtwagens/opleggers aan de kaaien en stallen van 20 heftrucks in het magazijn | klasse 2

80 voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Compressor voor de rookluiken van 5 kW en warmtepomp van 100 kW voor het kantoor | klasse 3

105 kW

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Opslag van 2.150 kg (= 2.500 liter) aan mazout in een bovengrondse dubbelwandige vaste houder | klasse 3

2,15 ton

17.3.4.2°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS05 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

21 ton

17.3.6.2°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS07 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

100 ton

17.3.7.2°a)

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS08 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

25 ton

17.3.8.2°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS09 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

34 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen | klasse 3

100 liter

19.6.1°a)

opslag van hout in een lokaal volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer  dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal) | Opslag van hout in het magazijn | klasse 3

400 m³

19.6.1°b)

opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | Opslag van hout (paletten) in open lucht | klasse 3

1600 m³

21.3.

opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van kleurstoffen en pigmenten | klasse 2

7000 ton

22.2.

opslagplaatsen voor cosmetische stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van cosmetische stoffen | klasse 2

7000 ton

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van kunststoffen | klasse 3

200 ton

26.2.

Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton | Opslag van lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

28.1.f)2°

andere opslagplaatsen van kunstmest dan de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Opslag van kunstmeststoffen | klasse 2

7000 ton

33.4.1°a)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | Opslag van papier en karton | klasse 3

200 ton

34.3.

opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in 17 en 48 | Opslag van reinigingsmiddelen en poetsmiddelen | vlarebo : O | klasse 2

7000 ton

41.5.

opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van textiel en textielwaren | klasse 3

1000 ton

43.1.1°a)

stookinstallaties volledig gelegen in industriegebied én gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (van 300 kW tot en met 2 000 kW) | 2 aerothermen van elk 90 kW in het crossdock magazijn en 5 aerothermen van elk 90 kW in het magazijn | klasse 3

630 kW

44.3.

opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | Opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen | klasse 2

7000 ton

45.4.e)2°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton | Opslag van dierenmeel (cat. 3) in bigbags | klasse 2

800 ton

50.

opslagplaatsen van strooizout, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, van meer dan 20 ton | Opslag van strooizout | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum aan TAILORMADE LOGISTICS nv (O.N.:0458195336) gelegen te Korte Mate 14-18, 9042 Desteldonk.

 

De rubrieken voor de inrichting/activiteit Tailormade Logistics - Site Korte Mate met inrichtingsnummer 20200127-0090 beslist het college als volgt:

Vergunde rubrieken:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

6.4.2°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | Opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (oliën zonder gevaarsymbool) | Nieuw

300000 liter

17.3.4.2°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS05 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

21 ton

17.3.6.2°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS07 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

100 ton

17.3.7.2°a)

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS08 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

25 ton

17.3.8.2°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS09 in verplaatsbare recipiënten | Nieuw

34 ton

19.6.1°a)

opslag van hout in een lokaal volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer  dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal) | Opslag van hout in het magazijn | Nieuw

400 m³

19.6.1°b)

opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | Opslag van hout (paletten) in open lucht | Nieuw

1600 m³

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van kunststoffen | Nieuw

200 ton

33.4.1°a)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | Opslag van papier en karton | Nieuw

200 ton

41.5.

opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van textiel en textielwaren | Nieuw

1000 ton

45.4.e)2°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton | Opslag van dierenmeel (cat. 3) in bigbags | Nieuw

800 ton

  

 De geactualiseerde vergunningstoestand van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit (inrichtingsnummer 20200127-0090) is:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

4.5.

opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | Opslag van bedekkingsmiddelen | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

5.3.2°

opslag van meer dan 2 ton  biociden - andere dan rubrieken 17 en 48 | Opslag van pesticiden | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

6.4.2°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | Opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (oliën zonder gevaarsymbool) | vlarebo : A | klasse 2

300000 liter

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Transformator (hoogspanning) met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA | klasse 3

800 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | Batterijladers voor heftrucks | klasse 3

100 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Stallen van 60 vrachtwagens/opleggers aan de kaaien en stallen van 20 heftrucks in het magazijn | klasse 2

80 voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Compressor voor de rookluiken van 5 kW en warmtepomp van 100 kW voor het kantoor | klasse 3

105 kW

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Opslag van 2.150 kg (= 2.500 liter) aan mazout in een bovengrondse dubbelwandige vaste houder | klasse 3

2,15 ton

17.3.4.2°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS05 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

21 ton

17.3.6.2°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS07 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

100 ton

17.3.7.2°a)

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS08 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

25 ton

17.3.8.2°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | Opslag van gevaarlijke stoffen met gevaarsymbool GHS09 in verplaatsbare recipiënten | vlarebo : A | klasse 2

34 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen | klasse 3

100 liter

19.6.1°a)

opslag van hout in een lokaal volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer  dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal) | Opslag van hout in het magazijn | klasse 3

400 m³

19.6.1°b)

opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | Opslag van hout (paletten) in open lucht | klasse 3

1600 m³

21.3.

opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van kleurstoffen en pigmenten | klasse 2

7000 ton

22.2.

opslagplaatsen voor cosmetische stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van cosmetische stoffen | klasse 2

7000 ton

23.3.1°a)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | Opslag van kunststoffen | klasse 3

200 ton

26.2.

Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton | Opslag van lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

28.1.f)2°

andere opslagplaatsen van kunstmest dan de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Opslag van kunstmeststoffen | klasse 2

7000 ton

33.4.1°a)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | Opslag van papier en karton | klasse 3

200 ton

34.3.

opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in 17 en 48 | Opslag van reinigingsmiddelen en poetsmiddelen | vlarebo : O | klasse 2

7000 ton

41.5.

opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | Opslag van textiel en textielwaren | klasse 3

1000 ton

43.1.1°a)

stookinstallaties volledig gelegen in industriegebied én gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (van 300 kW tot en met 2 000 kW) | 2 aerothermen van elk 90 kW in het crossdock magazijn en 5 aerothermen van elk 90 kW in het magazijn | klasse 3

630 kW

44.3.

opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | Opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen | klasse 2

7000 ton

45.4.e)2°

opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton | Opslag van dierenmeel (cat. 3) in bigbags | klasse 2

800 ton

50.

opslagplaatsen van strooizout, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, van meer dan 20 ton | Opslag van strooizout | vlarebo : A | klasse 2

7000 ton

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

  1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden uit het advies (met referentie 066210-002/JT/2021) van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.
  2. De exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om geurhinder door de opslag van dierenmeel tot een minimum te beperken. Er mag enkel opslag van dierenmeel gebeuren in gesloten verpakkingen en in een gesloten magazijn.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

afvalwater

De IBA moet op regelmatige basis onderhouden worden om te allen tijde een goede werking te garanderen. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen door een daartoe erkende overbrenger opgehaald te worden.

 

bodem

Er worden een rubrieken aangevraagd die aangeduid zijn met een vlarebocode.

Conform het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) is een ori├źnterend onderzoek verplicht om de 20 jaar en bij overdracht, sluiting en faillissement.

 

ln de inrichting dienen de nodige interventiemiddelen, zoals absorptie-en neutralisatiemateriaal, overmaatse vaten, beschermingsmiddelen, enz., aanwezig te zijn om in geval van lekkages, ondeugdelijke verpakking, morsen, en andere incidenten dadelijk te kunnen ingrijpen om de mogelijke schadelijke gevolgen maximaal te beperken.

 

veiligheid

De nodige voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden om te vermijden dat gevaarlijke producten met elkaar in contact komen waarbij:

- gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden;

- producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van schadelijke of gevaarlijke gassen en dampen;

- producten samen ontploffingen of branden kunnen veroorzaken.

De afstandsregels voor de opslag van gevaarlijke stoffen (Vlarem II, bijlage 5.17.1) dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Dit wordt als opmerking opgenomen.