Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06457 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Mimosastraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:11
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06457 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Mimosastraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2021_CBS_06457 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Mimosastraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt is het instellen van een parkeerverbod door middel van gele onderbroken belijning ter hoogte van huisnummer 89. Door de heraanleg van de Narcisstraat als woonerf wordt de inrit tot de Narcisstraat uitgestulpt, waardoor de de Mimosastraat ter hoogte van huisnummer 89 versmalt. Om kruisend verkeer mogelijk te houden wordt hier een parkeerverbod ingesteld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 15 juli 2021 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingesteld ter hoogte van huisnummer 87 vermits de aanvrager voldeed aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 15 april 2021, is er een voorbehouden parkeerplaats ingericht voor autodelen ter hoogte van huisnummers 71-73 in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie.

Bij collegebesluit van 17 januari 2019 werd een asverschuiving ingevoerd door middel van parkeerverboden en het plaatsen van fietsenstallingen ter hoogte van huisnummers 27, 40, overzijde 48, 67, 70 en 98. Er heerst een hoge fietsparkeerdruk op deze locatie. Het werd dan ook nodig geacht om hier een fietsenstalling te voorzien. De noodzakelijke snelheidsbeheersing in deze straat kan door asverschuivingen met wisselende parkeerstroken in te passen. Door het plaatsen van fietsenstallingen met beugels aan de kop van de parkeerstroken blijft ook de snelheidsremming overdag overeind.

Bij collegebesluit van 21 september 2017 werd een gele onderbroken streep voorzien ter hoogte van huisnummer 26 om de toegang tot de eigendom met een rolstoel(wagen) te garanderen.

Bij collegebesluit van 10 november 2016 werden in kader van het parkeerplan 2020 van de Stad Gent de parkeerplaatsen op de Mimosastraat van huisnummer 141 tot huisnummer 127 betalend.

Bij collegebesluit van 16 juni 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Mimosastraat, goedgekeurd in zitting van 15 juli 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Mimosastraat.