Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06483 - OMV_2021153030 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichte publiciteit - zonder openbaar onderzoek - Voetweg 66, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06483 - OMV_2021153030 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichte publiciteit - zonder openbaar onderzoek - Voetweg 66, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06483 - OMV_2021153030 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichte publiciteit - zonder openbaar onderzoek - Voetweg 66, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Arteveldehogeschool VZW met als contactadres Hoogpoort 15, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021153030) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van verlichte publiciteit

• Adres: Voetweg 66, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 5 sectie E nr. 475G

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het pand waarop de aanvraag betrekking heeft betreft de Arteveldehogeschool – campus Kantienberg, en is gelegen langs de Voetweg in de binnenstad. De omgeving bestaat voornamelijk uit woningen in de nabijheid van het Sint-Pietersplein, de historisch waardevolle Sint-Pietersabdij, de Overpoortstraat alsook het nabijgelegen cinemacomplex Decascoop. Het voorliggend perceel waar het schoolgebouw staat ingepland, wordt afgebakend door de volgende straten: Voetweg, Kantienberg, Vlienderpad en de Muinkschelde alsook beperkt door de straat Stalhof.


Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag betreft het plaatsen van twee publiciteitsinrichtingen op beide zijgevels van het gebouw. Beide publiciteitsinrichtingen betreffen een gevelpaneel bestaande uit een verlicht logo met naamgeving ‘ARTEVELDE HOGESCHOOL’ in  lichtgevende doosletters. De publiciteit wordt voorzien in de kleuren oranje / groen / blauw. Er wordt een publiciteitsinrichting voorzien ter hoogte van de noordgevel en 1 ter hoogte van de zuidgevel van het gebouw.

(1) De publiciteitsinrichting op de noordgevel (ter hoogte van Kantienberg) heeft een totale breedte van 5,67 m en een totale hoogte van 1,43 m. De uitsprong ten opzichte van het gevelvlak bedraagt 13 cm. De publiciteit bevindt zich op 10 m ten opzichte van het maaiveld.

(2) De publiciteitsinrichting ter hoogte van de zuidgevel (ter hoogte van Vlienderpad) heeft een totale breedte van 8,86 m en een totale hoogte van 2,15 m. De uitsprong ten opzichte van het gevelvlak bedraagt 13 cm. De publiciteit bevindt zich op 16,98 m ten opzichte van het maaiveld.
 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 16/04/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel. (KW V-4-68)

* Op 16/03/1970 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een achterhuis. (KW V-2-70)

* Op 17/07/1980 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van fabrieksgebouwen en woningen. (KW K-75-80)

* Op 16/01/1984 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van fabrieksgebouwen en woningen. (1983/1244)

* Op 19/09/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een voorlopige parking. (1989/1300)

* Op 18/12/1991 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een administratief centrum. (1991/393)

* Op 08/11/1995 werd een vergunning afgeleverd voor de aanleg. (1991/393)

* Op 20/03/1997 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een administratief centrum. (1995/208)

* Op 16/04/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de inrichting van een parking en plaatsen van slagbomen. (2003/470)

* Op 01/03/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van alle buitenverhardingen, het rooien van hoogstammige bomen, het bouwen van een schoolgebouw en het oprichten van een overdekte fietsenstalling (open constructie). (2006/914)

* Op 25/10/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tijdelijke werfafsluiting met integratie van één verlicht publiciteitspaneel van 36m2 (type prestige). (2007/738)

* Op 29/04/2011 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van diverse wijzigingen aan voorgevel van het project Kantienberg, bouw van 4 studentenhomes, een parkeergarage en studentenrestaurant voor de Universiteit Gent. (2011/80)

 

stedenbouwkundig misdrijf

Er werd op 28 mei 2021 het volgende vastgesteld:

Het plaatsen van met led verlichte logo's bovenaan de gevels op de noord- en zuidkant, richting de gevel aan de oostkant van het pand.

 

Er werd op 24 juni 2021 een aanmaning verstuurd voor:

Het indienen van een regularisatiedossier

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 8 november 2021:
De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West verleent aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van 2 publiciteitsinrichtingen t.h.v. Voetweg 66-70 (kadaster: afdeling 5 sectie E nummer 475G) te 9000 Gent een gunstig advies. 

Gezien de aard van de aanvraag (plaatsing publiciteitsinrichtingen) kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Bijzonder plan van aanleg
Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg CITADELLAAN, goedgekeurd op 7 november 1980, in zone met openbare bestemming.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Beide publiciteitsinrichtingen voldoen aan de vooropgestelde normen inzake uitsprongen op de gevel.
Deze normen inzake uitsprongen op de gevel zijn als volgt:
- Tussen het maaiveld en een hoogte van 3 meter dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 5 centimeter ten opzichte van de perceelsgrens.
- Tussen een hoogte van 3 meter en 4 meter dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 60 centimeter ten opzichte van de perceelsgrens.
- De uitsprong moet eveneens 60 cm verwijderd blijven van de boordsteen van het trottoir.

De gevelreclame ter hoogte van de noordgevel bevindt zich op 10 m ten opzichte van het maaiveld. De gevelreclame ter hoogte van de zuidgevel bevindt zich op 16,98 m ten opzichte van het maaiveld.

Er blijft een voldoende grote vrije hoogte ten opzichte van het voetpad bewaard, waardoor de publiciteit geen obstakel vormt.

 

De voorziene lichtreclame past zich op een aanvaardbare wijze in binnen het straatbeeld en verhoudt zich qua vormgeving en grote respectvol ten aanzien van de architectuur van voorliggend pand.
De publiciteitsinrichting staat in verhouding me de schaal van het pand, is afgestemd op de bestaande gevelopbouw en integreert zich op een aanvaardbare wijze in de omgeving.

De ingreep heeft eveneens weinig tot geen impact op de beeldwaarde van de nabijgelegen beschermde omgeving en houdt bijgevolg voldoende rekening met de erfgoedwaarde van de omgeving.

 

In functie van het gebruik en de intensiteit van de verlichting worden bijzondere voorwaarden opgelegd.

 

Voorliggende aanvraag komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichte publiciteit aan Arteveldehogeschool vzw (O.N.:0474120360) gelegen te Voetweg 66, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.
 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

Openbaar domein:

De aanvrager draagt alle gevolgen bij aanrijding en schade, er zullen geen obstakels, palen e.d. in het openbaar domein aangebracht worden om dergelijke voorvallen te voorkomen.

Gebruik

• Om alle vormen van lichthinder of lichtvervuiling tegen te gaan, wordt opgelegd om een dimmer te voorzien op de LED-lichtinstallatie. Bij vermoeden/melding van lichthinder zal ter plaatse geëvalueerd en bepaald worden hoeveel de lichtinstallatie moet gedimd worden (conform bestaande normen en richtlijnen).  

 

• Geen dynamische of flikkerende verlichting te gebruiken. Dit geldt ook voor LED-schermen die achter glas worden geplaatst, en zichtbaar zijn vanop openbaar domein.  Als regel wordt vooropgesteld dat een bepaalde lichtkleur of lichtbeeld (vanaf valavond) minstens 15 seconden vast moet blijven staan, alvorens naar een ander statisch verlicht beeld of kleur over te springen.

 

• De commerciële verlichting wordt bij voorkeur gedoofd bij sluitingstijd van de handelszaak (of na de kantooruren), of ten laatste om 24u (tenzij de handelszaak nog open is na 24u). NB Zo ook wordt de monument- en sfeerverlichting in Gent gedoofd om 24u (uitgezonderd de 3 torens van Gent).
 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:
De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

 

Lichtplan:

A. Algemene voorschriften vanuit het Lichtplan:

 

Goede verlichte reclames en uithangborden, zowel deze die aangelicht worden als deze die van binnenuit verlicht zijn, hebben een sobere, stabiele (niet flikkerende of dynamische) verlichting, met wit of zachtgekleurd licht. Dergelijke van binnenuit verlichte reclames en uithangborden geven op de aanliggende gevels en openbaar domein niet meer licht dan 2 lux. Bij aangelichte reclames is het licht goed en enkel gericht op de reclame zelf; deze ontvangt maximaal een lichthoeveelheid van 10 lux. Bij van binnenuit verlichte reclames verdient verlichting met negatief contrast (door het uitsnijden letters of figuren uit een donker vlak) de voorkeur. Andere van binnenuit verlichte reclames bevinden zich bij voorkeur onder de ramen van de eerste verdieping. Het gebruik van LED’s voor de verlichting van reclames is meer dan wenselijk gelet op de vele voordelen daarvan (laag verbruik, lange levensduur, goede zichtbaarheid zonder te veel te verlichten).

 

B. algemene voorschriften vanuit de bestaande regelgeving:

 

Voor de intensiteit van aan te brengen verlichting, verwijzen we naar:

 

*Vlarem 2

Deel 4: algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen

Hoofdstuk 4.6 beheersing van hinder door licht:

 

• (artikel 4.6.01) Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

• (artikel 4.6.02) Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.

• (artikel 4.6.03) Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.

• (artikel 4.6.04) Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

 

*Artikel 80.2 (lid 1) van de wegcode

 

• Artikel 80.2 van de wegcode verbiedt het aanbrengen op de openbare weg van reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van verre met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.

 

• Indien het gaat om verlichting die wordt aangevraagd in de buurt van verkeerslichten, geldt ook volgende  regel uit Artikel 80.2 lid 1 Wegcode: Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.