Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06316 - OMV_2021181151 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad - Smaragdstraat/Oudenaardsesteenweg/E. De Deybestraat , 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:47
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06316 - OMV_2021181151 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad - Smaragdstraat/Oudenaardsesteenweg/E. De Deybestraat , 9000 Gent - Aktename 2021_CBS_06316 - OMV_2021181151 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad - Smaragdstraat/Oudenaardsesteenweg/E. De Deybestraat , 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Vandenbussche NV met als contactadres Groendreef 21, 9880 Aalter heeft een aanvraag (OMV_2021181151) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 27 november 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad

• Adres: Smaragdstraat/Oudenaardsesteenweg/E. De Deybestraat , 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nrs. 656X2, 656Z2, 656C2, 656H, 656G, 656F, 656R2, 656P, 656P2, 656D2, 656M, 656B3, 656B2, 656S, 656N, 656R, 656A2, 656L, 656V2, 656K, 656T2, 656Z, 656S2 en afdeling 24 sectie B nrs. 1R

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bemaling - Hof van Gent Turkooispad | klasse 3 | Nieuw

26474 m³/jaar

 

2.  HISTORIEK

Op 04/07/2019 werd de aanvraag voor een nieuwe verkaveling voorwaardelijk vergund door het College van Burgemeester en Schepenen (OMV_2018152161).

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.


De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling OMV_2018152161.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden met als doel een grondwaterverlaging van maximaal 4,8 m. Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 686 m³/dag en dus 28,6 m³/uur. Het grondwater wordt volgens de aanvraag geloosd in naastgelegen grachten.

 

retourbemaling

In eerste instantie dient conform Vlarem II, Artikel 5.53.6.1.1. - par. 2 en Vlarem II, Artikel 6.2.2.1.2. - par. 5 het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden via retourbemaling. Deze optie wordt niet besproken in de aanvraag en dient onderzocht te worden. Indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater zoals aangevraagd geloosd worden in de omliggende grachten. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

wateroverlast

De retourbemaling of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

bodem/grondwaterverontreiniging

In het geotechnisch rapport toegevoegd aan de aanvraag wordt gesteld dat de invloedzone varieert van 162 m tot 197 m naargelang de zone. Er wordt opgemerkt dat er een oriënterend bodemonderzoek (gekend bij OVAM met nr 16231) binnen de invloedzone ligt. Zonder verdere toelichting wordt geconcludeerd er geen noemenswaardige problemen in kader van het risico op een mogelijke verspreiding van verontreiniging verwacht worden. Ook het nabijgelegen bodemonderzoek, gekend bij OVAM onder nr 18042, wordt niet besproken.

 

Onder huidige aktename enkel niet verontreinigd bemalingswater geloosd worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde. Ter naleving van deze voorwaarde dient de samenstelling van het bemalingswater gemonitord te worden. Er dient op wekelijkse basis een staalname en analyse te gebeuren. De resultaten van de staalname dienen binnen de week na staalname samen met een verslag van de toetsing aan de normen bezorgd te worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent – met vermelding van het dossiernummer).

 

Wanneer blijkt dat de concentraties van gevaarlijke stoffen zich boven het indelingscriterium bevinden, mag het bemalingswater niet geloosd worden onder huidige aktename en dienen de nodige vergunningen bekomen te worden (tijdelijke klasse 2). In dit geval is het aan te raden zowel rubriek 3.4.2° (klasse 2) aan te vragen voor het geval lozing (van VMM) mag zonder waterzuivering, als rubriek 3.6.3.2° (klasse 2) voor het geval lozen (van VMM) maar mag na zuivering.

 

Verspreiding van de eventuele restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden.

 

zettingen

Het zettingsrisico werd besproken in het geotechnisch rapport toegevoegd aan de aanvraag, en werd ingeschat als nihil tot aanvaardbaar.

 

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode: 17/01/2022 – 07/04/2022. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Geluid

Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking meegenomen.

 

Fauna en flora

Het droogtrekken van de ruimere omgeving kan levensbedreigend zijn voor de aanwezige vegetatie. Indien bemaald wordt tussen 15 maart en 15 oktober dient de nodige bevloeiing van de vegetatie binnen de invloedzone voorzien te worden onder leiding van een boomdeskundige en in overleg met de Groendienst van de Stad Gent. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

 

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

De rubriek wordt als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bemaling - Hof van Gent Turkooispad  (Nieuw)

26474 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Vandenbussche nv (O.N.:0433164683) voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad, gelegen Smaragdstraat/Oudenaardsesteenweg/E. De Deybestraat , 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211110-0042, omvattende volgende rubriek:

 

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bemaling - Hof van Gent Turkooispad  (Nieuw)

26474 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. In eerste instantie dient conform Vlarem II, Artikel 5.53.6.1.1. - par. 2 en Vlarem II, Artikel 6.2.2.1.2. - par. 5 het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden via retourbemaling. Enkel indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater geloosd worden in de omliggende grachten.

2. De retourbemaling of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

3. Onder huidige aktename enkel niet verontreinigd bemalingswater geloosd worden. Ter naleving van deze voorwaarde dient de samenstelling van het bemalingswater gemonitord te worden. Er dient op wekelijkse basis een staalname en analyse te gebeuren. De resultaten van de staalname dienen binnen de week na staalname samen met een verslag van de toetsing aan de normen bezorgd te worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent – met vermelding van het dossiernummer).

4. Wanneer blijkt dat de concentraties van gevaarlijke stoffen zich boven het indelingscriterium bevinden, mag het bemalingswater niet geloosd worden onder huidige aktename en dienen de nodige vergunningen bekomen te worden (tijdelijke klasse 2). In dit geval is het aan te raden zowel rubriek 3.4.2° (klasse 2) aan te vragen voor het geval lozing (van VMM) mag zonder waterzuivering, als rubriek 3.6.3.2° (klasse 2) voor het geval lozen (van VMM) maar mag na zuivering.

5. Verspreiding van de eventuele restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden.

6. De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode: 17/01/2022 – 07/04/2022. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

7. Het droogtrekken van de ruimere omgeving kan levensbedreigend zijn voor de aanwezige vegetatie. Indien bemaald wordt tussen 15 maart en 15 oktober dient de nodige bevloeiing van de vegetatie binnen de invloedzone voorzien te worden onder leiding van een boomdeskundige en in overleg met de Groendienst van de Stad Gent.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

- De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).

- Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.