Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06478 - OMV_2021159213 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen - zonder openbaar onderzoek - Poperingestraat 76, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06478 - OMV_2021159213 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen - zonder openbaar onderzoek - Poperingestraat 76, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2021_CBS_06478 - OMV_2021159213 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen - zonder openbaar onderzoek - Poperingestraat 76, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

De heer Duran Yaman met als contactadres Poperingestraat 76, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021159213) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 11 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van twee bomen

• Adres: Poperingestraat 76, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 10 sectie K nr. 169T

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het terrein bevindt zich langs de Poperingestraat in de Bloemekenswijk. De omgeving kenmerkt zich voornamelijk door gesloten bebouwing.

Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Tuinwijk van de Foyer Gantois' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 90619).

 

Doel van de aanvraag is het rooien van twee bomen: een driestammige boom in de voortuin (soort onbekend) en een grote wilg in de achtertuin. Er wordt gevraagd de grote wilg in de achtertuin te mogen rooien om ruimte te maken voor de kippen. Bovendien zorgt de boom voor schaduwwerking en zou het bij hevig weer gevaarlijk zijn om onder de boom te lopen. Voor het rooien van de kleine driestammige boom in de voortuin wordt geen motivatie toegevoegd om deze te mogen rooien.

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 23/02/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woning. (1988/1575)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het verwijderen van de kleine driestammige boom in de voortuin wordt gunstig beoordeeld. Deze voortuinstrook is slechts zo'n 3,6 m diep en heeft een beperkte oppervlakte.


Het vellen van de grote wilg achteraan in de tuin wordt ongunstig beoordeeld. Als argumentatie om de boom te vellen wordt gesteld dat men ruimte wil maken om de aanwezige kippen te houden (die overnachten nu in het tuinhuis). Het vellen van dergelijke grote waardevolle boom om kippen beter te huisvesten weegt niet op. Er kan een oplossing gezocht worden met behoud van de boom. De boom heeft een kruinbreedte van zo'n 12 m dus er is effectief beschaduwing in de tuin. De boom staat echter achteraan de tuin aan de oostzijde. De wilg kan bijgevolg deskundig bijgesnoeid worden om lichtinval te vergroten. Door het terugsnoeien zal het risico op takbreuk ook opnieuw verminderen.

 


CONCLUSIE

Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig voor het verwijderen van de driestammige boom in de voortuin, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden.

 

Ongunstig voor het vellen van de wilg in de achtertuin. Er zijn onvoldoende gegronde redenen om de boom te rooien.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

  

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen aan de heer Duran Yaman gelegen te Poperingestraat 76, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat. 

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen. 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Uitgesloten uit de vergunning:  

Het vellen van de wilg in de achtertuin wordt uitgesloten uit de vergunning wegens onvoldoende gegronde redenen om de boom te rooien.