Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06484 - OMV_2021152899 K - aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie voor het renoveren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Eendrachtstraat 54, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06484 - OMV_2021152899 K - aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie voor het renoveren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Eendrachtstraat 54, 9000 Gent - Weigering 2021_CBS_06484 - OMV_2021152899 K - aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie voor het renoveren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Eendrachtstraat 54, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

De heer Mahmut Kizilmese met als contactadres Eendrachtstraat 54, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021152899) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: regularisatie voor het renoveren van de voorgevel

• Adres: Eendrachtstraat 54, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 11 sectie L nr. 15L12

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 15 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De te renoveren woning is gelegen in de Eendrachtstraat in de wijk Macharius - Heirnis. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning in gesloten bouworde bestaande uit drie bouwlagen en een hellend dak.
 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

In deze aanvraag wordt de gevel vanaf een hoogte van 1,56m boven het trottoirniveau voorzien van een gevelbepleistering (3 cm) in een lichtgrijze kleur. Het gevelmetselwerk dat zich bevindt tussen het trottoirniveau en een hoogte van 1,56m boven het trottoirniveau blijft ongewijzigd.
Het buitenschrijnwerk blijft behouden. De totale uitsprong ten opzichte van de rooilijn bedraagt 3 cm. Deze aanvraag betreft een regularisatie.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 01/09/1992 werd een vergunning afgeleverd voor de wijziging van de dakstructuur. (1992/447)

 

stedenbouwkundig misdrijf

* Er werd op 27 augustus 2021 het volgende vastgesteld:

Het aanbrengen van gevelbekleding op de voorgevel grijsgekleurde crepi).

* Er werd op 7 september 2021 een aanmaning verstuurd voor:

Het indienen van een regularisatiedossier

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Bijzonder plan van aanleg
Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL HEERNIS, goedgekeurd op 18 juli 1989, en is voor het eerste gedeelte gelegen in Zone A voor woningen, klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern en voor het overige gedeelte in zone B voor woningen, klasse 2 voor tuinstrook en binnenkern.
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.


8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 
Het overschrijden van de rooilijn is enkel aanvaardbaar indien dit gebeurd in het kader van het aanbrengen van gevelisolatie (met een overschrijding van ten hoogste veertien centimeter). Gezien binnen voorliggende aanvraag geen isolatie wordt voorzien en gezien de nieuwe gevelafwerking van de voorgevel meer dan 1 cm buiten de rooilijn komt, wordt voorliggende aanvraag ongunstig geadviseerd.
 

De gevel diende zo diep afgekapt te worden als de volledige dikte van de nieuwe bekleding (in voorliggend geval dus 3 cm). Op die manier zou het nieuwe gevelvlak, na de afwerking, de rooilijn volgen.
 


CONCLUSIE 

Ongunstig, de aanvraag is in strijd met het rooilijnendecreet.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN? 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor regularisatie voor het renoveren van de voorgevel aan de heer Mahmut Kizilmese gelegen te Eendrachtstraat 54, 9000 Gent.