Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06492 - OMV_2021150162 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Liverpoolstraat 13A-15, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06492 - OMV_2021150162 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Liverpoolstraat 13A-15, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06492 - OMV_2021150162 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Liverpoolstraat 13A-15, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

J & V CONSULTING BVBA met als contactadres Steenweg Deinze 150/9, 9810 Nazareth en Mevrouw Veerle Michiels met als contactadres Steenweg Deinze 150 bus 9, 9810 Nazareth hebben een aanvraag (OMV_2021150162) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

• Adres: Liverpoolstraat 13A-15, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie A nr. 3326F2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats van de aanvraag

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Liverpoolstraat, in de wijk ‘Muide – Meulestede – Afrikalaan’. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning bestaande uit 3 bouwlagen en een zadeldak. Het pand ligt in de directe omgeving van het beschermd stadsgezicht: “Tolhuis en Voorhaven”.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Met deze aanvraag wordt de gelijkvloerse aanbouw gesloopt en vervangen door een nieuwe die minder diep gebouwd wordt dit tot 2 bouwlagen hoog, afgewerkt met plat dak. Op het gelijkvloers wordt daardoor een buitenruimte gecreëerd waar voordien het volledige perceel volgebouwd was.

De totale bouwdiepte na verbouwing (incl. hoofdvolume) bedraagt 11,52 m. De nieuwe dakrand van de aanbouw ligt op een hoogte van circa 7,54 m (t.o.v. het trottoirpeil).

 

De scheidingsmuur op het gelijkvloers, aan de linkerkant van het perceel (tuinzone), wordt verlaagd tot circa 2.0m hoog. Dit betrof een vereiste in de vorige vergunningsaanvraag (weigering). Op de verdieping wordt dezelfde scheimuur beperkt opgehoogd met 64cm.

De andere scheimuren blijven onveranderd.

 

Bijkomend wordt de voorgevel gerenoveerd. De authentieke kroonlijst met consoles wordt hersteld naar oorspronkelijk model. De voorgevel wordt opgefrist (wit geschilderd). Het schrijnwerk wordt vervangen naar oorspronkelijk model (T-ramen met vast bovenlicht, pvc, witte kleur).

Daarnaast wordt het bestaande dak voorzien van nieuwe dakpannen (zwartkleurige golvende pannen). De regenwaterafvoeren worden ook vernieuwd (zink).

 

De achtergevel wordt voorzien van witte crépi en antracietgrijze pvc-ramen.

 

Voorts wordt het hoofdvolume intern heringericht.

 

De riolering wordt volledig vernieuwd, er wordt een gescheiden riolering voorzien tot aan de rooilijn. Verder wordt er ook een septische put voorzien. 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen:

* Op 26/08/2021 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning (OMV_2021097790).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg MEULESTEDE, goedgekeurd op 17 augustus 2001, en is bestemd als woonzone (gesloten bebouwing) en zone voor koeren en tuinen.
 

>De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van bovenvermelde plannen.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

>Het ontwerp is niet in overeenstemming met het algemeen bouwreglement op volgende punten:

 

Artikel 12: Beperken van verhardingen; Het verharden van oppervlaktes moet tot een minimum beperkt worden. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

Toetsing: niet conform: Achteraan op het gelijkvloers wordt een deel van de constructie (badkamer) afgebroken teneinde een open stadskoer te kunnen aanleggen. Deze koer wordt aangelegd in betonklinkers, in totaal circa 6.18m² (cfr. beschrijvende nota bij de aanvraag). In de aanvraag is het niet duidelijk of door/langs de betonklinkers alsnog hemelwater kan infiltreren. Daarom wordt in bijzondere voorwaarden opgelegd dat men de koer enkel mag verharden met waterdoorlatende verharding, waarbij ook de fundering voldoende waterdoorlatend moet zijn. Eventueel kan ook geopteerd worden voor bredere voegen tussen de klinkers zodat hemelwater doorheen de voegen kan infiltreren.

 

Artikel 13: Aanvulling op gewestelijke hemelwaterverordening: Ter aanvulling van artikel 9 §1 van de gewestelijke hemelwaterverordening is de plaatsing van een hemelwaterput ook verplicht bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een gelijkvloerse of kelderverdieping van een bestaand gebouw, waarbij die verbouwing tot gevolg heeft dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden. Deze verplichting geldt enkel bij verbouwingen aan een bestaand gebouw, waarvan de oppervlakte groter dan 40 m² is.

Toetsing: niet conform: Er wordt geen hemelwaterput voorzien hoewel de totale terreinoppervlakte (na verbouwing) ca. 45 m² bedraagt = groter dan 40m². Dergelijke voorziening is binnen deze context technisch zeer moeilijk. De tuinzone is inderdaad onvoldoende breed (< 5 m). Bovendien wordt deze tuinzone reeds (grotendeels) ingenomen door een (nieuwe) septische put. Bijgevolg wordt de aanvrager vrijgesteld van het plaatsen van een hemelwaterput. Echter moet in het geval van dergelijke vrijstelling wel nog steeds ingezet worden op ingrepen ten voordele van de plaatselijke waterhuishouding. Daarom wordt, in dit geval, als bijzondere voorwaarde opgelegd dat alle nieuwe platte daken met een hellingsgraad < 15° aangelegd moeten worden als groendaken die moeten voldoen aan artikel 14 ‘groendak’ van het algemeen bouwreglement van de stad. Een groendak moet voorzien worden binnen de vergunde bouwhoogtes van de scheimuren. Echter indien de dakopbouw onvoldoende verticale ruimte biedt om bijkomend opgehoogd te worden met een groendak, dan kan (1) ofwel gekeken worden om de plafonds van de binnenruimte te verlagen (opgelet: vrije binnenhoogtes in te renoveren eengezinswoningen moeten voldoen aan het algemeen bouwreglement artikel 29. In sommige gevallen vergunnings- en/of architect-plichtig) ofwel (2) een scheimuurverhoging voorzien worden. Voor wat betreft deze laatste optie moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden waarbij (opnieuw) de aanpalenden worden aangeschreven. Deze opmerkingen worden mee opgelegd in bijzondere voorwaarden.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

 

>Beoordeling zie waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

Enkel wordt door de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door het plat dak van de nieuwe achterbouw aan te leggen als groendak (zie toetsing Algemeen Bouwreglement).  Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig. De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Slopen badkamer

De badkamer die gesloopt wordt op het gelijkvloers zorgt ervoor dat een gelijkvloerse buitenruimte ontstaat. Hoewel deze beperkt is in oppervlakte is het voorzien van een buitenruimte een positieve ontwikkeling en bijgevolg aanvaardbaar.

 

Nieuwe aanbouw gelijkvloers

De nieuwe aanbouw heeft een groot raam achteraan. Deze zorgt voor extra daglicht in de leefruimtes en keuken. Het versterkt ook de connectie met de nieuwe buitenruimte. Het volume bevindt zich in de toelaatbare bouwenveloppe conform het BPA en heeft een beperkte impact op de aanpalers, en bij uitbreiding de omgeving. Deze ingreep voor het gelijkvloers is aanvaardbaar.

 

Nieuwe aanbouw verdieping

De nieuwe aanbouw op de eerste verdieping voorziet ruimte voor een bijkomende slaapkamer. Een raam in de scheidingsmuur wordt eveneens gesloten waardoor een erfdienstbaarheid verdwijnt. Het nieuwe raam in de achtergevel wordt zodanig geplaatst dat er geen storende zichten kunnen worden genomen op de aanpalers. Het volume bevindt zich in de toelaatbare bouwenveloppe conform het BPA en heeft een beperkte impact op de aanpalers, en bij uitbreiding de omgeving. Het gevraagde is aanvaardbaar.

 

Scheimuren

In tegenstelling tot de vorige aanvraag (weigering) waarbij de linker scheidingsmuur bleef behouden tot een hoogte van 9.94m (= negatieve impact op de leefkwaliteit door kokereffect met heel veel schaduw in de nieuw gevormde buitenruimte), wordt nu de bestaande gemene muur na afbraak van de bestaande aanbouw verlaagd naar een tuinmuur met een hoogte van 2.0m. Bijkomend, ook in tegenstelling tot de vorige aanvraag waarbij de weergave van de aanpalende volumes en de gemene muren niet in overeenstemming was met de werkelijkheid, wordt de reële situatie nu wel correct weergegeven aan de hand van (drone-)foto’s en plannen. De voorgestelde scheimuurverlaging creëert een aangenamere buitenruimte voor zowel het eigen perceel als het aanpalende perceel (minder kokereffect, meer lichtinval). Bovendien werden geen bezwaren ontvangen van de aangeschreven aanpalenden. Het gevraagde is dan ook aanvaardbaar.

 

Erfgoed

Dit pand is een typische 19e eeuwse bepleisterde neoclassistische eengezinswoning met een sobere ornamentiek nl. imitatiebanden,  doorlopende lekdorpels, cordonlijsten, kroonlijst met consoles en raamomlijstingen. Dit geeft een architecturale uitstraling aan deze woning. Het pand heeft een uitgesproken locus- en belevingswaarde doordat het een deel vormt van de behouden gebleven 19de-eeuwse straatwand van dit deel van de straat. De voorgestelde functie is verenigbaar met het behoud van de vermelde  erfgoedwaarden.

De aanvraag omvat voornamelijk een interne verbouwing en de afbraak van een erfgoedkundig minder waardevol bijbouw. De leefkwaliteit zal door deze interne aanpassingen aanzienlijk verhogen. De voorgevel wordt opgefrist. Het is echter onduidelijk wat dit juist betekent in de aanvraag. De kroonlijst is hier nog deels oorspronkelijk. Behoud van de consoles en opnieuw plaatsen van een geprofileerde randplank zal de erfgoedwaarde van deze gevel aanzienlijk verhogen. Het pleisterwerk en de kroonlijst van deze neoclassicistische architectuur heeft in oorsprong een lichte (vaak witte) kleur die de subtiele detaillering van deze architectuur tot haar recht laat komen. De gevel of kroonlijst schilderen in een donkere, uitgesproken of felle kleur zou deze verfijnde detaillering én de totale gevelarchitectuur vervlakken. Er wordt geadviseerd dat de gevel opnieuw in witte tint wordt geschilderd bij opfrissingswerken. Alsook is het positief voor de erfgoedwaarde dat de kroonlijst met consoles behouden blijft hersteld wordt naar oorspronkelijk model cfr. Liverpoolstraat nr. 13.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan J & V CONSULTING bvba (O.N.:0468092603) en mevrouw Veerle Michiels gelegen te Liverpoolstraat 13A-15, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Verharding op de koer (gelijkvloers):

De koer mag enkel verhard worden met waterdoorlatende verharding, waarbij ook de fundering voldoende waterdoorlatend moet zijn. Eventueel kan ook geopteerd worden voor bredere voegen tussen de klinkers zodat hemelwater doorheen de voegen kan infiltreren.

 

Groendak:

Ter compensatie van het niet (moeten) voorzien van een hemelwaterput moeten alle platte daken met een hellingsgraad < 15° aangelegd worden als groendaken die moeten voldoen aan artikel 14 ‘groendak’ van het algemeen bouwreglement. Een groendak moet voorzien worden binnen de vergunde bouwhoogtes van de scheimuren. Echter indien de dakopbouw onvoldoende verticale ruimte biedt om bijkomend opgehoogd te worden met een groendak, dan kan (1) ofwel gekeken worden om de plafonds van de binnenruimte te verlagen (opgelet: vrije binnenhoogtes in te renoveren eengezinswoningen moeten voldoen aan het algemeen bouwreglement artikel 29. In sommige gevallen vergunnings- en/of architect-plichtig) ofwel (2) een scheimuurverhoging voorzien worden. Voor wat betreft deze laatste optie moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden waarbij (opnieuw) de aanpalenden worden aangeschreven.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op:

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer.

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put.

 

De regenwaterpijp op de straatgevel mag maximaal 10 cm uitspringen. Deze moet onderaan, tot 1 m hoogte, uitgevoerd worden in gietijzer of in een ander materiaal dat evengoed bestand is tegen breuk of blijvende beschadiging.

Indien de regenwaterpijp verder dan 1,5 m van de rioolvertakking verwijderd is, moet de bouwheer deze binnenshuis op het interne rioleringssysteem aansluiten.

Voor het plaatsen van een regenwaterpijp op de straatgevel moet een vergunning inname openbaar domein aangevraagd en bekomen worden. Het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ regenwaterafvoerpijp in het zoekveld). Dit ingevulde formulier kan u mailen naar innames@stad.gent, opsturen per post naar Dienst Wegen, bruggen en waterlopen, afdeling Innames publieke ruimte, Botermarkt 1, 9000 Gent of afgeven aan de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Erfgoed:

Het behoud en waar mogelijk herstel van de erfgoedwaarden door middel van:

* Bij het opfrissen van de gevel dient de straatgevel en kroonlijst in het wit geschilderd te worden.

* De kroonlijst met consoles dient behouden te blijven en hersteld te worden naar oorspronkelijk model cfr. Liverpoolstraat nr. 13.

 

Indien het schrijnwerk vervangen wordt, adviseren we om de historische situatie zo correct mogelijk te benaderen. Dit betekent T-ramen met vast bovenlicht op de verdiepingen en een raam met bovenlicht (cfr. Liverpoolstraat nr.13) op de gelijkvloerse verdieping, in een witte tint. Dit verhoogt de erfgoedwaarde van het pand en bijgevolg het beeld van het aanpalende stadsgezicht.

 

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.

 

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).