Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06479 - OMV_2021148685 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Spijkstraat 113-117, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06479 - OMV_2021148685 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Spijkstraat 113-117, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06479 - OMV_2021148685 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Spijkstraat 113-117, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Mustafa Disli met als contactadres Maïsstraat 247, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021148685) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 21 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning

• Adres: Spijkstraat 113-117, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 7 sectie G nr. 884N5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 13 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De te verbouwen meergezinswoning bevindt zich langs de Spijkstraat in de wijk van de Dampoort. De omgeving bestaat voornamelijk uit gesloten bebouwing met de hoofdfunctie wonen.

Het pand in kwestie betreft een meergezinswoning (2 bouwlagen en een zadeldak).  De kadastrale oppervlakte van het perceel bedraagt 382m². De gevelbreedte aan de straatzijde bedraagt ca. 9m Het perceel achteraan heeft een breedte van ca. 14m.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De bouwheer wenst de verbouwingswerken van de meergezinswoning te regulariseren naar aanleiding van de verkregen aanmaning op 26 maart 2021. Achteraan links op de eerste verdieping bevond zich een overkapping bestaande uit lichtdoorlatende polycarbonaatplaten. Dit meet 3,0m op 2,9m. De bouwheer heeft dit gesloopt en vervangen door een vast plat dak, waarbij het dak werd opgetrokken tot 2,65m, gelijk aan het bestaande platte dak. Zodat het bestaande platte dak van 17,55m² toeneemt tot 26,25m² en perceelsbreed is. Er werd een dakkoepel voorzien van 1,2m op 1,2m. Het plat dak doet dienst als overdekt terras bij de gelijkvloerse woonentiteit. Er wordt geen bouwvolume voorzien op de eerste verdieping. De bouwdiepte op verdieping blijft ongewijzigd, 12m.

Ten opzichte van de linker- en rechterbuur is er geen wijziging van de scheidingsmuren.

 

Tot slot werden de gelijkvloerse gevels achteraan geïsoleerd en bezet met donkerkleurige crepi. De voorgevel blijft ongewijzigd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen, weigeringen en/of bouwmisdrijven zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

* Op 01/06/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het vervangen van de dakbedekking (OMV_2021090307).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 05/05/1975 werd een weigering afgeleverd voor oprichten van een gebouw met 3 appartementen na slopen 2 woonhuizen. (Litt. S-8-75)

* Op 10/11/1975 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een gebouw met 3 appartementen na slopen van 2 woonhuizen. (Litt. S-21-75)

* Op 02/04/1979 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van 6 garages. (Litt. S-53-78)

 

Bouwmisdrijf

*Op 19/03/2021 werd het volgende vastgesteld: Op het gelijkvloers achteraan werd de bestaande veranda/dakconstructie vervangen en toegevoegd aan het bouwvolume. De dakconstructie werd hierbij opgetrokken tot het niveau van de bestaande aanbouw.

*Op 26/03/2021 werd een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven. De adviezen kunnen integraal op het Omgevingsloket worden nagelezen. :

 

Gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 29 november 2021 onder ref. 067060-001/PV/2021:
Besluit: GUNSTIG, mits naleving van voorwaarden:

  • de nieuwe houten dakconstructie wordt is de onderzijde beschermd door een beplating met brandweerstand EI 30.
  • de nieuwe dakdichting heeft een brandklasse Broof-t1.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De voorliggende aanvraag betreft een regularisatie naar aanleiding van de aanmaning verstuurd op 26 maart 2021. De overkapping met lichtdoorlatende polycarbonaatplaten werd afgebroken en vervangen door een volwaardig plat dak met een dakkoepel van 1,2m op 1,2m. Dit zijn duurzame verbouwingswerken, rekening houdende met het materiaalgebruik. Door het plaatsen van een lichtkoepel zal er ook op het gelijkvloers nog voldoende licht binnenvallen in de eetruimte.

 

Het bezetten en isoleren van de achtergevel met donkerkleurige crepi, is een handeling vrijgesteld van vergunning.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning aan de heer Mustafa Disli gelegen te Spijkstraat 113-117, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

Voorwaarden die voortvloeien uit de externe adviezen:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 29/11/2021 met kenmerk 067060-001/PV/2021).

  • de nieuwe houten dakconstructie wordt is de onderzijde beschermd door een beplating met brandweerstand EI 30.
  • de nieuwe dakdichting heeft een brandklasse Broof-t1.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.