Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06489 - OMV_2021141587 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - met openbaar onderzoek - Kortedreef 23, 9040 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06489 - OMV_2021141587 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - met openbaar onderzoek - Kortedreef 23, 9040 Gent - Vergunning 2021_CBS_06489 - OMV_2021141587 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - met openbaar onderzoek - Kortedreef 23, 9040 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Yves Van Puyvelde met als contactadres Kortedreef 23, 9040 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021141587) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 5 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een veranda

• Adres: Kortedreef 23, 9040 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 18 sectie B nr. 112B

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag situeert zich langs de Kortedreef in Sint-Amandsberg. De woonomgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door open bebouwing. Op het perceel bevindt zich een vrijstaande eengezinswoning.

 

Met deze aanvraag wenst men tegen de zijgevel van de woning een veranda op te trekken. De veranda is 5,3 m en 4 m breed. De totale bouwdiepte stijgt niet, het achterste en smallere gedeelte van de woning komt nog iets dieper. De constructie houdt 3 m afstand van de linker perceelsgrens. De veranda bestaat volledig uit glas en het dak helt zacht af naar links (kroonlijsthoogte: 2,5 m; hoogste punt dak: 2,83 m).
 

2.       HISTORIEK

Volgende relevante voorgaande vergunningen zijn gekend voor het betrokken goed:

Stedenbouwkundige vergunning

-          Op 23/05/1985 werd een vergunning verleend voor het bouwen van een woning (1985/210)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SYNGEMKOUTER' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 31 januari 2008). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Z2 - zone voor wonen: open & gekoppelde bebouwing, Z4 - zone voor bouwvrije tuinen en Z5 - zone voor tuinen en bijgebouwen.


De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften.

 

De veranda komt voorbij een bouwdiepte van 15 m en wordt voor een klein gedeelte voorzien in de zone voor koeren en tuinen. Dit is een afwijking op de bestemming en kan niet toegestaan worden. Via bijzondere voorwaarde wordt het gedeelte dat voorbij een bouwdiepte van 15 m komt uitgesloten.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. De aanvraag heeft betrekking op lot 9. De zonering volgens deze verkaveling is voortuinstrook, zone voor open bebouwing en zone voor koeren en hovingen.


De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling.

 

Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, zoals deze waarbinnen de aanvraag zich situeert, vormen op zich geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1§2). Dat betekent dat aanvragen binnen de contour van zo’n verkaveling ook getoetst moeten worden aan de goede ruimtelijke ordening en niet louter aan de verkavelingsvoorschriften.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze veranda moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 5 oktober 2021 tot 3 november 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
 

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de bouw van een veranda. De veranda wordt ingeplant tegen de zijgevel van de woning en komt deels voorbij een bouwdiepte van 15 m. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SYNGEMKOUTER' (zie hoger) staat hier een maximale bouwdiepte toe van 15 m. De veranda bevindt zich dus gedeeltelijk in de zone voor koeren en tuinen, waardoor de constructie voor een klein gedeelte in strijd is met de bestemming. Conform artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan er geen afwijking op de bestemming worden toegestaan. Via bijzondere voorwaarde wordt het gedeelte van de veranda dat voorbij een bouwdiepte van 15 m komt, gemeten vanaf de voorgevellijn van de woning, uit de vergunning gesloten. Dit betekent slechts een beperkte aanpassing van de plannen. Na uitsluiting van dit gedeelte blijft er een voldoende grote en functionele veranda over. Met de bouw van deze veranda wordt een tuinkamer gecreëerd met een sterke link met de tuin. Deze constructie heeft een positieve impact op de woonkwaliteit.
 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda aan Yves Van Puyvelde gelegen te Kortedreef 23, 9040 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Veranda

Het gedeelte van de veranda dat voorbij een bouwdiepte van 15 m komt, gemeten vanaf de voorgevellijn van de woning, wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Hemelwater

Het opgevangen hemelwater mag niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering.

Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput.