Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06308 - OMV_2021168376 - melding voor de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank) - Wondelgemkaai 14, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:45
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06308 - OMV_2021168376 - melding voor de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank) - Wondelgemkaai 14, 9000 Gent - Aktename 2021_CBS_06308 - OMV_2021168376 - melding voor de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank) - Wondelgemkaai 14, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

RENOTEC NV met als contactadres Acaciastraat 14C, 2440 Geel heeft een aanvraag (OMV_2021168376) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 21 november 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank)

• Adres: Wondelgemkaai 14, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 13 sectie S nr. 395W3

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank).

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

17.1.1.1°

opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx | klasse 3 | Nieuw

1000 liter

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Enkelwandige Stookolietank in bak RMZT068

Beperkt onderzoek beschikbaar in bijlage | klasse 3 | Nieuw

3 ton

17.3.2.1.2.1°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Diverse brandbare bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx | klasse 3 | Nieuw

2 ton

17.3.2.2.1°

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton | Diverse bouwproducten kortstondig in pendelzone

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx | klasse 3 | Nieuw

200 kg

17.3.4.1°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx | klasse 3 | Nieuw

5 ton

17.3.6.1°a)

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx | klasse 3 | Nieuw

5 ton

17.3.7.1°a)

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx | klasse 3 | Nieuw

3 ton

17.3.8.1°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx | klasse 3 | Nieuw

2 ton

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 27/09/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de herbouw van Meulestedebrug Gent (OMV_2019032387).

 

 

BEOORDELING MELDING

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.
Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Afbakening Zeehavengebied Gent - Fase 2.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

 

4.  OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Er wordt gewezen op volgende aandachtspunten:

- De aandacht wordt gevestigd op artikel 5.17.4.1.6 van Vlarem II, waarin verwezen wordt naar de afstandsregels in bijlage 5.17.1. Deze afstandsregels moeten steeds nageleefd worden.

- De aandacht wordt gevestigd op artikel 5.17.4.3.1 van Vlarem II met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten in een bovengrondse houder.

 


 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

De rubrieken worden als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

17.1.1.1°

Aktename 

opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter | Diverse bouwproducten (Nieuw)

1000 liter

17.3.2.1.1.1°b)

Aktename

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Enkelwandige Stookolietank in bak RMZT068

Beperkt onderzoek beschikbaar in bijlage  (Nieuw)

3 ton

17.3.2.1.2.1°

Aktename

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Diverse brandbare bouwproducten (Nieuw)

2 ton

17.3.2.2.1°

Aktename

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton | Diverse bouwproducten kortstondig in pendelzone (Nieuw)

200 kg

17.3.4.1°a)

Aktename

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | Diverse bouwproducten  (Nieuw)

5 ton

17.3.6.1°a)

Aktename

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Diverse bouwproducten (Nieuw)

5 ton

17.3.7.1°a)

Aktename

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Diverse bouwproducten (Nieuw)

3 ton

17.3.8.1°

Aktename

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | Diverse bouwproducten (Nieuw)

2 ton

 

 

OPMERKINGEN

- De aandacht wordt gevestigd op artikel 5.17.4.1.6 van Vlarem II, waarin verwezen wordt naar de afstandsregels in bijlage 5.17.1. Deze afstandsregels moeten steeds nageleefd worden.

- De aandacht wordt gevestigd op artikel 5.17.4.3.1 van Vlarem II met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten in een bovengrondse houder.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door RENOTEC nv (O.N.:0436207911) voor de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank), gelegen Wondelgemkaai 14, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211027-0017, omvattende volgende rubrieken:

 

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

17.1.1.1°

Aktename

opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx  (Nieuw)

1000 liter

17.3.2.1.1.1°b)

Aktename

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Enkelwandige Stookolietank in bak RMZT068

Beperkt onderzoek beschikbaar in bijlage  (Nieuw)

3 ton

17.3.2.1.2.1°

Aktename

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Diverse brandbare bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx  (Nieuw)

2 ton

17.3.2.2.1°

Aktename

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton | Diverse bouwproducten kortstondig in pendelzone

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx  (Nieuw)

200 kg

17.3.4.1°a)

Aktename

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx  (Nieuw)

5 ton

17.3.6.1°a)

Aktename

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx  (Nieuw)

5 ton

17.3.7.1°a)

Aktename

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx  (Nieuw)

3 ton

17.3.8.1°

Aktename

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | Diverse bouwproducten

Lijst gevaarlijke stoffen in bijlage: GHSlijst Gent.xlsx  (Nieuw)

2 ton

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

- De aandacht wordt gevestigd op artikel 5.17.4.1.6 van Vlarem II, waarin verwezen wordt naar de afstandsregels in bijlage 5.17.1. Deze afstandsregels moeten steeds nageleefd worden.

- De aandacht wordt gevestigd op artikel 5.17.4.3.1 van Vlarem II met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten in een bovengrondse houder.