Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06458 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Geraniumstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:11
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06458 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Geraniumstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2021_CBS_06458 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Geraniumstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit genomen worden is het voorzien van een parkeerverbod door middel van gele onderbroken strepen ter hoogte van het kruispunt met de Narcisstraat, om het inrijden van de heraangelegde Narcisstraat vanop de Geraniumstraat door grote voertuigen mogelijk te maken. Het parkeerverbod werd ingevoerd op basis van draaisimulaties. Ter ondersteuning worden langs beide zijden ook parkeerhaken aangebracht.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 17 december 2020 werd een parkeerverbod voorzien door middel van gele onderbroken strepen ter hoogte van de huisnummers 124-126 en de huisnummers 128-130 om het inrijden van de heraangelegde Cliviastraat vanop de Geraniumstraat door grote voertuigen mogelijk te maken. Het parkeerverbod werd ingevoerd op basis van draaisimulaties.

Bij collegebesluit van 1 oktober 2020 werden nieuwe maatregelen getroffen die kaderen in een toplaagvernieuwing. Deze waren: het toevoegen, bij het bestaande bord B1, van haaietanden net vóór de oversteekplaats voor voetgangers op het kruispunt met de Poperingestraat en het toevoegen van de correcte signalisatie bij de fietsenstalling ter hoogte van huisnummer 17 (D1 en E9a met M1).  

Bij collegebesluit van 3 april 2020 werden de bestaande anti-parkeermaatregelen ter hoogte van huisnummer 17, 32 en ook 34, 51 en ook 53 geregulariseerd.

Bij collegebesluit van 19 maart 2020 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de overkant van huisnummer 95 verwijderd wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 5 oktober 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en er werden geen nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd.

De Geraniumstraat maakt deel uit van de zone 30 (buiten de R40 Stadsring).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Geraniumstraat, goedgekeurd in zitting van 17 december 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Geraniumstraat.