Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06480 - OMV_2021151487 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwingswerken naar de oorspronkelijke situatie van handelspand en eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Wondelgemstraat 25, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06480 - OMV_2021151487 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwingswerken naar de oorspronkelijke situatie van handelspand en eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Wondelgemstraat 25, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06480 - OMV_2021151487 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwingswerken naar de oorspronkelijke situatie van handelspand en eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Wondelgemstraat 25, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Ali Gok - Yonca Aydin met als contactadres Steenhouwersstraat 32, 9050 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021151487) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de verbouwingswerken naar de oorspronkelijke situatie van handelspand en eengezinswoning

• Adres: Wondelgemstraat 25, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 10 sectie K nr. 70Y4

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen langs de Wondelgemstraat, een verbindingsweg tussen de R40/Gasmeterlaan en de N430/Opgeëistenlaan (wijk: Rabot – Blaisantvest). De aanvraag situeert zich in het deel van de straat gelegen tussen de kruising met de Filips van Cleeflaan en de Jozef II-straat. De directe omgeving wordt in hoofdzaak gekenmerkt door rijwoningen met een gelijkvloerse handel- of horecafunctie (2 tot 3 bouwlagen plus hellend dak).

 

Het pand van de aanvraag (3 bouwlagen plus een hellend dak) betreft een handelshuis (handelszaak met bovengelegen woning). Het handels- en woongedeelte zijn elk afzonderlijk te bereiken vanuit de overdekte inkomzone. Het perceel is 4,80 m breed, 14,50 m diep en volledig bebouwd.

Het gebouw bestaat uit een hoofdvolume met 3 bouwlagen met een zadeldak en een achterbouw met plat dak. Het hoofdvolume is 8,55 m diep. De gelijkvloerse achterbouw is 5,95 m diep. De uitbouw op de verdieping (2 bouwlagen met kroonlijsthoogte 7,63 m) tegenaan de linkerperceelsgrens is 1,90 m breed en 2,55 m diep.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de verbouwing van het handelshuis zodanig dat deze opnieuw bewoonbaar wordt.

 

Met voorliggende aanvraag worden volgende werken beoogd:

  • Het platte dak van de gelijkvloerse aanbouw wordt integraal vernieuwd. De kroonlijsthoogte van het nieuwe dak met dakkoepel bedraagt 3,78 m ter hoogte van de perceelsgrenzen. Door het vernieuwen van het platte dak wordt een vrije hoogte bekomen van 2,64 m.
  • De uitbouw op de verdieping, bestaande uit twee bouwlagen met plat dak en een kroonlijsthoogte van 7,63 m,  wordt vervangen door een nieuwe uitbouw van 1 bouwlaag met plat dak met een kroonlijsthoogte van 6,34 m.  Deze nieuwe uitbouw heeft een breedte van 2,10 m en is 2,55 m diep. In deze uitbouw wordt de badkamer ingericht. De uitbouw op de verdieping wordt gerealiseerd door middel van een houten roostering en OSB-beplating met isolatie en gevelpleister aan de buitenzijde.
  • De isolatie en gevelpleister van de uitbouw op de eerste verdieping wordt doorgetrokken over de volledige achtergevel van het hoofdvolume. Hierdoor krijgt het hoofdvolume een meerdiepte van 15 cm (8,70 m diep).
  • Het bestaande hellend dak wordt vervangen door een nieuw zadeldak dat, uitgezonderd het kleine stukje plat dak aan de voorzijde, qua profiel volledig zal aansluiten bij het zadeldak van het pand aan de rechterzijde. Het profiel van het bestaande zadeldak zal hierbij aan de achterzijde worden uitgebreid tot een nokhoogte van 12,50 m tov de vloerpas (of 13,08 m tov het voetpad). De kroonlijsthoogte van het hoofdvolume aan de achterzijde zal door de aanpassingen aan het nieuwe zadeldak verhoogd worden tot 8 m tov de vloerpas (of 8,58 m tov het voetpad).
  • De voorgevel blijft ongewijzigd.
  • De bestaande scheidingsmuren ter hoogte van de gelijkvloerse uitbouw worden met 5 cm verhoogd. Ook aan de achterzijde van het hoofdvolume ter hoogte van de kroonlijst worden, zij het zeer beperkt, door het voorzien van de isolatie en crepi werken op de perceelsgrens aan de rechterzijde uitgevoerd. 
  • De riolering wordt vernieuwd. Er wordt een gescheiden afvoerstelsel aangelegd tot aan het aansluitpunt ter hoogte van de rooilijn. Er wordt geen hemelwaterput of septische put voorzien.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 28/01/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel op het gelijkvloers. (1991/590)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 22 oktober 2021 onder ref. 062468-003/PV/2021. Het advies kan integraal op het Omgevingsloket worden nagelezen.
Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen.

 

Bijzondere aandachtspunten:

* Vermits de plannen geen duidelijkheid geven over de samenstelling ervan, wordt er benadrukt dat de wanden/vloeren tussen de verschillende compartimenten REI 60 moeten hebben.

* Vermits de plannen geen duidelijkheid geven over de samenstelling ervan, wordt er benadrukt dat de structurele elementen R 60 moeten hebben.

* Vermits de plannen geen duidelijkheid geven over de samenstelling ervan, wordt er benadrukt dat de houten dakstructuren R 30 moeten hebben.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement. Het wijkt af op onderstaande voorschriften:

 

Art. 11: Afvalwater -septische put – IBA; De plaatsing van een septische put (voor lozing van faecaal, zwart, afvalwater) is verplicht bij nieuwbouw, al dan niet na slopen, en bij verbouwingen waarbij het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden.

Op gemotiveerd verzoek kan de vergunningverlenende overheid de bouwheer vrijstellen van deze verplichting indien de plaatsing technisch niet mogelijk of te moeilijk is.

Toetsing: Er wordt geen septische put voorzien. Het faecaal afvalwater wordt rechtstreeks op de riolering aangesloten. Er werd geen gemotiveerd verzoek tot vrijstelling van deze verplichting aan de aanvraag toegevoegd.

Gezien het perceel (nagenoeg) volledig bebouwd is en de plaatsing van een septische put ondergronds of in een kelderruimte met een toezichtsluik buiten bewoonde ruimtes onmogelijk is, kan een vrijstelling verleend worden voor het plaatsen van een septische put. Een eventueel bestaande septische put moet behouden blijven en geïntegreerd worden in het nieuwe rioleringsstelsel.

 

Art. 13: Aanvulling op de gewestelijke hemelwaterverordening; Ter aanvulling van art; 9 §1 van de gewestelijke hemelwaterverordening is de plaatsing van een hemelwaterput ook verplicht bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een gelijkvloerse of kelderverdieping van een bestaand gebouw, waarbij die verbouwing tot gevolg heeft dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden. Deze verplichting geldt enkel bij verbouwingen aan een bestaand gebouw, waarvan de oppervlakte groter dan 40 m² is.

Op gemotiveerd verzoek kan de vergunningverlenende overheid de bouwheer bij verbouwingen vrijstellen van de verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput of toestaan dat een kleinere hemelwaterput  wordt geplaatst, indien de plaatsing technisch niet mogelijk of te moeilijk is.

Toetsing: Met de geplande verbouwing worden grondige rioleringswerken uitgevoerd zonder te voorzien in een hemelwaterput met herbruik. Er werd geen gemotiveerd verzoek tot vrijstelling van het plaatsen van een hemelwaterput aan de aanvraag toegevoegd.
Het realiseren van een inpandige hemelwaterput is moeilijk haalbaar op voorliggend perceel. Bijgevolg wordt de aanvrager vrijgesteld van het plaatsen van een hemelwaterput. Deze vrijstelling impliceert evenwel de verplichting tot het inrichten van de nieuwe platte daken als groendak. (voorwaarde)

 

Art. 29 en 29bis: Appartement, eengezinswoning, schakelwoning en hospitawoning; Om de woonkwaliteit te garanderen, worden in art. 29 tal van voorschriften opgenomen waaraan een woning (appartement/eengezinswoning, schakelwoning en hospitawoning) aan moet voldoen.

Toetsing: De leefruimte met open keuken heeft een oppervlakte >27 m² met een vrije hoogte >2,50 m. De woning beschikt over twee slaapkamers, waarvan 1 een minimum vloeroppervlakte van 11 m² heeft.

De woning beschikt niet over een berging van minimum 3 m². Er kan op gemotiveerd verzoek afgeweken worden van de oppervlaktenormen. Er wordt geen gemotiveerd verzoek toegevoegd aan de aanvraag. Aangezien de aanvraag een verbouwing betreft van een rechtmatig tot stand gekomen handelshuis, kan een afwijking toegestaan worden op het ontbreken van een berging. Er rest een kleine bergruimte in de traphal op de gelijkvloerse verdieping. Deze ruimte volstaat.

De woning beschikt niet over een private buitenruimte. Aangezien het pand in de bestaande, vergund geachte toestand, ook niet beschikt over een private buitenruimte en de aanvraag een verbouwing betreft,  kan een afwijking verleend worden op het ontbreken van een privatieve buitenruimte.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Met voorliggende aanvraag wordt een bestaand, ongeschikt en onbewoonbaar, pand verbouwd zodanig dat kan worden voldaan aan de minimale kwaliteitsvereisten voor de woongelegenheid op de verdieping.

De bestaande functie (handelshuis) blijft integraal behouden. Het volume van het bestaande pand blijft quasi ongewijzigd, uitgezonderd een verlaging van de aanbouw (van 7,63 m hoog tot 6,34 m) op de verdieping en een beperkte uitbreiding van het dakvolume.

De bestaande scheidingsmuren ter hoogte van de gelijkvloerse uitbouw worden met slechts 5 cm verhoogd. De overige wijzigingen aan de zijdelingse perceelsgrenzen ten gevolge van het plaatsen van isolatie + crépi beperken zich tot een klein stukje ter hoogte van de kroonlijst aan de achtergevel.    De bestaande scheidingsmuren worden zeer beperkt gewijzigd. Er kan geoordeeld worden dat de impact op de aanpalende panden ruimtelijk aanvaardbaar zijn.

 

De ruimtelijke impact van deze verbouwing op de aanpalenden en de omgeving is zeer beperkt.

De bewoonbare oppervlakte, alsook de lichttoetreding tot de woongelegenheid blijven ongewijzigd. Er ontbreekt een berging van 3 m² en een privatieve buitenruimte, zoals voorgeschreven door het ABR. Het wordt betreurd dat men hiermee met voorliggende aanvraag hier geen rekening mee gehouden heeft. Aangezien de aanvraag louter de verbouwing van een vergund geacht handelshuis betreft, kan alsnog een vergunning verleend worden in afwijking met de art. 29 en 29bis van het ABR.

Er kan aangenomen worden dat de goede ruimtelijke ordening met voorliggende aanvraag niet zal worden geschaad.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor de verbouwingswerken naar de oorspronkelijke situatie van handelspand en eengezinswoning aan Ali Gok - Yonca Aydin gelegen te Wondelgemstraat 25, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

Voorwaarden die voortvloeien uit de externe adviezen:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 22/10/2021 met kenmerk 062468-003/PV/2021).

 

Platte daken – groendak:

De nieuw gecreëerde platte bedaking dient uitgevoerd te worden als groendak , gezien de toegestane afwijking op artikel 13. Het voorzien van een groendak mag geen afbreuk doen aan artikel 6 (opstand scheimuren). Daarnaast moet deze aanpassing gebeuren zonder verdere ophoging van de gemene muren en moet de vrije hoogte van de onderliggende ruimte voldoende hoog blijven.

Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m².

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

 

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leiding naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Het plaatsen van een nieuwe septische put is niet verplicht. Een eventueel bestaande septische put moet behouden blijven en geïntegreerd worden in het nieuwe rioleringsstelsel.

De vrijstelling is gekoppeld aan deze bouwvergunning en heeft (is) geen blijvend karakter (recht) voor het perceel (zo kunnen bij toekomstige wijzigingen en verbouwingen in het kader van een bouwaanvraag andere voorwaarden gelden).

Het weglaten van een septische put brengt een groter risico mee voor verstoppingen in het buizenstelsel zelf. We adviseren dan ook om geen geheel “onbereikbaar gesloten” stelsel uit te voeren en te voorzien in voldoende controleputjes of andere toegangsmogelijkheden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

In functie van een eventuele werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).