Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06305 - 15534/M/4 - Geluidsuitzending - op 31 december 2021 (oudejaarsavondevent HEET) in Kunstencentrum Vooruit te Sint-Pietersnieuwstraat 23 te Gent

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:45
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06305 - 15534/M/4 - Geluidsuitzending - op 31 december 2021 (oudejaarsavondevent HEET) in Kunstencentrum Vooruit te Sint-Pietersnieuwstraat 23 te Gent 2021_CBS_06305 - 15534/M/4 - Geluidsuitzending - op 31 december 2021 (oudejaarsavondevent HEET) in Kunstencentrum Vooruit te Sint-Pietersnieuwstraat 23 te Gent

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.


 WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?


 Vooruit V.Z.W. heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 12 november 2021 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.


 Volgende wordt aangevraagd:

• Onderwerp: op 31 december 2021 (oudejaarsavondevent HEET) in Kunstencentrum Vooruit te Sint-Pietersnieuwstraat 23 te Gent

• Locatie: Sint-Pietersnieuwstraat 23,9000 Gent (binnen op privé domein)

• Verwacht aantal bezoekers: 1620
 

Datum aanvang

Uur aanvang

Datum einde

Uur einde

Max. dB(A)

LAeq,15min

31/12/2021

23:00

01/01/2022

6:00

92


 BEOORDELING

Volgend voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht door de Dienst Milieu en Klimaat op 1 december 2021.
EVALUATIE VAN DE AANVRAAG

Algemene krijtlijnen

In de stedelijke Beleidsnota Lucht en Geluid 2020-2025 van de Stad Gent (gemeenteraadsbeslissing dd. 19 oktober 2020) werden een aantal krijtlijnen uitgezet m.b.t. evenementenbeleid.

 

Voor evenementen die binnen plaatsgrijpen zijn normaal gezien de omgevingsnormen voor geluid van toepassing (hindernormen voor de buurt): deze bepalen hoe luid muziek mag gespeeld worden om de buurt niet te hinderen (reguliere maximum geluidsdrukniveau).

Uitzonderlijk geldt dat er, mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen, mag afgeweken worden van de omgevingsnormen voor geluid en dit met een maximum van 12 gelegenheden per jaar en maximum 2 gelegenheden per maand.

 Hierbij wordt uitzonderlijk 10 dB(A) extra toegestaan, boven op het reguliere maximum geluidsdrukniveau.


 Er zijn geen gegevens bekend over de akoestische eigenschappen van het pand (noch via akoestisch onderzoek, noch via milieuvergunning of interne databank van de Dienst Toezicht van de Stad Gent), waardoor er in dit besluit van uitgegaan wordt dat het reguliere maximum geluidsdrukniveau 85 dB(A) bedraagt, gemeten als LAeq, 15 minuten.


 Het maximum geluidsdrukniveau dat bij wijze van uitzondering toegestaan is, is 95 dB(A) gemeten als LAeq, 15 minuten. Dit correspondeert met een toetsingsnorm van 102 dB(A) gemeten als LA,slow, max.

 

Op oudejaar kan conform de ‘Beleidsnota lucht en geluid 2020-2025’ dit geluidsdrukniveau toegestaan worden tot 6.00 u.


 Later op de avond moet het maximum geluidsdrukniveau zakken tot het geluidsdrukniveau waarbij voldaan is aan de omgevingsnormen, in dit geval 85 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten. Dit correspondeert met een toetsingsnorm van 92 dB(A), gemeten als LA,slow,max. Voor dit laatste geluidsdrukniveau wordt geen einduur opgelegd.

 

VOORWAARDEN
 Rekening houdend met de algemene krijtlijnen en het voorwerp van de aanvraag worden voorwaarden opgelegd qua einduur en geluidsdrukniveau.


 Het toegelaten geluidsdrukniveau bedraagt:

 

Datum

Start uur

Eind uur

dB(A)
LAeq, 15 min
 
‘energetisch gemiddelde’

dB(A)
LA,slow, max
 
‘piekniveau’

31/12/2021

23:00

6:00

95

102

 

6:00

NVT

85

92

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.


 

Er staat geen mixtafel aangeduid op de plannen voor alle zalen. De geluidsdrukniveaus gelden in het midden van de zalen.


 De ramen en deuren moeten gesloten blijven.


De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. In de brief moet de organisator een telefoonnummer vermelden waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator moet dit telefoonnummer ook vooraf doorgeven aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).


De organisator moet zelf, gedurende de volledige periode van de activiteit, minstens de toetsingsnorm controleren. 

 De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingsaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de Dienst Milieu en Klimaat en neemt het tot haar eigen motivatie.

De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

Activiteit

AC34245 Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan Vooruit V.Z.W. op 31 december 2021 (oudejaarsavondevent HEET) in Kunstencentrum Vooruit te Sint-Pietersnieuwstraat 23 te Gent.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Het toegelaten geluidsdrukniveau bedraagt:


 Datum

Start uur

Eind uur

dB(A)
LAeq, 15 min
 
‘energetisch gemiddelde’

dB(A)
LA,slow, max
 
‘piekniveau’

31/12/2021

23:00

6:00

95

102

 

6:00

NVT

85

92

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.


 2. De geluidsdrukniveaus gelden ter hoogte van de zalen.

3. Ramen en deuren moeten gesloten blijven.

4. De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. De organisator vermeldt in deze brief een telefoonnummer waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator geeft dit telefoonnummer ook vooraf door aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).

5. De organisator moet zelf het toegelaten geluidsdrukniveau op zijn terrein controleren met een sonometer.

6. De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

Artikel 3

Opmerking

Bij het nemen van deze beslissing is nog niet geweten/beslist of dit evenement zal kunnen doorgaan. Deze geluidsuitzending wordt zonder voorwerp als coronamaatregelen het evenement verbieden.