Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06488 - OMV_2021160100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een terras - zonder openbaar onderzoek - Bronstijdweg 20, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06488 - OMV_2021160100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een terras - zonder openbaar onderzoek - Bronstijdweg 20, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06488 - OMV_2021160100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een terras - zonder openbaar onderzoek - Bronstijdweg 20, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Benjamin Van Bel met als contactadres Bronstijdweg 20, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021160100) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 12 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: aanleggen van een terras

• Adres: Bronstijdweg 20, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 12 sectie M nr. 194K

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 28 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Deze aanvraag situeert zich langs de Bronstijdweg. De woning maakt deel uit van een grootschalig woonproject met 329 wooneenheden. Het gaat om een gemengd sociaal-privaat woonproject dat opgebouwd wordt uit 5 bouwclusters rond een centraal openbaar park met binnenhoven aan de achterzijde van elke cluster. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning in rijbebouwing.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat de regularisatie van de aanleg van een nieuw terras aan de achterzijde van de woning. Het terras heeft een oppervlakte van 15,84 m² (de maximale diepte bedraagt 4,8 m en de maximale breedte bedraagt 4,8 m). Het terras houdt een minimale afstand van 0,5 m tot de linker zij perceelsgrens en 0,7 m tot de rechter zij perceelsgrens. De overige tuinzone wordt aangelegd als vergroende tuinzone.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 28/02/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van vijf eengezinswoningen (OMV_2018155901).

Verkavelingsvergunning

  • Op 03/03/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften (2015 SA 271/01).
  • Op 22/03/2012 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwe verkaveling (2011 SA 271/00).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg HOGEWEG, goedgekeurd op 22 februari 1983, en is bestemd als zone bestemd  voor het bouwen van gegroepeerde volkswoningen (art. 17 - wet 29/03/1962).


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (2011 SA 271/00). De aanvraag heeft betrekking op lot 9. De zonering volgens deze verkaveling is zone voor ééngezinswoningen 3 bouwlagen en zone voor tuinen.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. De aanvraag betreft de aanleg van een terras in de tuinzone. Dit terras blijft beperkt qua oppervlakte. Rondom dit terras is er voldoende onverharde ruimte waar het hemelwater dat op dit terras terecht komt kan infiltreren. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Er is geen bezwaar tegen het aanleggen van het terras. Er is geen andere verharding in de tuinzone aanwezig. De afstand tot de perceelsgrens van 0,5 m is voldoende voor de afloop en infiltratie van het regenwater op het eigen domein. Volgens de verkavelingsvoorschriften mag elke woning een verharding in de tuinzone aanleggen van 20 m². De aangevraagde verharding beperkt zicht tot 15,84 m².  Omdat het voorstel overeenstemt met de verkavelingsvoorschriften, getuigt het van een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag komt voor vergunning in aanmerking.


CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleggen van een terras aan Benjamin Van Bel gelegen te Bronstijdweg 20, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.