Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06314 - OMV_2021179413 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput - Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06314 - OMV_2021179413 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput - Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent - Aktename 2021_CBS_06314 - OMV_2021179413 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput - Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

MEVACO - BOUWBEDRIJF NV met als contactadres Durmelaan 6, 9880 Aalter heeft een aanvraag (OMV_2021179413) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 november 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput

• Adres: Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nrs. 529L en 529M

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 november 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

 

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

 

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bronbemaling nodig voor de plaatsing van rioleringswerken en een liftput. | klasse 3 | Nieuw

6099 m³/jaar

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

Op 03/06/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de exploitatie van een school en de renovatie en uitbreiding van het reftergebouw op de site 'instituut bert carlier' (OMV_2020137677).

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

 

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

Bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden tot een diepte van 5 meter. Het grondwater wordt circa 3,5 meter verlaagd.

Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 174 m³/dag en 6.099 m³/jaar. Het grondwater wordt volgens de aanvraag afgevoerd via de nabijgelegen gracht (langsgracht Binnenring).

 

Wateroverlast

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Bodem/grondwaterverontreiniging

In de buurt van de bemalingswerken zijn er bij OVAM bodemdossiers (referentie 4605) gekend. Er moet tijdens de bemalingswerken dan ook rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in de onderzoeken voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.Verspreiding van de restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden. Deze voorwaarde wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Zettingen

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling kan starten na de aktename en zal volgens de aanvrager 60 dagen duren. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Geluid

In de omgeving zijn woningen aanwezig. De pomp zal continu in werking zijn. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Fauna en flora

Binnen de invloedsfeer van de bemalingswerken zijn wel wat bomen aanwezig, maar de bemaling gebeurt tijdens de 'natte periode' (oktober tot maart), meer bepaald in de winterperiode (startdatum midden december voor een periode van ongeveer twee maanden). Bijgevolg zal de impact op opgaand groen zeer klein zijn. Het bemalingswater wordt ook afgevoerd naar een nabijgelegen gracht (langsgracht Binnenring) en bijgevolg betreft het ook een soort retourbemaling.

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

De rubriek wordt als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bronbemaling nodig voor de plaatsing van rioleringswerken en een liftput.  (Nieuw)

6099 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door MEVACO - BOUWBEDRIJF nv (O.N.:0420071069) voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput, gelegen Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211123-0064, omvattende volgende rubriek:

 

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bronbemaling nodig voor de plaatsing van rioleringswerken en een liftput.  (Nieuw)

6099 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

2. In de buurt van de bemalingswerken zijn er bij OVAM bodemdossiers (referentie 4605) gekend. Er moet tijdens de bemalingswerken dan ook rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in de onderzoeken voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.Verspreiding van de restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden.

3. De bemaling kan starten na de aktename en zal volgens de aanvrager 60 dagen duren. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

  1. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).
  2. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.