Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06313 - OMV_2021179407 - melding voor het exploiteren van een tandartspraktijk - Koning Albertlaan 42, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06313 - OMV_2021179407 - melding voor het exploiteren van een tandartspraktijk - Koning Albertlaan 42, 9000 Gent - Aktename 2021_CBS_06313 - OMV_2021179407 - melding voor het exploiteren van een tandartspraktijk - Koning Albertlaan 42, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Peter Van Hoorick met als contactadres koning albertlaan 42, 9000 gent heeft een aanvraag (OMV_2021179407) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 november 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een tandartspraktijk

• Adres: Koning Albertlaan 42, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 762S2

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

 

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een tandartspraktijk.

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.6.5.

afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor behandeling van kwikhoudend afvalwater afkomstig van tandartspraktijken (amalgaanafscheiders) | amalgaam afscheider | klasse 3 | Nieuw

2

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 2.64 kw x 2 stuks | klasse 3 | Nieuw

5,28 kW

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn relevant:

 

Omgevingsvergunningen

*Op 19/11/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een tandartspraktijk (OMV_2021177068)

 

Stedenbouwkundige vergunningen

*Op 26/09/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw. (2002/557).

 

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

afvalwater

De tandartspraktijk ligt in centraal gebied volgens het zoneringsplan van de stad Gent. Dit betekent dat het afvalwater kan geloosd worden in een (gemengde) riolering die aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie.

 

De inrichting beschikt over 2 amalgaam afscheiders in de tandartsstoelen.

Door het aanbrengen of verwijderen van tandheelkundig amalgaam kan kwikhoudend afvalwater ontstaan. De amalgaamafscheider verwijdert het amalgaam uit het afvalwater voor het afvalwater vermengd wordt met ander afvalwater uit de praktijk.

Er dient voldaan te worden aan de sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater (bijlage 5.3.2 - 43. Tandartsen van Vlarem II). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

geluid

De inrichting bevindt zich tussen woningen.

Op het dak van de inrichting (appartementsgebouw) wordt een buitenunit voor 2 airco’s geplaatst. Volgens het aanvraagdossier wordt de technische installatie zo gepositioneerd dat er geen hinder voor de omgeving is. De installaties zijn nooit in gebruik tijdens het weekend/feestdagen/buiten de kantooruren. Er wordt geen significante geluidshinder verwacht. Te allen tijde moet voldaan worden aan de geluidsnormen opgenomen in Vlarem II. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

lucht

De koelinstallaties (airco’s) dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II.

De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Afhankelijk van de aard en inhoud van het gebruikte koelmiddel moeten de nodige lekdichtheidscontroles worden uitgevoerd. Een logboek moet bijgehouden worden. Deze elementen worden als opmerking opgenomen.

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

In de aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Er wordt dus aangenomen dat de aanvraag zich situeert binnen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning(2002/557), waarin de tandartspraktijk werd vergund. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning.

 

Het plaatsen van airco’s is vrijgesteld van vergunning als voldaan is aan onderstaande voorwaarde uit het Vrijstellingsbesluit artikel 3.1 10°

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de volgende handelingen :

10° gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een gebouw, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van het gebouw uitsteken;

Op de bijgevoegde plannen in het dossier is niet af te leiden wat de hoogte van de airco installaties is. De bepaling wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

 

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

De rubrieken worden als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

3.6.5.

Aktename

afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor behandeling van kwikhoudend afvalwater afkomstig van tandartspraktijken (amalgaanafscheiders) | amalgaam afscheider  (Nieuw)

2 stuks

16.3.2°a)

Aktename

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 2.64 kw x 2 stuks  (Nieuw)

5,28 kW

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Peter Van Hoorick voor het exploiteren van een tandartspraktijk, gelegen Koning Albertlaan 42, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20211118-0041, omvattende volgende rubrieken:

 

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

3.6.5.

Aktename

afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor behandeling van kwikhoudend afvalwater afkomstig van tandartspraktijken (amalgaanafscheiders) | amalgaam afscheider  (Nieuw)

2 stuks

16.3.2°a)

Aktename

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 2.64 kw x 2 stuks  (Nieuw)

5,28 kW

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

-De buitenunit van de airco-installatie mag niet meer dan 3 meter boven de nok van het gebouw uitsteken.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

-Er dient voldaan te worden aan de sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater (bijlage 5.3.2 - 43. Tandartsen van Vlarem II).

-Te allen tijde moet voldaan worden aan de geluidsnormen opgenomen in Vlarem II.

-De koelinstallaties (airco’s) dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Afhankelijk van de aard en inhoud van het gebruikte koelmiddel moeten de nodige lekdichtheidscontroles worden uitgevoerd. Een logboek moet bijgehouden worden.