Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06522 - OMV_2021161680 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting op een voorgevel (verlichte doosletters) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Annaplein 31, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06522 - OMV_2021161680 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting op een voorgevel (verlichte doosletters) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Annaplein 31, 9000 Gent - Weigering 2021_CBS_06522 - OMV_2021161680 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting op een voorgevel (verlichte doosletters) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Annaplein 31, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Arteveldehogeschool VZW met als contactadres Hoogpoort 15, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021161680) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 15 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een publiciteitsinrichting op een voorgevel (verlichte doosletters)

• Adres: Sint-Annaplein 31, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 2114L5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag betreft een gebouw van de Artevelde Hogeschool, gelegen aan de noordoostelijke zijde van het Sint-Annaplein in de binnenstad. De nabije omgeving is gevarieerd; rondom het Sint-Annaplein bevindt zich hoofdzakelijk gesloten bebouwing met 3 tot 6 bouwlagen.

 

Het project ligt binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht 'Parochiekerk Sint-Anna met omgeving', beschermd bij besluit van 22/02/1980.

 

Het pand in kwestie is opgenomen als 'Gevelwand met neoclassicistische herenhuizen' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 19245) en wordt er als volgt beschreven:
‘Oostelijke zijde van het Sint-Annaplein. Drie bouwlagen hoge gevelwand van drieëntwintig traveeën. Bepleisterde lijstgevels van het enkelhuistype op arduinen plint met keldergaten. Sokkel vormende begane grond met afgevlakte bossage en beluikte rondboogvensters. Middenrisaliet van zeven traveeën: bovenbouw geritmeerd door kolossale gecanneleerde pilasters met Ionisch kapiteel en driehoekig fronton boven bel-etagevensters met balustrade; verhoogd met attiek. Twee licht vooruitspringende hoekrisalieten van drie traveeën. Voorts rechthoekige omlijste vensters. Hoofdverdieping met kroonlijst op consoles boven de vensters en ijzeren leuningen op borstweringen. Twee grote rechthoekige poorten in arduinen omlijsting en bekronend balkon voor deurvenster op de uiterste travee van het middenrisaliet.’

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft de regularisatie van een frame aan de voorgevel ter hoogte van de toegangspoort met daarop lichtgevende publiciteit ‘Artevelde Hogeschool’ en bijhorend logo. Meer specifiek betreft het intern verlichte doosletters gevestigd op de voorgevel door middel van een frame.

De afmetingen zijn als volgt:

-          Breedte van de letters: 2,3 m

-          Maximale hoogte van de letters: 0,58 m

-          Breedte van het frame: 3,6 m

Het frame inclusief de letters springt 24 cm uit de voorgevel, en het bevindt zich 3,8 m boven het voetpad. De letters zelf worden gekleurd uitgevoerd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

 • Op 11/03/1963 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen refter, vergaderzaal , kantoren. (Litt. J-2-63)
 • Op 30/08/1974 werd een vergunning afgeleverd voor aanbouwen van een vergaderzaal op binnengronden. (Litt. J-1-74)
 • Op 05/11/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van het auditorium van een schoolgebouw (fase 2). (1991/216)
 • Op 02/02/1995 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een overdekte ruimte aan het schoolgebouw. (1994/671)
 • Op 20/04/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van zonnepanelen. (2000/231)
 • Op 19/09/2001 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van zonnepanelen (vvorstel tot regularisatie). (2000/852)
 • Op 19/06/2003 werd een vergunning afgeleverd voor de sloping en heroprichting van een tuinmuur. (2003/257)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

 • Gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 8 november 2021:
  De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting t.h.v. het Sint-Annaplein 31 (kadaster: afdeling 4 sectie D nummer 2114L5) te 9000 Gent verleent een gunstig advies.

Gezien de aard van de aanvraag (plaatsing publiciteitsinrichting ) kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

 

 • Voorwaardelijk gunstig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen afgeleverd op 27 oktober 2021 onder ref. 4.002/44021/769.6:
  Het agentschap Onroerend Erfgoed verleent onder voorwaarden een gunstig advies.

 

Motivering:

Ons advies is gunstig als de handelingen voldoen aan volgende voorwaarden:

De aanvraag beoogt de regularisatie van een bestaande, niet vergunde lichtreclame. De reclame is opgebouwd op een horizontale drager waarop losse letters werden bevestigd. Deze drager is bevestigd in het historisch bossagewerk van de 19e eeuwse beschermde gevel. De drager is in opbouw geplaatst voor en over de historische travee van de toegangspoort. De belettering is uitgevoerd in kleur op een overwegend witte historische gevel. Daarom is deze reclamevoering visueel storend.

Ten einde de visuele hinder te beperken worden daarom volgende voorwaarden gesteld:

-          De drager dient te worden ingeklemd in de dagkant van de poortopening op de uitlijning van de kalven van de belendende ramen.

-          De drager en de belettering dienen uitgevoerd te worden in genuanceerde grijstinten.

Als ze aan deze voorwaarden voldoen, doet geen van de gevraagde handelingen afbreuk aan de bescherming. Als ze niet aan de voorwaarden voldoen, dan is ons advies ongunstig.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL ZUID, goedgekeurd
op 29 november 2002, en is bestemd als parkzone en zone voor gemeenschapsvoorzieningen.
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag omvat het regulariseren van zaakgebonden publiciteit aan de voorgevel. De lichtreclame springt (minder dan) 60 centimeter uit op een hoogte van 3,80 meter wat qua constructieve normen voldoet. Echter heeft de gevel een erfgoedkundige waarde en is het perceel bovendien gelegen binnen een beschermd stadsgezicht waardoor publiciteit afbreuk kan doen aan de erfgoedwaarde van de omgeving. Daarom benaderen we publiciteit steeds met de nodige voorzichtigheid. De richtlijn die daarbij gehanteerd wordt is als volgt:

‘Een opschrift moet uitgevoerd worden in losse letters die qua schaal en vormgeving afgestemd zijn op de architectuur van het pand. Het kan zich enkel bevinden in de zone boven de muuropeningen van de gelijkvloerse verdieping en onder de raamopeningen van de eerste verdieping.’

Gezien de bijzondere gevelarchitectuur met rijk uitgewerkte bossage op de gelijkvloerse verdieping kan niet akkoord gegaan worden met voorliggend voorstel. De aangevraagde publiciteit komt enkel voor vergunning in aanmerking indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

-          De drager dient te worden ingeklemd in de dagkant van de poortopening op de uitlijning van de kalven van de belendende ramen.

-          De drager en de belettering dienen uitgevoerd te worden in genuanceerde grijstinten en dus geen gekleurde belettering.

Gezien dit voorstel te ver afwijkt van de beoogde richtlijnen wordt deze negatief beoordeeld en komt niet in aanmerking voor vergunning. Een aanpassing in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden kan in een nieuwe vergunning worden voorgelegd.


CONCLUSIE

Ongunstig, het voorstel is niet in overeenstemming met de erfgoedwaarden van het pand en voldoet niet aan de vooropgestelde randvoorwaarden.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting op een voorgevel (verlichte doosletters) aan Arteveldehogeschool vzw (O.N.:0474120360) gelegen te Sint-Annaplein 31, 9000 Gent.