Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06518 - OMV_2021152194 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van een dakterras, het schilderen van de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk - zonder openbaar onderzoek - Waterkluiskaai 17, 17 - 17A en 17A, 9040 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:22
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06518 - OMV_2021152194 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van een dakterras, het schilderen van de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk - zonder openbaar onderzoek - Waterkluiskaai 17, 17 - 17A en 17A, 9040 Gent - Vergunning 2021_CBS_06518 - OMV_2021152194 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van een dakterras, het schilderen van de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk - zonder openbaar onderzoek - Waterkluiskaai 17, 17 - 17A en 17A, 9040 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Oost West Construct BVBA met als contactadres Wolterslaan 17, 9040 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021152194) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 1 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het toevoegen van een dakterras, het schilderen van de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk

• Adres: Waterkluiskaai 17, 17 - 17A en 17A, 9040 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1211R

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel bevindt zich langs de Waterkluiskaai in de wijk ‘Dampoort’ in Sint Amandsberg.

De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing, waarvan de hoofdgebouwen hoofdzakelijk 3 bouwlagen tellen met platte en hellende daken. De panden zijn hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen.

 

Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 61m² en is ongeveer driehoek-vormig. Het achterste punt ligt op +/-8,1m achter de rooilijn, de straatbreedte meet 13,71m.
Het pand met 3 bouwlagen en een plat dak is een rijbebouwing, ingevuld met een meergezinswoning (met 2 appartementen).

Op de gelijkvloerse en 1e verdieping is het perceel volledig bebouwd, de 2e verdieping meet 4,4m diep achter de rooilijn en heeft een plat dak.

Het perceel beschikt niet over een buitenruimte.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Functies:

Het pand wordt beschouwd als een rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoning met 2 woongelegenheden.
De functie meergezinswoning met 2 appartementen blijft behouden.

 

Hoofdgebouw:
Het volume van het hoofdgebouw wordt verhoogd : Op het niveau van de 4e bouwlaag wordt een klein teruggetrokken gebouw met een oppervlakte van 7,12m² en een plat dak opgetrokken. Hierin komen een trappenhal en een berging.


Deze constructie wordt als volgt ingeplant : vooraan op minimaal +/-1,9m achter de rooilijn, achteraan in het verlengde van de achtergevel van de 2e verdieping, links op minimaal +/-1,2m van zijperceelsgrens en rechts op minimaal +/-1,8m van zijperceelsgrens.
Rechts van de nieuwe constructie wordt een groendak aangelegd. Vooraan en links van het gebouw komt een dakterras met een oppervlakte van 21m².

 

Het gebouw en de afsluitingen van het dakterras liggen onder een denkbeeldig schuin vlak van 50° ten opzichte van de voorgevel (dit is zoals de maximale dakhelling voor een hellend dak voorzien werd in het bijzonder plan van aanleg).
Aan de straatzijde en links komt een borstwering. Achteraan komt een ondoorzichtig zichtscherm. Rechts op de zijperceelsgrens komt ook een ondoorzichtig zichtscherm dat reikt tot een nog niet-bestaande en niet-vergunde opbouw op de 4e bouwlaag op het aanpalende pand (eveneens eigendom van dezelfde eigenaar als het huidig te verbouwen pand).

 

De bouwheer wenst de voorgevel van het gebouw (momenteel een geelbruine baksteen) te beschilderen in een lichte kleur en het schrijnwerk te vernieuwen.
Er worden géén aanpassingen aan de gevelopeningen voorzien en géén externe isolatie aangebracht.

 

Intern worden, met uitzondering van het plaatsen van een vaste trap naar de 4e bouwlaag, geen aanpassingen aan de indeling, het aantal woongelegenheden en/of de functies van de lokalen voorzien.

 

Scheidingsmuren :

Het profiel van de rechter scheidingsmuur wordt verhoogd door het aanbrengen van een zichtscherm.

 

Informatief :
Het doorsnede plan ‘BA_586_S_N_01_doorsnede’ geeft niet de doornede van het eigen pand weer, maar dat van het rechter aanpalende pand (met dezelfde eigenaar) met de niet-vergunde/gerealiseerde opbouw op de 4e bouwlaag ingetekend.
Op dit plan is het geplande zichtscherm op de gemeenschappelijke perceelsgrens zichtbaar.

 

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

  • Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 3 november 2021 onder ref. 066906-001/NVDV/2021 : Advies zie bijlage.
    Besluit: GUNSTIG mits naleving van de opgelegde voorwaarden
  • Gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 19 november 2021 onder ref. U20211119083:  Advies in bijlage.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg NIJVERHEIDSKAAI, goedgekeurd op 9 juni 1995, De bestemming is Z3, zone voor gesloten bebouwing.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.
Overeenkomstig de bepalingen geldend voor de gesloten bebouwing is een hellend dak met maximale helling van 50° toegelaten. Onder de aanvullende bemerkingen –punt (4) - wordt gesteld dat platte daken toegelaten zijn wanneer de aanpalende panden een dergelijke dakvorm vertonen. 
->  De aanvraag voor het oprichten van een achteruit springende bouwvolume en dakterras met zichtschermen voldoet aan deze bepalingen.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Beoordeling zie punt 5 Waterparagraaf.

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De binnenindeling van de meergezinswoning wijzigt niet.


Het inrichten van een dakterras op het platte hoofddak kan aanvaard worden gezien dit een aanzienlijke meerwaarde van de woonkwaliteit van het grootste appartement oplevert.
 

De opbouw (trappenhal/berging) is voldoende beperkt in omvang en wordt ingeplant op voldoende ruime afstanden van de rooilijn en de omliggende perceelsgrenzen.

Het inrichten van een groendak aan de linkerzijde van het terras betekent een meerwaarde van het uitzicht vanaf het dakterras en heeft een gunstig effect, namelijk een vertragend effect, op de afvoer van het hemelwater vanop het gebouw.

 

Rechter zichtscherm :

Het profiel van de rechter scheidingsmuur wordt aangepast (verhoogd) voor het plaatsen van een zichtscherm. Hierbij wordt uitgegaan van een nog niet vergunde of gerealiseerde opbouw op het rechter aanpalende gebouw. De geplande opbouw tot tegen de perceelsscheiding is gelet op de ligging van een straathoek en de beperkte belichting van de achterliggende percelen zeker niet evident en dient nog te worden beoordeeld.
Bijgevolg kan het dakterras en het oprichten van het zichtscherm op de rechter zijperceelsgrens niet aanvaard worden.
->  Het zichtscherm dient als volgt te worden ingeplant : Vanuit de achterste punt op de rechter-zijperceelsgrens dient het zichtscherm loodrecht naar de rooilijn/voorgevel te worden ingeplant (dus niet meer op de gemeenschappelijke perceelsgrens) en met behoud van de begrenzing van de maximale dakhellingsgrens van 50° zoals voorzien in het bijzonder plan van aanleg.

 

Opmerking : Bij de aanvraag voor de aanpassingen aan het rechter aanpalende gebouw (van dezelfde eigenaar) kan nog worden bekeken of het huidige dakterras eventueel iets groter kan worden gemaakt en dit onder de voorwaarde van een degelijke aansluiting op de dakopbouw en het bijhorende dakterras van dat rechter pand. De eventuele uitbreiding van het huidige dakterras kan opgenomen worden in de omgevingsaanvraag van het rechter aanpalende pand.

 

Afwerking voorgevel

Het beschilderen van de voorgevel is A-typisch voor de betreffende omgeving die gekenmerkt wordt door onbeschilderde bakstenen, vaak in geelbruine tinten. Het schilderen van de voorgevel wordt ten sterkste afgeraden.

 

Conclusie

Er kan gesteld worden dat – mits het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden – de dakuitbouw en het dakterras met de aangepaste afboordingen aanvaardbaar zijn in hun omgeving.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het toevoegen van een dakterras, het schilderen van de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk aan Oost West Construct bvba (O.N.:0656876278) gelegen te Waterkluiskaai 17, 17 - 17A en 17A, 9040 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Rechter zichtscherm dakterras

Het zichtscherm moet als volgt te worden ingeplant :  Vanuit de achterste punt op de rechter-zijperceelsgrens dient het zichtscherm loodrecht naar de rooilijn/voorgevel te worden ingeplant (dus niet meer op de gemeenschappelijke perceelsgrens) en met behoud van de begrenzing van de maximale dakhellingsgrens van 50° zoals voorzien in het bijzonder plan van aanleg. (zie ook aanpassing op de plannen).

 

Brandweervoorschriften

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 03/11/2021 met kenmerk 066906-001/NVDV/2021).

 

De Vlaamse Waterweg nv

De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv (advies van 19/11/2021, met kenmerk U20211119083) moeten strikt nageleefd worden.

 

Riolering:

De afwatering van de terrassen moet aangesloten worden op het inpandig rioleringsstelsel. Spuiers die afwateren op het openbaar domein zijn niet toegelaten.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Beschilderen voorgevel

Het beschilderen van de voorgevel is A-typisch voor de betreffende omgeving die gekenmerkt wordt door onbeschilderde bakstenen, vaak in geelbruine tinten.
Het beschilderen van de voorgevel wordt ten sterkste afgeraden.

 

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).