Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06509 - OMV_2021153319 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning en bijgebouw - zonder openbaar onderzoek - Mattestede 3, 9052 Zwijnaarde - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06509 - OMV_2021153319 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning en bijgebouw - zonder openbaar onderzoek - Mattestede 3, 9052 Zwijnaarde - Gedeeltelijke Vergunning 2021_CBS_06509 - OMV_2021153319 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning en bijgebouw - zonder openbaar onderzoek - Mattestede 3, 9052 Zwijnaarde - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Steven Vander Linden - Katrien Kesteleyn met als contactadres Den Beer 9, 9840 De Pinte hebben een aanvraag (OMV_2021153319) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 6 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning en bijgebouw

• Adres: Mattestede 3, 9052 Zwijnaarde

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie C nr. 564B2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats

Het perceel is gelegen in de Mattestede te Zwijnaarde. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door halfopen en gesloten bebouwing van 2 bouwlagen met dakverdieping. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een halfopen bebouwing van 2 bouwlagen met dakverdieping. Het perceel kent een breedte van 13,35m ter hoogte van de rooilijn en een breedte van 12,20m ter hoogte van de garage. De lengte van het perceel is ongeveer 26,50m.

 

Het bestaande hoofdgebouw ligt op 8,73m van de rooilijn en kent een diepte van 9,90m. Gecombineerd met de veranda kent het bestaande gebouw een totale diepte van 12,71m. De breedte van de woning bedraagt 9,05m waarbij er nog een erker verspringt tot 0,81m aan de rechterkant van de woning. De kroonlijsthoogte bedraagt 5,04m tegenover het maaiveld en de nokhoogte bedraagt 9,86 tegenover het maaiveld. Er is een vrijstaande garage aanwezig met afmetingen 3,4m x 5,4m. Deze garage is ingepland tegen de achterste en rechtse perceelsgrens. Naast deze garage is nog een kleine houten aanbouw.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning met bijgebouw.

 

Vellen van een boom
De aanvrager wenst 2 mimosastruiken en 1 hoogstammige berk met omtrek 1,16m te rooien. Deze bevinden zich allen in de voortuin. Deze struiken en hoogstammige boom staan op een hinderlijke plaats voor de aanleg van de riolering, oprit, renovatie van de voorgevel en het dak. Er wordt door de aanvrager zelf voorgesteld om een nieuwe inheemse boom (beuk of gelijkwaardig) te heraanplanten.

 

Renovatie eengezinswoning
Voor de renovatie van de eengezinswoning zal aan de achtergevel de veranda, de aangebouwde toiletruimte en de verbindingsmuur naar de garage worden afgebroken. Op de gelijkvloerse verdieping wordt een open keuken gerealiseerd door de muur tussen de keuken en leefruimte uit te breken. Bijkomend wordt er een nieuw toilet gerealiseerd grenzend aan de inkomruimte. Op de eerste verdieping wordt een vaste trap geplaatst die toegang verschaft tot de zolderruimte. In deze zolderruimte wordt een afgesloten berging gerealiseerd en een extra ruimte. De schouwen worden afgebroken. Er worden nieuwe dakramen gestoken in de badkamer, in de traphal naar de zolder en in de zolderruimte zelf.

 

Alle gevels worden extra geïsoleerd. Hiervoor dient men de bestaande gevelsteen af te breken en te vervangen door spouwisolatie en een nieuwe gevelsteen. In totaal zou het nieuwe gevelvlak ongeveer 12cm buiten het bestaande gevelvlak uitkomen. Het schrijnwerk wordt vervangen.

 

De riolering wordt gescheiden aangelegd. De bestaande septische put wordt vervangen. De bestaande regenwaterput wordt behouden en zal worden gebruikt voor de dienstkraan, toiletten en de wasmachine.

 

Er is een aanpassing van de perceelsgrens lopende bij de notaris. Hierbij wordt het bestaande punt aan de rooilijn verbonden met de het punt op de scheiding aan de voorgevels van de garages.

 

Bijgebouw

De bestaande garage wordt omgevormd naar een berging. De opening van de garagepoort wordt ingevuld met een beglaasde deur en metselwerk. De bestaande gevelsteen wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe. De bestaande oprit in asfalt wordt verwijderd. Het asfalt naar de garage wordt vervangen door gras met losse stapstenen. Er komt nieuwe waterdoorlatende verharding in klinkers met afwatering op eigen terrein. Er wordt een tweede autostaanplaats gerealiseerd op een semi-verharde strook met waterdoorlaatbare grasdallen.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Het dakoppervlak van de woning wordt aangesloten op de bestaande hemelwaterput. Hierdoor kan in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De verbouwing van de eengezinswoning houdt een verbetering in van de leefkwaliteit. Het afbreken van de extra houten berging naast de omgevormde garage wordt als positief ervaren. Het uitbreken van niet noodzakelijke verharding is een grote meerwaarde in functie van infiltratie op het eigen perceel. Echter worden er in het voorstel nog 2 autostaanplaatsen in de voortuin ingetekend. Er wordt maar één autostaanplaats toegestaan in de voortuin. Autostaanplaatsen in de voortuinen zijn stedenbouwkundig gezien niet wenselijk. Het voorzien van parkeerplaatsen zorgt voor niet strikt noodzakelijke verharding, wat vanuit de klimaatdoelstellingen niet aanvaard kan worden (artikel 12 van het Algemeen Bouwreglement). Ook esthetisch gezien is het absoluut niet wenselijk om voortuinen in te richten als autostaanplaatsen. Aangezien de woning halfopen is, kan de staanplaats aan de rechterzijde wel behouden blijven. Bovendien betreft dit bestaande verharding. De schuine autostaanplaats is nieuwe verharding en is niet aanvaardbaar. Bijgevolg wordt de tweede (schuine) autostaanplaats uit de vergunning gesloten. (zie aanduiding op plan)

Het isoleren van de voorgevel zal een positief effect hebben op zowel het wooncomfort als de energie-efficiëntie van de woning. De gevel wordt op een kwalitatieve manier afgewerkt en zal daardoor ook een opwaardering van het straatbeeld betekenen.

Er is geen bezwaar tegen het rooien van de hoogstammige boom. Deze boom is in het verleden al gesnoeid omdat hij dicht tegen de woning staat. Dit zal ook in de toekomst periodiek moeten gebeuren. De oprit in asfalt wordt ook weggebroken en de wortels van de berk zullen bij heraanleg van de oprit ook beschadigd worden. Zoals ook al voorgesteld, zal er een nieuwe hoogstammige loofboom moeten worden aangeplant. Deze boom kent een minimumstamomtrek HS12/14 en wordt aangeplant ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen na het rooien en op minstens 2m van de nieuwe perceelsgrens en de nieuwe leidingen.

Voorliggende aanvraag komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Ongunstig voor het aanleggen van de verharding in de voortuin in functie van een bijkomende schuine autostaanplaats. De voortuin moet groen en onverhard aangelegd worden met uitzondering van één autostaanplaats aan de rechterzijde van de woning ter hoogte van de bestaande oprit.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning en bijgebouw aan Steven Vander Linden - Katrien Kesteleyn gelegen te Mattestede 3, 9052 Zwijnaarde.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

De volgende werken worden uitgesloten uit de vergunning:

-          Het aanleggen van de verharding in de voortuin in functie van een bijkomende schuine autostaanplaats (zie plannenset).

 

Boom

Er moet een nieuwe boom worden aangeplant. De nieuwe boom is een hoogstammige loofboom met minimumstamomtrek HS12/14 en wordt heraangeplant ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2m van de perceelsgrens en de nieuwe leidingen.

 

Openbaar domein

Alle toegangen op het private domein moeten via de oprit bereikbaar zijn. De overige zone dient fysiek afgesloten te worden van het openbaar domein. De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

 

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).