Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06532 - OMV_2021142841 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:24
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06532 - OMV_2021142841 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker - Vergunning 2021_CBS_06532 - OMV_2021142841 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Stijn Vanderkimpen met als contactadres François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker heeft een aanvraag (OMV_2021142841) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanleggen van een zwembad

• Adres: François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie B nr. 521V4

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 16 september 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel van de aanvraag bevindt zich in de François Van Impelaan in de deelgemeente Oostakker. De nabije omgeving bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande en gekoppelde eengezinswoningen in een verkavelingscontext. Op het perceel bevindt zich een vrijstaande eengezinswoning (2 bouwlagen met een plat dak). Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 548 m², de woning heeft een footprint van 100 m².

De aanvraag strekt tot het plaatsen van een zwemvijver in de achtertuin en  het plaatsen van een tuinhuis met terrasoverkapping tegen de rechter zijgevel van de woning.

De zwemvijver wordt ingeplant in de linkse zijde van de achtertuin, op 3 m van de linkse perceelsgrens, op 1,89 m van de achterste perceelsgrens en op 3 m van de achtergevel van de woning. Het zwembad heeft een oppervlakte van 20 m² (3,25 m x 6,2 m).

 

Tegen de linker zijgevel van de woning wordt een tuinberging met terrasoverkapping gebouwd. Deze constructie is 3 m breed, 8,1 m lang en 2,16 m hoog. Dit houten bijgebouw wordt opgericht op 4,9 m achter de voorgevel van de woning en op 2,93 m van de rechter perceelsgrens. De terrasoverkapping komt over het bestaande terras achter de woning.

Deze aanvraag is een herneming van een recent geweigerde omgevingsvergunning (zie historiek). In deze weigering werd opgemerkt dat de plannen, die de vergunde situatie weergeven, niet overeenstemmen met de bestaande situatie:

-          de oprit werd heel wat breder uitgevoerd waardoor de voortuin heel sterk verhard is

-          er bevindt zich een constructie in de voortuin

-          het terras achter de woning werd ruimer uitgevoerd

Hierdoor kon geen correcte beoordeling gemaakt worden. Daarnaast werd geoordeeld dat de verhardingsgraad op het perceel in strijd was met artikel 12 van het algemeen bouwreglement.

Met deze nieuwe aanvraag wordt de verharding in de voortuinstrook beperkt tot hetgeen werd vergund bij de woning. Op de foto’s in de aanvraag is te zien dat de wederrechtelijk aangelegde verharding reeds werd verwijderd. De constructie in de voortuin wordt verplaatst tot tegen de rechter zijgevel.
 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 18/03/2021 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van een zwemvijver (OMV_2020165594).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 08/03/2018 werd een vergunning afgeleverd voor de nieuwbouw van een eengezinswoning en het slopen van bijgebouwen. (2017/01248 Dig).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. De aanvraag heeft betrekking op lot 1. De zonering volgens deze verkaveling is achtertuin.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling, de stedenbouwkundige voorschriften stellen dat

-          de verhardingen beperkt moeten blijven tot de bouwzone en dat een eventueel terras met een maximale oppervlakte van 25 m² buiten de bouwzone mag aangelegd worden. Met deze aanvraag bedraagt het aandeel verharding buiten de bouwzone ongeveer 33 m² (terras en zwembad).

-          De maximale oppervlakte voor een bijgebouw is 12 m². Hier wordt een bijgebouw van 24,3 m² aangevraagd.

 

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een goedgekeurde, niet vervallen verkavelingsvergunning, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

De afwijkingen op de voorschriften van de verkaveling zijn aanvaardbaar om volgende redenen:

-          Verharding: het aandeel verharding buiten de bouwzone wijkt slechts beperkt af op hetgeen is toegestaan volgens de verkaveling. Het geheel aan verharding in de achtertuin is in verhouding tot de grootte van de tuin en het perceel. Doordat het zwembad wordt gekoppeld aan het bestaande terras blijft ook een voldoende grote en onverharde tuinzone behouden.

-          Bijgebouw: het bijgebouw is groter dan toegestaan is volgens de verkaveling. Dit bijgebouw bevindt zich evenwel grotendeels in de bouwzone volgens de verkaveling. Door het bouwen van het bijgebouw tegen de zijgevel van de woning blijft de achtertuin ook gespaard en wordt deze niet versnipperd. Een tuinbijgebouw met een oppervlakte van 24 m² is aannemelijk bij een eengezinswoning. Deze constructie houdt ook nog voldoende afstand van de rechter perceelsgrens, waardoor de impact op deze aanpalende dan ook beperkt blijft.

 

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

 

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op dit bijgebouw moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op het bijgebouw terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

 

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 7 oktober 2021 tot 5 november 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
 

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Deze aanvraag betreft de aanleg van een zwembad in de achtertuin en de bouw van een berging/overdekt terras tegen de rechter zijgevel van de woning. Dit betreft een herneming van een recent geweigerde omgevingsvergunning. Met deze nieuwe aanvraag worden een aantal onduidelijkheden weggewerkt. Volgens de foto’s in de aanvraag werd een deel van de wederrechtelijk aangelegde verharding in de voortuin reeds uitgebroken en wordt de verharding voor de woning opnieuw beperkt tot hetgeen werd vergund bij de bouw van de woning. Ook het bijgebouw in de voortuin werd verwijderd.

 

De werken komen in aanmerking voor vergunning. Het geheel aan verharding in de tuin is in verhouding tot de grootte van de tuin en het perceel. Het zwembad wordt gekoppeld aan de bestaande terrasverharding waardoor een voldoende grote en onverharde tuinzone behouden blijft. Het zwembad wordt op voldoende grote afstand ingeplant van de perceelsgrenzen, waardoor geen negatieve impact wordt verwacht voor de aanpalenden.

 

Een tuinbijgebouw met een oppervlakte van 24 m² is aannemelijk bij een eengezinswoning. Door ook het bijgebouw te koppelen met de bestaande bebouwing blijft de achtertuin vrij van bebouwing. Deze constructie houdt voldoende afstand van de rechter perceelsgrens, waardoor de impact op deze aanpalende dan ook beperkt blijft.

 

Er wordt nog opgemerkt dat er in de vergunning voor de bouw van de woning een bijzondere voorwaarde werd opgelegd met betrekking tot een aanplant van minstens 5 hoogstammige bomen in de tuin. Deze voorwaarde werd tot op heden niet uitgevoerd. De aanplant van leilindes als haag stemt hier niet mee overeen omdat dergelijke bomen niet tot volwaardige hoogstammige bomen kunnen uitgroeien. De aanplant van de bomen wordt opnieuw als bijzondere voorwaarde opgelegd.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 

Aanplant bomen

Het eerstkomende plantjaar moeten minstens 5 hoogstammige bomen met een minimummaat 10/12 worden aangeplant in de tuin.

 

Riolering

De overloop/leegloop van het buitenzwembad dient op de regenwaterleiding of RWA-leiding van het intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten zoals opgelegd bij de vergunning 2017/01248.

NB: Bij leegloop moet de chloordosering op tijd stoppen), terugspoelwater/de backwash van de filter moet op de vuilwaterleiding of DWA aangesloten worden.

 

OPMERKINGEN
 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad aan Stijn Vanderkimpen gelegen te François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Aanplant bomen

Het eerstkomende plantjaar moeten minstens 5 hoogstammige bomen met een minimummaat 10/12 worden aangeplant in de tuin.

 

Riolering

De overloop/leegloop van het buitenzwembad dient op de regenwaterleiding of RWA-leiding van het intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten zoals opgelegd bij de vergunning 2017/01248.

NB: Bij leegloop moet de chloordosering op tijd stoppen), terugspoelwater/de backwash van de filter moet op de vuilwaterleiding of DWA aangesloten worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).