Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06500 - OMV_2021147565 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 447, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06500 - OMV_2021147565 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 447, 9000 Gent - Weigering 2021_CBS_06500 - OMV_2021147565 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 447, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Dirk Van De Walle met als contactadres sint-denijslaan 443, 9000 gent heeft een aanvraag (OMV_2021147565) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het vellen van een wilg

• Adres: Sint-Denijslaan 447, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 370C2

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 7 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel in kwestie is gelegen in de Sint-Denijslaan in de Stationsbuurt-Zuid. De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing, hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen.

 

Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van ca. 2813 m². Het perceel dient als tuin bij de vrijstaande eengezinswoning op het linker aanpalende perceel (huisnr. 443). Het perceel in kwestie grenst aan de achterzijde aan het natuurgebied Overmeers.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het rooien van een tweestammige wilg in de achtertuin (natuurgebied). De omtrek van de dikste stam bedraagt ca. 3,5 m.  De boom bevindt zich op 0,8 m van de achter perceelsgrens. Deze aanvraag is gebaseerd op de eis van de eigenaar van het achterliggende perceel (perceelnummer 369a) voor een toegang over een breedte van 10 m naar het bos.

 

In 2017 werd reeds een vergunning tot rooien van dezelfde boom aangevraagd. De aanvraag werd echter geweigerd omwille van geen gegronde motivatie tot rooien en ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 11/01/2018 werd een weigering afgeleverd voor het rooien van een boom. (2017/10169)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Gunstig advies van Provincie Oost-Vlaanderen - Directie Leefmilieu afgeleverd op 15 november 2021 onder ref. MO2/dossiers/37459/AS:
Het advies van Provincie Oost-Vlaanderen – Directie Leefmilieu, Dienst Integraal Waterbeleid is gunstig.

 

Ongunstig advies van Agentschap Natuur en Bos afgeleverd op 10 november 2021 onder ref. 21-219720:
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsaanvraag in strijd is met - volgende direct werkende norm(en):

Artikel 16 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 (het verlenen van de vergunning veroorzaakt vermijdbare schade)

Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent een ongunstig advies. Gelet op artikel 4.3.3. VCRO kan de vergunningverlenende overheid de vergunning niet toekennen.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied en natuurgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het vellen van de wilg kan niet gunstig beoordeeld worden. Deze boom staat binnen natuurgebied en op de rand van een boszone. Het is mogelijk links van de boom te passeren
(5 m) om het achterliggende bos te bereiken. Er is bijgevolg geen enkele gegronde motivatie om deze boom te vellen.

 

Conform Artikel 4.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt de vergunning geweigerd indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.

 

Het Agentschap Natuur en Bos verleende op 10/11/2021 een ongunstig advies
met kenmerk 21-219720. In dit advies wordt gemotiveerd dat de vergunningsaanvraag in strijd is met Artikel 16 van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 (het verlenen van de vergunning veroorzaakt vermijdbare schade). Gelet op artikel 4.3.3. VCRO kan de vergunningverlenende overheid de vergunning niet toekennen. Bijgevolg wordt het bindend advies van het Agentschap Natuur en Bos gevolgd en wordt deze aanvraag negatief beoordeeld.


CONCLUSIE

Ongunstig wegens negatief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (advies van 10/11/2021, met kenmerk 21-219720) en onvoldoende reden tot rooien.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg aan Dirk Van De Walle gelegen te Sint-Denijslaan 447, 9000 Gent.

 

.