Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06537 - OMV_2021139555 R - aanvraag omgevingsvergunning voor terrasoverkapping aangebouwd aan de garage - met openbaar onderzoek - Molzelebilk 44, 9041 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:25
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06537 - OMV_2021139555 R - aanvraag omgevingsvergunning voor terrasoverkapping aangebouwd aan de garage - met openbaar onderzoek - Molzelebilk 44, 9041 Gent - Weigering 2021_CBS_06537 - OMV_2021139555 R - aanvraag omgevingsvergunning voor terrasoverkapping aangebouwd aan de garage - met openbaar onderzoek - Molzelebilk 44, 9041 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Mevrouw Greet Luyten met als contactadres Molzelebilk 44, 9041 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021139555) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 31 augustus 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: terrasoverkapping aangebouwd aan de garage

• Adres: Molzelebilk 44, 9041 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie A nr. 1363H

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 november 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag situeert zich op een perceel op de hoek van Molzelebilk en de Schaapsscheerderstraat in Oostakker. De omgeving wordt gekenmerkt door halfopen en vrijstaande eengezinswoningen. Op het perceel bevindt zich een halfopen eengezinswoning en achteraan op het perceel een vrijstaande garage.

 

Met deze aanvraag wenst men tegen de garage (37 m²) een terrasoverkapping te bouwen. De terrasoverkapping meet 2,91 m bij 2,91 m en heeft een hoogte van 2,35 m. Het is een open constructie met langs de Schaapscheerderstraat en gesloten wand voor privacy. Er wordt in de motivatienota aangegeven dat de verharding in de tuin ook reeds deels werd heraangelegd, hiervan ontbreken evenwel plannen.

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 13/12/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een woning. (1994/50164)

* Op 09/07/1998 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een garage. (1998/50037)

* Op 27/09/2001 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning tot een eengezinswoning. (2001/50196)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg HOLSTRAAT, goedgekeurd op 15 december 1989, en is bestemd als 14. zone voor tuinstroken met bouwverbod en 2. zone voor gekoppelde bebouwing.
 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften. De overkapping wordt voorzien in de zone voor gekoppelde bebouwing. In deze zone wordt de bezetting beperkt tot 60 %. Met deze bijkomende constructie wordt de bezettingsgraad in de zone voor gekoppelde bebouwing minstens 75 %.

 

We kunnen hier geen afwijking op toestaan. De achtertuin van dit perceel is op vandaag reeds aanzienlijk bebouwd en verhard. De maximale bezettingsgraad van dit perceel is hier reeds bereikt. Bijkomende bebouwing kan hier niet meer verantwoord worden.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (1992 OO 347/00) en heeft betrekking op lot 53. De zonering volgens deze verkaveling is voortuin, zone voor bebouwing en zone voor koeren en tuinen.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze overkapping moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de overkapping terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 28 september 2021 tot 27 oktober 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de bouw van een terrasoverkapping in de achtertuin. Op vandaag is het hoekperceel reeds bebouwd met een woning en een vrijstaande garage. De afstand tussen de woning en de garage bedraagt ca. 5,5 m. In deze tussenruimte, die de achtertuin vormt bij deze woning, wenst men nog een bijkomende constructie op te trekken. Dit is niet aanvaardbaar.

Bijkomende bebouwing in deze beperkte achtertuin kan niet meer verantwoord worden, de maximale bezettingsgraad van dit perceel en deze achtertuin is hier reeds bereikt. Voorliggende aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.

 


CONCLUSIE 

Ongunstig, de maximale bezettingsgraad van dit perceel is reeds bereikt, er kan geen bijkomende bebouwing meer toegestaan worden. 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen. 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor terrasoverkapping aangebouwd aan de garage aan mevrouw Greet Luyten gelegen te Molzelebilk 44, 9041 Gent.