Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06536 - OMV_2021147392 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging - zonder openbaar onderzoek - Bredestraat 75, 9041 Oostakker - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:25
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06536 - OMV_2021147392 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging - zonder openbaar onderzoek - Bredestraat 75, 9041 Oostakker - Vergunning 2021_CBS_06536 - OMV_2021147392 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging - zonder openbaar onderzoek - Bredestraat 75, 9041 Oostakker - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Jeroen De Wael - Tine Vanhoutte met als contactadres Bredestraat 75, 9041 Oostakker hebben een aanvraag (OMV_2021147392) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging

• Adres: Bredestraat 75, 9041 Oostakker

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie A nrs. 1309P en 1312X

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel situeert zich langsheen de Bredestraat te Oostakker. Op het perceel bevindt zich een bestaande eengezinswoning. Het perceel van de aanvraag bezit een breedte van
ca. 19,37 m, een diepte van ca. 47,24 m – 33,72 m en is bebouwd met een woning. De omgeving wordt gekenmerkt door residentiële bebouwing, hoofdzakelijk halfopen bebouwingen. In de tuinzone bevinden zich twee bijgebouwen. Aanpalend aan de achtergevel van de woning bevindt zich een terras (30 m²).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Deze aanvraag betreft de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging

De tuinberging heeft een oppervlakte van 6,50 m bij 4,40 m. Deze tuinberging wordt ingeplant op minimum 1,30 m van de rechter perceelsgrens en op ca. 1,30 m van de andere, bestaande tuinberging. De houten constructie wordt afgewerkt met een plat dak (hoogte = 2,60 m).

De zwemvijver heeft een breedte van ca. 4,85 m en een lengte van ca. 9,70 m. Deze zwemvijver wordt op een minimum afstand van ca. 7,72 m van de rechterperceelsgrens en ca. 7,33 m van de linkerperceelsgrens ingeplant. Van de achterste perceelsgrens wordt een minimum afstand van ca. 18,75m gehouden en van de achtergevel van de woning een minimum afstand van
ca. 5,32 m. Aangrenzend aan het zwembad wordt een terras en tuinpaden aangelegd in polybeton met een oppervlakte van 45,75 m². Tot slot plaatst men tussen de bestaande en de te regulariseren tuinberging een nieuwe fietsenberging. Deze fietsenberging heeft een oppervlakte van ca. 8,30 m². Het betreft een open, houten constructie die wordt afgewerkt met een plat dak (hoogte = 2,60 m).

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 12/05/2021 werd een weigering afgeleverd voor de aanleg van een zwemvijver en verhardingen (OMV_2021022466). 
    De aanvraag werd geweigerd omwille van de strijdigheid met het algemeen bouwreglement (art. 12 het beperken van verhardingen) en het feit dat de te rooien boom niet gerechtvaardigd kon worden. Bijkomstig werden in het verleden niet rechtsgeldige constructies in de tuinzone opgericht waardoor het voorzien van extra bijgebouwen in de tuinzone niet toegestaan werd.

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 24/11/2005 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een carport (2005/50176).
  • Op 15/02/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een eengezinswoning (2005/50266).
  • Op 19/06/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een garage en een zwembad met poolhouse (2009/50074).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg HOLSTRAAT, goedgekeurd op 15 december 1989, en is bestemd als 12. zone voor bijgebouwen, koeren en tuinen en 6. zone voor gesloten bebouwing.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement. Het wijkt af op de volgende artikels:

Artikel 12 -  beperken van verhardingen

Dit artikel stelt dat het verharden van oppervlaktes tot een minimum beperkt moet worden, uiteraard om de problematiek van wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

Het voorgestelde ontwerp voorziet ca. 214 m² niet-strikt noodzakelijke en niet-waterdoorlatende verharding. Dit is een hoeveelheid die niet aanvaard kan worden. Als maatstaf voor verharding in de tuinzone wordt de vrijgestelde 80 m² gehanteerd. Dit voorstel is meer dan het dubbele hiervan, wat niet te rijmen valt met de te behalen klimaatdoelstellingen. Een groot deel van deze verharding is bovendien niet-strikt noodzakelijk. Men kiest er hier voor om en een zwemvijver aan te leggen, het verharden van quasi de volledige zone naast de aanbouw voor het stallen van twee wagens en de aanleg van een terras achter de woning. Deze drie componenten samen leiden tot te veel verharding. Als bijzondere voorwaarde wordt ter compensatie van de nieuwe zwemvijver het bestaande terras verwijderd. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarden.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze fiets- en tuinberging moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de fiets- en tuinberging terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het doel van de aanvraag betreft het aanleggen van een zwemvijver en verhardingen, het regulariseren van een tuinberging en het oprichten van een fietsenberging.

 

Eerder werd een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een zwemvijver en verhardingen en het vellen van een hoogstammige boom. (ref. nr. OMV_2021022466). De aanvraag werd geweigerd omwille van de strijdigheid met het algemeen bouwreglement (art. 12) het beperken van verhardingen en het feit dat de te rooien boom niet gerechtvaardigd kon worden. Bijkomstig werden in het verleden niet rechtsgeldige constructies in de tuinzone opgericht waardoor het voorzien van extra bijgebouwen in de tuinzone niet toegestaan werd.

 

Verharding & zwemvijver

In de huidige aanvraag wordt een deel van de bestaande terrasverharding op het linkerdeel van het perceel verwijderd. Verder wordt het pad naar de achterste perceelsgrens verwijderd en gedeeltelijk heraangelegd. De bestaande oprit in de zijtuin zal worden aangelegd in waterdoorlatende verharding. Strikt genomen wordt geen oprit toegestaan indien deze niet leidt tot een garage of carport. Aangezien men twee elektrische laadpalen voorziet en het een halfopen bebouwing betreft kan hier een oprit toegestaan worden. De zwemvijver wordt ingeplant op voldoende afstand van de perceelsgrenzen. Rondom de zwemvijver wordt verharding aangelegd die dienst doet als pad naar de tuinbergingen en de achtertuin. Ten opzicht van de vorige aanvraag wordt ca. 214 m² verharding aangelegd in de zij- en achtertuinzone. Dit betekent dat men de verharding met ca. 22 m² heeft verminderd. Er gebeurden enkele inspanningen, echter volstaan deze niet om het aandeel verharding op het perceel voldoende terug te dringen.

 

Als maatstaf wordt normaalgezien de vrijgestelde 80 m² aan verharding in de zij- en achtertuinzone aangehouden. Aangezien het een halfopen bebouwing betreft op een vrij groot perceel kan er meer verhardingen worden toegestaan. Echter kiest men hier de dubbele oprit te behouden in de zijtuin, een ruime zwemvijver en verharding die leidt naar de tuinbergingen, plus grotendeels het bestaande terras te behouden. Dit overschrijdt de ruimtelijke draagkracht van het perceel. De hoeveelheid aangevraagde verharding strookt niet met artikel 12 van het algemeen bouwreglement (zie 4.3) en de te behalen klimaatdoelstellingen. Het bestaande terras zal verwijderd moeten worden opdat het zwembad en de nieuwe verharding rondom kan aangelegd worden. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

Bijgebouwen

In de tuinzone bevindt zich reeds een bestaande tuinberging (ca. 16,60 m²). Met deze aanvraag wordt een regularisatie gevraagd voor een tweede tuinberging (ca. 28,60 m²) alsook wil men bijkomend een fietsenberging (ca. 8,30 m²) plaatsen in de achtertuin. Zowel de tuinberging als de fietsenberging worden op voldoende afstand ingeplant van de rechter perceelsgrens. De fietsenberging wordt tussen de bestaande en de te regulariseren tuinberging geplaatst waardoor de drie bijgebouwen één geheel vormen. De bijgebouwen vallen binnen de gebruikelijke normen qua hoogte. Opgeteld bevinden zich  in de achtertuin 53,50 m² wat de vrijgestelde 40 m² aan bijgebouwen in de tuinzone overschrijdt. Echter aangezien dit een vrij ruim perceel (ca. 943,40 m²) betreft kan hier iets meer worden toegestaan.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging aan Jeroen De Wael - Tine Vanhoutte gelegen te Bredestraat 75, 9041 Oostakker.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

    

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

Verharding

Het bestaande terras dient verwijderd te worden opdat het zwembad en de nieuwe verharding rondom kan aangelegd worden (zie plannenset).

 

Hemelwater

De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze fiets- en tuinberging moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de fiets- en tuinberging terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering.

 

Riolering

De overloop van de zwemvijver dient op de regenwaterleiding of RWA aangesloten te worden.

     

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).