Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06525 - OMV_2021161478 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dakterras - zonder openbaar onderzoek - Lange Steenstraat 23, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:23
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06525 - OMV_2021161478 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dakterras - zonder openbaar onderzoek - Lange Steenstraat 23, 9000 Gent - Vergunning 2021_CBS_06525 - OMV_2021161478 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dakterras - zonder openbaar onderzoek - Lange Steenstraat 23, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Stijn De Groote met als contactadres Lange Steenstraat 23, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021161478) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 12 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van een dakterras

• Adres: Lange Steenstraat 23, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie A nr. 1141B

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

 

Beschrijving van de omgeving en de plaats van de aanvraag

Het project ligt binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht 'Patershol en omgeving'. Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Herenhuis Hotel de Loose' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 53767). Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Burgerhuis' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 89874).

 

De omgeving wordt gekenmerkt door historische woningen, circa 3 bouwlagen en platte of hellende daken.

 

Het perceel grenst aan de Lange Steenstraat (woning) en aan Tempelhof (bijhorende garage / achteruitgang).

 

De aanvraag is enkel van toepassing op het deel waar de garage zich bevindt (Tempelhof).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag beoogt enkel het regulariseren van een dakterras op het platte dak van de garage + het voorzien van een trap vanuit de gelijkvloerse stadstuin naar dit dakterras.

 

Eventuele overige ingrepen op het perceel maken geen deel uit van deze aanvraag.

 

Deze aanvraag gebeurt naar aanleiding van een vaststelling (bouwovertreding). Dit terras werd in voorbespreking meermaals positief beantwoord, vervolgens uitgevoerd, maar men wist niet dat men een vergunning moest aanvragen (cfr. voorbesprekingen).

 

Het dakterras bevindt zich op verdieping +1 op het dak van de garage. Op de bestaande kroonlijst van de straatgevel (zijde Tempelhof) werd een groenscherm geplaatst (stalen hekwerk met groene klimplanten, circa 1.90m hoog vanaf de deksteen). Het plat dak werd voorts bekleed met houten beplanking. De onderliggende dakbedekking (roofing) is nog steeds aanwezig. Vanuit de gelijkvloerse ingesloten stadstuin werd bijkomend een trap naar het nieuwe dakterras geplaatst; deze werd tegen de rechter scheimuur geplaatst. Het dakterras is in totaal circa 50m² groot, circa 7m breed, en ingevuld met terrasmeubilair en planten.

 

De bestaande scheimuren zijn over de volledige tuindiepte minstens 2 à 3 bouwlagen hoog (blinde bakstenen gevels).
 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Bouwovertredingen / vaststellingen:

Er werd op 7 augustus 2020 het volgende vastgesteld:

  • Op het platte dak van de garage kant Tempelhof werd een terras aangelegd van ca. 50 m².

Er werd op 20 augustus 2020 een aanmaning verstuurd voor:

  • Het indienen van een regularisatiedossier

 

Stedenbouwkundige vergunningen:

* Op 21/12/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel. (KW L-14-70)

* Op 23/12/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een platform door afbraak van een dak- en schouwconstructie. (2004/780)

* Op 07/09/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een rijwoning. (2006/550)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL TOLHUIS, goedgekeurd op 4 augustus 1989, en is bestemd als Klasse 1 voor tuinstrook en binnenkern en zone B voor woningen.
 

>Beoordeling: De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van bovenvermelde plannen.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

>Beoordeling: Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

 

>Beoordeling: zie waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig. De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor deze eengezinswoning. Het dakterras maakt de gelijkvloerse ingesloten stadstuin groter. Het zichtscherm/groenscherm zorgt voor beperkte inkijk bij de overburen (Tempelhof) in deze smalle straat (circa 6m). Het bijkomende volume is aanvaardbaar in de omgeving. Het groenscherm zorgt voor meer groen in deze overwegend verharde/bebouwde straat. Er worden voorts geen inbreuken vastgesteld ten aanzien van privacyschending bij de buren. Vanuit erfgoedkundig standpunt geen bezwaar; men voldoet aan de vooraf besproken vereisten.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dakterras aan de heer Stijn De Groote gelegen te Lange Steenstraat 23, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Voor het eventueel wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich tussen de gevels bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.