Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06506 - OMV_2021153669 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een aangebouwde carport en een zwembad - zonder openbaar onderzoek - Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06506 - OMV_2021153669 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een aangebouwde carport en een zwembad - zonder openbaar onderzoek - Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen - Vergunning 2021_CBS_06506 - OMV_2021153669 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een aangebouwde carport en een zwembad - zonder openbaar onderzoek - Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer John Van Hacken met als contactadres Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen heeft een aanvraag (OMV_2021153669) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 29 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van een aangebouwde carport en een zwembad

• Adres: Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie B nr. 201M4

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 oktober 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag bevindt zich in de Adriaan Walckiersdreef, vlakbij het centrum van Drongen. In de omgeving komen verschillende bouwtypologieën voor: vrijstaande-, halfopen- en gesloten bebouwing. Het perceel in kwestie is op vandaag bebouwd met een open bebouwing. Aanpalend aan de achtergevel bevindt zich een terras (42 m²), verder bevindt er zich een garage (45,50 m²) in de achtertuin op de grens met de linker buur.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het plaatsen van een carport en het aanleggen van een zwembad. Het betreft hier een regularisatie waarbij de werken reeds zijn uitgevoerd.

 

Het zwembad wordt aangelegd in de achtertuin op 7,50 m van de achtergevel van de woning, op 6,85 m van de achterste perceelsgrens en op 7 m van de linker perceelsgrens. Het zwembad heeft een oppervlakte van 13 m² en een diepte van ca. 1,20 m.


De carport wordt ingeplant op 1 m van de linker perceelsgrens, aanpalend aan de linker zijgevel en de achtergevel van de woning. De carport heeft een oppervlakte van 8 m bij 4 m. De constructie wordt afgewerkt met een plat dak met een hoogte van 3,50 m. Het betreft een houten, open constructie. De carport wordt bereikt via de bestaande oprit.

 

Tot slot wordt een deel van het pad rechts naast de woning gesupprimeerd en verdwijnt het gedeelte oprit tussen de carport en de bestaande garage.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 18/08/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het plaatsen van een carport (OMV_2021131900).
  • Op 18/08/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het aanleggen van een zwembad (OMV_2021131953).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 05/05/1965 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een villa
    (1965 DR 054).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze carport moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de carport terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering.

 

Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het doel van de aanvraag betreft de regularisatie van een carport en een zwembad.

 

De te regulariseren carport betreft een open constructie die voldoende afstand houdt tot de rechter perceelsgrens. De constructie valt binnen de gangbare norm qua oppervlakte en hoogte. De carport wordt ingeplant op ca. 16,80 m achter de rooilijn. De constructie bevindt zich hierdoor achter de bouwlijn van de woning wat het ondergeschikt karakter ervan benadrukt.

 

De carport wordt aanpalend aan de linker zijgevel en de achtergevel van de woning, op bestaande verharding, geplaatst. Deze verharding doet dienst als oprit naar de achterliggende garage. Aangezien het gedeelte oprit tussen de carport en de garage wordt verwijderd, zal de garage niet langer dienst doen als autobergplaats maar als tuinberging. De verharding tussen garage en carport is bijgevolg niet langer strikt noodzakelijk. Er mag geen oprit meer worden aangelegd tussen de carport en de garage. Het gedeelte oprit tussen de rooilijn en de carport kan behouden worden en wordt als strikt noodzakelijke verharding aanzien.

 

Het zwembad heeft een beperkte oppervlakte (13 m²) en houdt voldoende afstand tot de perceelsgrenzen. Daarnaast bevindt zich reeds een terras (42 m²) en een pad naast de woning. Een deel van het pad naast de woning zal worden verwijderd. Opgeteld blijft de niet-strikt noodzakelijke verharding in de tuinzone onder de vrijgestelde 80 m² verharding wat positief is.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een aangebouwde carport en een zwembad aan de heer John Van Hacken gelegen te Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

     

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Verharding

Het wordt niet meer toegestaan een oprit aan te leggen tussen de carport en de garage.

 

Hemelwater

De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze carport moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de carport terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering.

 

Riolering

De overloop/leegloop van het buitenzwembad dient op de regenwaterleiding of RWA aangesloten te worden (bij leegloop moet de chloordosering op tijd stoppen), terugspoelwater/de backwash van de filter moet op de vuilwaterleiding of DWA aangesloten te worden.

 

Openbaar domein

Oprit:

Het is de bouwheer nooit toegestaan geweest om zelf opritten of paden aan te leggen op het openbaar domein. Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 3 meter op het openbaar domein worden toegestaan. De carport op het private domein moet via deze oprit bereikbaar zijn.

 

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein aangelegd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

    

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

    

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).